Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Weź udział w promocji Programu

Środa, 22 lipca 2015 (15:23)

Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki unijnej pomocy finansowej, poprzez działania informacyjno-promocyjne.

Projektodawca określa działania, które będą zgodne z celem prowadzonego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Dodatkowo trzeba również odpowiednio oznaczyć wszystkie dokumenty dotyczące projektu, które będą publikowane np.: dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy i uczestników, zaświadczenia, certyfikaty, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności etc.

Kolejnym obowiązkiem jest również oznaczenie miejsca w którym prowadzony jest projekt, np. poprzez plakat informacyjny, banner, tablicę itp.

Informowanie o projekcie może odbywać się poprzez stronę internetową. Należy wtedy umieść krótki opis projektu i odpowiednie znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widoczne były od razu w momencie wejścia na stronę www.

Więcej informacji w:

Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wer. z 14 czerwca 2016 r.)

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie programu:

www.rpo.pomorskie.eu/wez-udzial-w-promocji-programu