Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz dokumentów

Czwartek, 3 września 2009 (12:29)

Zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, wytycznych
i interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ) dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Prawo Polskie

Nazwa dokumentuDo pobraniaData obowiązywaniaZakres Zmian
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 228, poz. 1517) PDF
516 KB
2008.12.19 brak
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz 2015.11.10 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710) PDF
0,99 MB
2008.06.20 brak
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 557) PDF
851 KB
2008.05.06 brak
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. 2008 nr 74, poz. 671) PDF
33,2 KB
2008.09.30 brak
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. 2008 nr 25, poz. 254) PDF
34,8 KB
2008.03.10 brak
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (M.P. 2007 nr 82, poz. 877) PDF
30,4 KB
2007.10.26 brak
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. 2007 nr 68, poz. 755) PDF
34,9 KB
2007.09.18 brak
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370) PDF
1,46 MB
2008.11.07 brak
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.nr 223, poz 1655) PDF
5,33 MB
2007.11.20 brak
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) PDF
234 KB
2013 USTAWA z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - zobacz
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
Narodowym Planie Rozwoju
PDF
234 KB
2004.04.20 brak
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U. nr 121, poz. 1262). Ustawa traci moc z dniem 1 maja 2010 r. PDF
394 KB
2004.04.16 brak
Ustawa o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., Poz. 1240) PDF
247 KB
2009.08.27 brak
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001) - obwieszczenie PDF
1,29 MB
wersja z 2013.06 brak
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 z 2003 r., Poz. 1143) PDF
193 KB
2003.06.13 brak
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 111 z 1999 r., Poz. 1280) PDF
254 KB
1997.08.27 brak
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie PDF
190 KB
2009.12.17 brak
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., Poz. 883) PDF
203 KB
1997.08.29 brak
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDF
308 KB
2010.08.26 brak
x x x x

Powyższe dokumenty można także pobrać ze strony:

* EFS.2007-2013.gov.pl

Grupy dyskryminowane na rynku pracy:

Prawo Unijne

Nazwa dokumentuDo pobrania Data obowiązywaniaZakres Zmian
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PDF
1,12 MB
2006.12.08 brak
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 PDF
1,25 MB
2006.07.11 brak
Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 PDF
245 KB
2006.07.05 brak
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 203, Poz. 1569) ZIP
16,3 MB
2007.12.17 brak
Rozporzadzenie Rady (WE) 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008r . zmieniające rozporządzenie 1083/2006 z 11 lipca 2006 PDF
42 KB
2008.12.24 brak
Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 PDF
727 KB
2009.04.08 brak
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 PDF
4,6 MB
2009.09.23 brak
Rozporządzenie PE i Rady nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS PDF
763 KB
2009.05.06 x

Powyższe dokumenty można także pobrać ze stron:

*EFS.2007-2013.gov.pl

Elektroniczna wersja Dziennika Urzędowego UE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (PDF 893 KB)

Zbiór aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie FS i Funduszu Spójności 2007-2013 (ZIP 5,71 MB)

Słownik polsko-europejski - www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Grupy dyskryminowane na rynku pracy:

Dokumenty POKL

Nazwa dokumentuDo pobraniaData obowiązywania 
Zakres zmian


Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

PDF
1,42 MB
2006.11 brak


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

PDF
1,44 MB
2007.05 brak

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


PDF
2,6 MB

PDF
2,6 MB


2015.08.03


2015.01.14
zobacz

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

PDF 2,13 MB

PDF 2,2 MB

2015.09.08

2015.03.01brak


Wytyczne horyzontalne dot. kwalifikowania wydatkow w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spojnosci 2007-2013

PDF 224 KB 2010.05.14 zobacz

Zobacz wytyczne horyzontalne MIR

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL


PDF 1,79 MBPDF 13,5 MB

2014.04.022013.07.01Zmiany w wytycznych w 2014 r.

Uwagi do zmian

FAQ - zobacz

Komunikat o indeksacji stawek jednostkowych (z dnia 31.12.2013r.) -

zobacz


Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

ZobaczPDF 89 KB
2014.05.272012.11.14
Korekty finansowe (Audyt KE i ETO) - zobacz (PDF 70 KB)

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za PZP 14.11.2012 (PDF 202 KB)

Zasady finansowania POKL 2007 - 2013

PDF 2,62 MB

PDF 2,11 MB

2015.12.07


2014.10.01
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
Wersja 8.7 PDF 4,9 MB

Wersja 8.6 PDF 4,9 MB

2014.012013.01.01

zobacz

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL


PDF 2,48 MB

PDF 2,47 MB


2014.01.01


2013.06.28

zobacz

uwagi

Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie
zał. 7 str. 226 Podręcznik wskaźników

zobacz (zał. 7 Podręcznik wskaźników str. 222)
2013.01.01
2012.01.01
brak

Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy


PDF 1,7 MB


PDF 16,8 MB


2014.01.01


2012.01.01

brak


Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

ZIP 304 KB 2009.07.15 brak

Zasady systemu sprawozdawczości POKL

PDF 449 KB

2013.10.01

Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej

Zmiana dokumentu --------- Zasady dokonywania wyboru projektów POKL 2013.01.01


Wytyczne w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych

PDF 161 KB 2009.08.11 brak


Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

zobacz 2008.02.29 brak

Zasady kontroli
w ramach PO KL


PDF 848 KB

PDF 749 KB


2014.01.01

2013.01.01


zobacz

uwagi

Podręcznik wskaźników Programu Kapitał Ludzki


PDF 1,54 MB

PDF 1,45 MB


2013.10.01

2013.01.01uwagi


Podręcznik Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z FE

zobacz 2012.03.20 brak

 

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL

PDF 368 KB 2013.01.01 uwagi

Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w  projektach POKL

PDF
416 KB


PDF
1,62 MB

20102009.04

Więcej o zasadzie równości szans.

Podręcznik Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach POKL

ZIP
926 KBPDF
440 KB
2011.02.10


2009.07.08

Errata do Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach POKL z dnia 10.02.2011 r. (ZIP 926 KB)

Pomoc publiczna w ramach Programu Kapitał Ludzki

Pomoc de minimis - nowe wzory formularzy i zaświadczeń 2014.11.15

Poradnik
ABC zarządzania projektami miękkimi

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi

PDF
787 KB


PDF
1,75 MB
2012


2006
brak


Zasady dotyczące zamykania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PDF
6.4 MB
2013.08.22 brak


Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U.06 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)


PDF
963 kb


PDF
209 KB


2014.11.26


2009.02.16

brak

Zasada konkurencyjności i proporcjonalności w POKL

zobacz w: Zasady Finansowania POKL 2007 - 2013
lub
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Interpretacja sposobu sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności


Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFSzobacz w:
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 2013.01.01

Dokument z 2010.10 (PDF 134 KB)
Korekty finansowe (Audyt KE i ETO) - zobacz (PDF 70 KB)

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za PZP 14.11.2012 (PDF 202 KB)

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy POKL

zobacz brak
Zakres realizacji projektów partnerskich
PDF 450 KB

PDF 430 KB


2014.01.01

2013.01.01

uwagi

uwagi


System realizacji
PO KL

zobacz ---------------- brak

Zobacz:

Pobierz:

Poradnik dla NGO. POKL dla początkujących. 2010 (ZIP, 1,59 MB)

Mapa obszarów słabych strukturalnie w województwie pomorskim z 2012 roku (ZIP 2,42 MB)

Mapa obszarów słabych strukturalnie w województwie pomorskim z 2010 roku (ZIP 272 KB)

Mapa obszarów słabych strukturalnie w województwie pomorskim z 2008 roku (PDF 610 KB)


Powyższe dokumenty można także pobrać ze stron:

* EFS.2007-2013.gov.pl

* MRR.gov.pl

Wszelkie bieżące zmiany w dokumentach dotyczących POKL, można obserwować na stronie www.efs.2007-2013.gov.pl (zobacz).

Grupy dyskryminowane na rynku pracy:

Wytyczne WUP w Gdańsku

Nazwa dokumentuDo pobraniaData obowiązywaniaZakres Zmian
Wytyczne w zakresie sposobów zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 PDF
122 KBPDF
149 KB
2013.032012.03
-----
Wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
PDF
167 KBPDF
199 KB

2013.032012.03
-----

Grupy dyskryminowane na rynku pracy:

Plany działań

Nazwa dokumentuDo pobraniaData obowiązywaniaZakres Zmian
Plan działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI w województwie pomorskim PDF
301 KB
2007.11 wyciąg
Plan działania na 2009 rok dla Priorytetu VI w województwie pomorskim PDF
247 KB
2009.02 wyciąg
Plan działania na 2010 rok dla Priorytetu VI w województwie pomorskim PDF
370 KB
2010.06 wyciąg
Plan działania na 2011 rok dla Priorytetu VI w województwie pomorskim PDF
807 KB
2011.02 wyciąg
Plan działania na 2012 rok dla Priorytetu VI w województwie pomorskim PDF
383 KB


PDF
315 KB
2012.04


2012.01
wyciąg
Plan działania na 2013 rok dla Priorytetu VI w województwie pomorskim PDF
273 KB
2013.01 wyciąg
Plan działania na 2014-2015 rok dla Priorytetu VI w województwie pomorskim PDF
194 KB
2014.02 wyciąg

Grupy dyskryminowane na rynku pracy:

Dokumenty dotyczące informacji i promocji

Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Nazwa dokumentuDo pobraniaData obowiązywaniaZakres Zmian
Wytyczne w zakresie informacji i promocji NSRO
PDF
154 KB

PDF
94,4 KB
2010.06.102007.08.13
brak
Strategia Komunikacji PDF
1,55 MB


PDF
1,48 MB
2012.01


2010.02.23
brak
zał. 1 Strategii Komunikacji - Księga identyfikacji wizualnej
PDF
11,4 MB


PDF
7,24 MB
2012.01


2010.02.23
brak
Plan Komunikacji POKL
PDF
0,8 KB


PDF
0,3 KB

2014.01.01

2011.12.06
brak
zał.1 Planu Komunikacji PO KL - Wytyczne dotyczące oznaczania projektów PO KL

PDF
980 KB

PDF
1,7 MB

2014.01.01

2009.02.04

zobacz


Stanowisko IZ (MRR) w sprawie wydatkowania na materiały promocyjne
w projektach POKL z 2009.10.13 (PDF 81 KB).Poradnik "Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" (PDF 4,25 MB)

Przykładowe wzory prawidłowego oznaczenia materiałów oraz formularzy (ZIP 4,41 MB)

Zobacz:

  • Promocja Funduszy Strukturalnych (zobacz)

  • EUROPA - UE w skrócie - Symbole Unii Europejskiej - Podręcznik graficzny (zobacz)

  • Zdjęcia i rysunki zawierające flagę europejską  (zobacz)

  • Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku  (zobacz)

 

System działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie funduszy UE  dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2015 - zobacz.

Grupy dyskryminowane na rynku pracy:

Logotypy POKL

Nazwa dokumentuDo pobrania
Logotypy Kapital Ludzki cz1 ZIP
8,38 MB
Logotypy Kapital Ludzki cz2 ZIP
12,43 MB
Logo UE z dopiskiem Unii Europejskiej centralne ZIP
294 KB
Logo UE z dopiskiem Unii Europejskiej z lewej strony ZIP
318 KB
Logo UE z dopiskiem Unii Europejskiej z prawej strony ZIP
318 KB
x x

 

Wzory umów, wniosków o dofinansowanie i o płatność

Wzór wniosku o dofinanowanie (PDF 188 KB)

Projekty konkursowe (Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2).

Umowa o dofinansowanie - Zasady finansowania PO KL (24.12.2012) aktualne.

Wniosek o dofinansowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w PO KL (wer. 8,6) aktualna.

Wniosek o płatność - Zasady finansowania PO KL (24.12.2012) aktualne

Projekty systemowe (Poddziałanie 6.1.3).


Projekty systemowe w powiatowych urzędach pracy POKL z 2012 wraz z załącznikami.

Składane wnioski należy wypełnić w programie Generator Wniosków  Aplikacyjnych lub Płatniczych, który znajduje się w zakładce Generatory Wniosków - zobacz.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
Program można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika , tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Wersja on-line:

Korzystanie z tej wersji programu wymaga stałego podłączenia do sieci Internet. MRR w wersji on-line, udostępniło tylko Generator Wniosków Aplikacyjnych.

Obecna wersja GWA 8.7 jest dostępna pod adresem:

  • https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87 - łącze szyfrowane
    wykorzystuje szyfrowane połączenie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). SSL ma na celu podnieść bezpieczeństwo przesyłania danych pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem, podczas pracy z GWA.

Pobierz:

Instrukcja wypełniania wniosku wersja 8.7 (PDF 4,9 MB)

Zobacz:

Jak korzystać z Generatora Wniosków Aplikacyjnych?

Wersja off-line:

Od lutego udostępniona została wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E).

Pobierz:

GWA-Edytor v 8.7.2 wersja pełna (ZIP 55 MB)

GWA-Edytor v 8.7.2 wersja aktualizująca (ZIP 26,2 MB)

Instrukcja instalacji GWA-E (PDF 580 KB)

Dodatkowo informujemy,
że na stronie http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/ znajduje się informacja o uruchomionej usłudze wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem narzędzia.

 

Generator Wniosków Płatniczych

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. Umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność


Do pobrania:

Zgłoszenie problemu - efs.2007-2013.gov.pl

Zobacz GWP na stronie efs.2007-2013.gov.pl


Jeśli wyniknie potrzeba skorzystania z archiwalnej wersji Generatora Wniosków o Płatność, to w celu udostępnienia prosimy o kontakt pod numerem 58 32 61 807.

 


Przypominamy, że każde zapytania o indywidualną interpretację przepisów oraz pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków PO KL, należy kierować do instytucji, która jest stroną umowy o dofinansowanie projektu.
Taka instytucja zobowiązana jest do udzielania wyjaśnień realizatorom projektów (beneficjentom), dokonując oceny prawidłowości działań beneficjenta w świetle wytycznych, przepisów prawa oraz zapisów zawartej umowy – IP/ IP2.
Działaniem nie prawidłowym jest kierowanie zapytań o indywidualną interpretację przepisów oraz pytań dotyczących kwalifikowalności wydatków PO KL do Instytucji Zarządzającej PO KL (IZ), czyli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
IZ może zająć stanowisko w danej indywidualnej sprawie, jednakże dopiero po otrzymaniu od beneficjenta odwołania od decyzji instytucji.

Pismo MIR z 2014.06.12 o sygnaturze DZF-IV-82252-209-SS/14 (PDF 41 KB)

Uwaga:

Powstała zakładka na stronie efs.2007-2013.gov.pl, pt. Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki, na której znajdują się publikowane interpretacje do zapisów dokumentów regulujących realizację Programu Kapitał Ludzki, które są problematyczne albo wymagają doprecyzowania - ZOBACZ.


Poniżej przedstawiamy Państwu pisma dotyczące interpretacji dokumentów PO KL.

 


Wyjaśnienia dotyczące efektywności zatrudnieniowej w PO KL 2007-2013.
Pismo MIiR z 2015.05.11 o sygnaturze DZF.VI.8330.11.2015.AŻ.1 (PDF KB)

Zapis ewidencji godzin i zadań personeli projektu (urlop wypoczynkowy).
Pismo MIiR z 2014.08.07 o sygnaturze DZF-IV-82252-11-DS/14 (PDF 34 KB)

Ocena wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu projektu w stosunku do wykonywanych zadań.
Pismo MIiR z 2014.07.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-11-DS/14 (PDF 107 KB)

Limit 240 godzin dot. umowy o pracę.
Pismo MIiR z 2014.07.09 o sygnaturze DZF-IV-82252-127-DS/14 (PDF 39 KB)

Pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego.
Pismo MIiR z 2014.06.12 o sygnaturze DZF-IV-82252-217-IK/14 (PDF 633 KB)

Zasada efektywnego zarządzania finansami. Rozeznanie rynku.
Pismo MIiR z 2014.06.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-200-SS/14 (PDF 497 KB)

Koszty działań windykacyjnych, umowa o dofinansowanie projektu.
Pismo MIiR z 2014.06.09 o sygnaturze DZF-IV-82252-206-JŚ/14 (PDF 537 KB)

Pomoc Publiczna, de minimis - nowelizacja rozporządzenia.
Pismo MIiR z 2014.06.04 o sygnaturze DZF-I-82207-5-PM/14 (PDF 135 KB)

Stawki jednostkowe (certyfikat egzamin ECDL), kwalifikowalność kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu.
Pismo MIiR z 2014.05.30 o sygnaturze DZF-IV-82252-164-DK/14 (PDF 668 KB)

Kwota zapytania ofertowego dopuszczalna do użytku publicznego. Informacja publiczna.
Pismo MIiR z 2014.05.28 o sygnaturze DZF-IV-82252-192-DS/14 (PDF 498 KB)

Członkowie organu kontroli lub nadzoru nie stanowią kosztów zarządu kwalifikowalnych jako koszty pośrednie. 
Pismo MIiR z 2014.05.28 o sygnaturze DZF-IV-82252-194-DS/14 (PDF 405 KB)

Prawo Zamówień Publicznych - podwyższenie progu stosowania ustawyz 14 tyś. euro do 30 tyś. euro.
Pismo MIiR z 2014.05.15 o sygnaturze DZF-X-82244(1)-4-MKa/14 (PDF 107 KB)

Kwalifikowalność uczestników podczas szkoleń - frekwencja.
Pismo MIiR z 2014.04.30 o sygnaturze DZF-IV-82252-152-KP/14 (PDF 415 KB)

Kwalifikowalność wydatków związanych z angażowaniem personelu projektowego w więcej niż jednym projekcie.
Pismo MIR z 2014.03.31 o sygnaturze DZF-IV-82252-122-DS-14 (PDF 373 KB)

Koszty dojazdów/przejazdów do pracy uczestników projektu.
Pismo MIiR z 2014.03.25 o sygnaturze DZF-IV-82252-112-KK/14 (PDF 478 KB)

Zwrot środków przez beneficjenta po wydaniu decyzji administracyjnej, mimo złożenia odwołania.
Pismo MIiR z 2014.02.18 o sygnaturze DZF-IV-82252-69-KK/14 (PDF 89 KB)

Definicja kategorii NEET - Not in Education, Employment or Training (Poddziałanie 6.1.3 PO KL).
Pismo MIiR z 2014.02.03 o sygnaturze DZF-I-82201-163-MZ/14 (PDF 56 KB)

Wyjaśnienia dotyczące wsparcia skierowanego w latach 2014/2015 - 15-24 NEET, 50+.
Pismo MIiR z 2014.02.27 o sygnaturze DZF-I-82201-17-MZ/14 (PDF 791 KB)

Kwalifikowalność obecności uczestników podczas szkoleń.
Pismo MIR z 2014.02.03 o sygnaturze DZF-IV-82252-43-KP/14 (PDF 469 KB)

Procedura odwoławcza w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Pismo MRR z 2013.06.11 o sygnaturze DZF-X-82243(2)-28-MO/13 (ZIP 1,98 MB)

Wyjaśnienie dotyczące pośmiertnego ekwiwalentu za urlop.
Pismo MRR z 2013.07.11 o sygnaturze DZF-IV-82252-428-MU/13 (PDF 1,16 MB)

Wyjaśnienie odnośnie kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
Pismo MRR z 2013.08.09 o sygnaturze DZF-IV-82252-329-MLi/13 (PDF 979 KB)

Powrót uczestnika do projektu (Poddziałanie 6.1.3 PO KL).
Pismo MRR z 2013.04.23 o sygnaturze DZF-VI-82221-64-AŻ/13 (PDF 578 KB)

Limit godzinowy pracy w projektach - 240h.
Pismo MRR z 2013.04.17 o sygnaturze DZF-IV-82252-38-MLi/13 (PDF 569 KB)

Uczestnictwo w projekcie personelu projektu i wkład własny.
Pismo MRR z 2013.04.12 o sygnaturze DZF-VII-82210-68-RJ/13 (PDF 86 KB)

Wyłanianie potencjalnego wykonawcy. Omijanie zasady konkurencyjności.
Pismo MRR z 2013.04.11 o sygnaturze DZF-IV-82252-170-IK/13 (PDF 637 KB)

Definicja potencjalnego wykonawcy, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert przy realizacji zasady konkurencyjności.
Pismo MRR z 2013.04.11, o sygnaturze DZF-IV-82252-170-IK/13 (PDF 4,75 MB)

Kwestia zgonu pracownika projektu i pozostałej wypłaty.
Pismo MRR z 2013.04.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-140-ŁP/13 (PDF 400 KB)

Definicja: pracownik (umowa zlecenie).
Pismo MRR z 2013.04.10 o sygnaturze DZF-I-82201-57-MZ/13 (PDF 121 KB)

Okres realizacji projektów termin końcowy - 2015r.
Pismo MRR z 2013.04.09 o sygnaturze DZF-IV-82252-163-MCh/13 (PDF 210 KB)

Wynagrodzenia płatników z tytułu terminiowego odprowadzania podatków do urzędu skarbowego.
Pismo MRR z 2013.04.05 o sygnaturze DZF-IV-82252-625-IK/13 (PDF 439 KB)

Powiatowe Urzędy Pracy w podziałaniu 6.1.1 PO KL, a ustawa o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy.
Pismo MRR z 2013.03.20 o sygnaturze DZF-IV-82252-75-IK/13 (PDF 1,4 MB)

Negocjacje dotyczące zwiększenia wartości projektu.
Pismo MRR z 2013.03.14 o sygnaturze DZF-IV-82252-121-KP/13 (PDF 1,3 MB)

Egzaminy zewnętrzne podczas szkoleń/kursów w ramach projektów. Uprawnienia do przeprowadzenia i akredytacje.
Pismo MRR z 2013.03.12 o sygnaturze cz1 DZF-I-82202-15-PM/13 (PDF 1,3 MB)
Pismo MRR z 2013.04.24 o sygnaturze cz2 DZF-I-82202-15-PM/13 (PDF 517 KB)

Osoba powołana do odbycia służby przygotowawczej jest uwzględniana do pomiaru wskaźnika efektywności zatrudniniowej.
Pismo MRR z 2013.02.26 o sygnaturze DZF-I-82201-19-Abu/13 (PDF 729 KB)

Wyjaśnienia IZ dotyczące kosztów pośrednich u partnerów, osoba samozatrudniona, spółka cywilna.
Pismo MRR z 2013.02.18 o sygnaturze DZF-IV-82252-67-MU13 (PDF 192 KB)

Zwrot środków z art. 207 pkt 1 Ustawy o Finansach Publicznych, odsetki.
Pismo MRR z 2013.02.18 o sygnaturze DZF-IV-82252-51-MU/13 (PDF 246 KB)

Stosowanie Ustawy o Finansach Publicznych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności.
Pismo MRR z 2013.02.14 o sygnaturze DZF-IV-82252-76-TK/13 (PDF 424 KB)

Wykluczenie beneficjenta, a udział w projekcie jako wykonawca, partner.
Pismo MRR z 2013.01.25 o sygnaturze DZF-IV-82252-35-KK/13 (PDF 1,3 MB)

Prawa autorskie programów edukacyjnych lub nazwy firm posiadających wyłączność na dany program we wwnioskach o dofinansowanie.
Pismo MRR z 2013.01.18 o sygnaturze DZF-IV-82252-11-MLi/13 (PDF 480 KB)

Koszty obsługowe w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi.
Pismo MRR z 2013.01.16 o sygnaturze DZF-IV-82252-20-KP/13 (PDF 976 KB)

Pismo MRR z 2013.01.24 o sygnaturze DZF-IV-82252-20-KP/13 uszczegółowienie (PDF 976 KB)

Naliczanie i zwrot podatku VAT (Poddziałanie 6.1.3 PO KL).
Pismo MRR z 2013.01.04 o sygaturze DZF-IV-82252-629-IK/12 cz1 (PDF 37 KB

Pismo MRR z 2013.01.11 o sygnaturze DZF-IV-82252-629-IK/12 cz2 (PDF 199 KB)

Różnice kursowe w projektach.
Pismo MRR z 2013.01.04 o sygnaturze DZF-IV-82252-1-IK/13 (PDF 735 KB)

Wkład własny, dofinansowany ze środków PFRON, nie może być przedstawiany jako część pomoc publicznej.
Pismo MRR z 2012.12.21 o sygnaturze DZF-IV-82252-270-IK/12 (PDF 86 KB)

Umorzenia, ulgi w spłacie należności w PO KL.
Pismo MRR z 2012.12.20 o sygnaturze DZF-IV-82252-604-MCh/12 (PDF 843 KB)

Pomoc publiczna od 2014 r.
Pismo MRR z 2012.12.10 o sygnaturze DZF-I-82207-27-PM/12 (PDF 596 KB)

Kwoty ryczałtowe - wyjaśnienie kryteriów dotyczacych wymogów w zakresie nauczania języków obcych i ICT.
Pismo MRR z 2012.12.03 o sygnaturze DZF-I-82203-94-BW/12 (PDF 786 KB)

Indeksacja stawek jednostkowych na szkolenia językowe.
Pismo MRR z 2012.11.30 o sygnaturze DZF-IV-82252-591-KP/12 (PDF 640 KB)

Kwalifikowalnośc trzynastek - zmiana interpretacji w FAQ.
Pismo MRR z 2012.11.28 o sygnaturze DZF-IV-82252-592-MU/12 (PDF 733 KB)

Obowiązek korzystania z aplikacji SHRIMP przy realizacji pomocy publicznej w projektach.
Pismo MRR z 2012.11.26 o sygnaturze DZF-I-82207-26-PM/12 (PDF 2,42 MB)

Pomoc publiczna w projektach rozliczanych kosztami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi.
Pismo MRR z 2012.11.22 o sygnaturze DZF-IV-82252-566-KP/12 (PDF 461 KB)

Kowty ryczałtowe, stawki jednostkowe i e-learning.
Pismo MRR z 2012.11.22 o sygnaturze DZF-IV-82252-582-KP/12 (PDF 1,45 MB)

Brak mozliwości ponownego wykorzystania środków okreslonych jako nieprawidłowości, aneksowanie umów.
Pismo MRR z 2012.11.14 o sygnaturze DZF-IV-82252-587-MU/12 (PDF 187 KB)

Dopuszczalność egzekucji administracyjnej i sądowej ze środków przyznanych na realizację projektów PO KL. 
Pismo MRR z 2012.11.12 o sygnaturze DZF-IV-82252-542-TK/12 (ZIP 890 KB)

Kwoty ryczałtowe - wyjaśnienia.
Pismo MRR z 2012.11.12 o sygnaturze DZF-IV-82252-575-KP/12 (PDF 1,36 MB)

Interpretacja pojęcia personelu projektu.
Pismo MRR z 2012.11.07 o sygnaturze DZF-IV-82252-561-MLi/12 (PDF 194 KB)

Ulgi w spłacie, a wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymania środków na realizację projektów.
Pismo MRR z 2012.10.25 o sygnaturze DZF-IV-82252-554-TK/12 (PDF 325 KB)

Naliczanie odsetek z powodu naruszenia art. 189 ust. 3 UFP.
Pismo MRR z 2012.09.28 o sygnaturze DZF-IV-82252-455-MU/12 (PDF 271 KB)

Zmiany wskaźników celów w projektach obejmujacych kwoty ryczałtowe. Pismo MRR z 2012.09.20 o sygnaturze DZF-IV-82252-460-MCH/12 (PDF 71 KB)

Udostępnianie wniosków o dofinansowanie
Pismo MRR z 2012.08.31 o sygnaturze DZF-II-82267-97(2)-AO/12 (PDF 105 KB)

Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Pismo MRR z 2012.08.23 o sygnaturze DZF-I-82208(1)-53-PSz/12 (PDF 548 KB)

Ocena budżetu projektów PO KL; wyniki audytu KE.
Pismo MRR z 2012.08.17 o sygnaturze DZF-X-82245(1)-8-ŁG/12 (PDF 3,91 MB)

Pojęcie wnioskodawca i projektodawca w procedurze odwoławczej.
Pismo MRR z 2012.08.13 o sygnaturze DZF-X-82243(2)-24(2)-MO/12 (PDF 584 KB)

Prawo Zamówień Publicznych - klauzule społeczne i środowiskowe w procedurach przetargowych.
Pismo MRR z 2012.07.25 o sygnaturzez DZF-X-82244 1-10-MKa/12 (PDF 227 KB)

Kwalifikowalność podobnych wydatków w kilku projektach realizowanych przez tego samego beneficjenta.
Pismo MRR z 2012.07.2012 o sygnaturze DZF-IV-82252-408-RP/12 (PDF 825 KB)

Zlecanie usług partnerom w realizowanych projektach.
Pismo MRR z 2012.07.06 o sygnaturze DZF-IV-82252-376-IK/12 (PDF 673 KB)

Wczesne zwroty środków przed wydaniem decyzji.
Pismo MRR z 2012.07.06 o sygnaturze DZF-IV-82252-255-IK/12 (PDF 73 KB)

Naliczanie odsetek ze względu na niedokonanie zwrotu niewykorzyst transz dofinansowania w terminie.
Pismo MRR z 2012.07.04 o sygnaturze DZF-IV-82252-370-MU/12 (PDF 431 KB)

Stawki jednostkowe - wielokrotność wymiaru szkoleń.
Pismo MRR z 2012.07.04 o sygnaturze DZF-IV-82252-378-KP/21 (PDF 701 KB)

Ocena merytoryczna wniosku o podobnej treści.
Pismo MRR z 2012.06.29 o sygnaturze DZF-I-82208(1)-44-PSz/12 (PDF 971 KB)

Wykazywanie kosztów zarządu w kosztach pośrednich projektu PO KL.
Pismo MRR z 2012.06.15 o sygnaturze DZF-IV-82252-326-RP/12 (PDF 331 KB)

Koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.
Pismo MRR z 2012.06.14 o sygnaturze DZF-IV-82252-323-RP/12 (PDF 227 KB)

Rozszerzenie zakresu kontoli dokumentów.
Pismo MRR z 2012.06.19 o sygnaturze DZF-IV-82252-335-RP/12 (PDF 847 KB)

Stawki jednostkowe - wyjaśnienia.
Pismo MRR z 2012.06.01 o sygnaturze DZF-IV-82252-276-KP (PDF 2,72 MB)

Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymania środków na realizację projektów.
Pismo MRR z 2012.05.31 o sygnaturze DZF-IV-82252-301-IK/12 (PDF 115 KB)

Ulga w zakresie naliczanych odsetek, przed decyzją o zwrocie środków. Pismo MRR z 2012.05.16 o sygnaturze DZF-IV-82252-177-IK/12 (PDF 512 KB)

Wyjaśnienia dot. stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich - stawki jednostkowe.
Pismo MRR z 2012.04.18 o sygnaturze DZF-IV-82252-237-KP/12 (PDF 1,24 MB)

Nieprawidlowości w rozumieniu systemu raportowania, wydatki niekwalifikowalne, odsetki, oszczędności, nadużycia.
Pismo MRR z 2012.04.04 o sygnaturze DZF-IV-82252-215-RP/12 (PDF 1,45 MB)

Opinia nt. konsekwencji niezastosowania przez beneficjentów kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Pismo MRR z 2012.04.12 o sygnaturze DZF-IV-82252-212-ŁP/12 (PDF 446 KB)

Wyłonienie personelu projektu w oparciu o PZP.
Pismo MRR z 2012.04.11 o sygnaturze DZF-IV-82252-222-MLi/12 (PDF 697 KB)

Koszty pośrednie - koszty zarządu.
Pismo MRR z 2012.04.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-48-MLi/12 w nawiżazniu do pisma z 2012.02.09 (PDF 471 KB)

Ponoszenie kosztów osobowych w kosztach pośrednich projektu.
Pismo MRR z 2012.02.09 o sygnaturze DZF-IV-82252-48-MLi/12 (PDF 667 KB)

Kwlifikowalność kosztów pośrednich i kosztów zarzadzania - projekty systemowe.
Pismo MRR z 2012.04.05 o sygnaturze DZF-IV-82252-192-KP/12 (PDF 597 KB)

Trwałość projektu - poradnik.
Pismo MRR z 2012.04.02 o sygnaturze DZF-II-82267-35-KPr/12 (PDF 591 KB)
Poradnik - zobacz.

Wynagrodzenia, dodatki dla pracowników uczelni za wykonanie zadań w projektach PO KL.
Pismo MRR z 2012.03.26 o sygnaturze DZF-IV-82252-77-MLi/12 (PDF 948 KB)

Prawidłowe udzielenie pomocy de minimis.
Pismo MRR z 2012.04.05 o sygnaturze DZF-I-82207-7-PM/12 (PDF 2,17 MB)

Zużycie sprzętu (środek trwały) używanego podczas realizacji projektu.
Pismo MRR z 2012.03.29 o sygnaturze DZF-IV-82252-189-KP/12 (PDF 1 MB)

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy i zadań dla umów o dzieło.
Pismo MRR z 2012.03.28 o sygnaturze DZF-IV-82252-166-MLi/12 (PDF 1,01 MB)

Niezrealizowany cel i wskaźniki projektu. Rejest podmiotów wykluczonych.
Pismo MRR z 2012.03.14 o sygnaturze DZF-IV-82250-144-TK/12 (PDF 395 KB)

Zwolienie z podatku VAT na usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmuje tylko podmioty realizujące usługi edukacyjne. Korygowanie faktur.
Pismo MRR z 2012.04.04 o sygnaturze DZF-IV-82252-113-IK/12 (PDF 632 KB)

Stosowanie przez powiatowe urzędy pracy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Pismo MRR z 2012.03.01 o sygnaturze DZF-IV-82252-104-MCh/12 (PDF 250 KB)

Taryfikator korekt dotyczący wyboru partnera 
Pismo MRR z 2012.03.05 o sygnaturze DZF-IV-82252-53-MLi/12 (PDF 5,31 MB)

Okres kwalifikowalności wydatków w projektach EFS objętych pomocą publiczną.
Pismo MRR z 2012.02.20 o sygnaturze DZF-I-82207-4-PM/12 (PDF 545 KB)

Subsydiowane zatrudnienie w podmiotach nie będących beneficjentami pomocy publicznej.
Pismo MRR z 2012.04.12 o sygnaturze DZF-I-82201-36-PM/12 (PDF 1,90 MB)

Prace interwencyjne, jako forma wsparcia dla powiatowych urzędów pracy w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL.
Beneficjentem pomocy publicznej (subsydiowanie zatrudnienia) mogą być również podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, np. gminy.
Efektywność zatrudnieniowa.
Pismo MRR z 2012.02.29 o sygnaturze DZF-I-82201-36-PM/12 (PDF 1,51 MB)

Środki stwierdzone jako nieprawidłowości w projekcie, bez możliwości ponownego ich wykorzystania.
Pismo MRR z 2012.02.24 o sygnaturze DZF-IV-82252-72-MU/12 (PDF 446 KB)

Kwalifikowalność wydatków projektu, w przypadku niezamieszczenia przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o kursie walut.
Pismo MRR z 2012.02.20 o sygnaturze DZF-X-82244(1)-2-MKa/12 (PDF 2,4 MB)

Kwalifikowalności VAT związanego z usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego.
Pismo MRR z 2012.01.31 o sygnaturze DZF-IV-82252-54-IK/12 (PDF 1,69 MB)

Stanowisko w sprawie działalności agencji zatrudnienia.
Pismo MRR z 2012.02.14 o sygnaturze DZF-I-82201-20-PM/12 (PDF 41,2 MB)

W sytuacji wzrostu wydatków po stronie Beneficjenta.
Pismo MRR z 2012.02.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-51-TK/12 (PDF 739 KB)

Zachowanie zasady przejrzystości przy wybórze partnera spoza sektora finansów publicznych.
Pismo MRR z 2012.02.02 o sygnaturze DZF-IV-82252-53-MLi/12 (PDF 625 KB)

Mozliwości wykorzystania w ramach projektów PO KL oszczędności powstałych z zastosowania zasad konkurencyjności oraz procedur PZP.
Pismo MRR z 2012.02.03 o sygnaturze DZF-IV-82252-52-ŁP/12 (PDF 393 KB)

Pomoc de minimis - pojęcie przedsiębiorstwa zagrożonego w odniesieniu do spółek należących do grupy, zwrot pomocy.
Pismo UOKIK z 2012.02.01 o sygnaturze DDO-52-397(3)/11/KP (PDF 810 KB)

Zmiany norm czasu pracy od 2012 r., dla osoby niepełnosprawnej.
Pismo MPiPS z 2012.01.11 o sygnaturze DRP-II-40411-1-PNR/12 (PDF 653 KB)

Walidacja w projektach innowacyjnych PO KL.
Pismo KIW o sygnaturze CPE-X-4201-10-PCh/12 (PDF 162 KB)

Kryterium horyzontalne wyboru projektów od 2012 r. Uproszczone metody rozliczania wydatków w projekcie - kwoty ryczałtowe dla projektów do 100 tyś. zł i stawki jednostkowe.

Pismo MRR z 2013.01.24 o sygnaturze DZF-IV-82252-20-KP/13 uszczegółowienie (PDF 976 KB)

Pismo MRR z 20113.01.16 o sygnaturze DZF-IV-82252-20-KP/13 (PDF 976 KB)

Pismo MRR z 2012.12.03 o sygnaturze DZF-I-82203-94-BW/12 (PDF 786 KB)

Pismo MRR z 2012.11.30 o sygnaturze DZF-IV-82252-591-KP/12 (PDF 640 KB)

Pismo MRR z 2012.11.22 o sygnaturze DZF-IV-82252-566-KP/12 (PDF 461 KB)

Pismo MRR z 2012.11.22 o sygnaturze DZF-IV-82252-582-KP/12 (PDF 1,45 MB)

Pismo MRR z 2012.11.12 o sygnaturze DZF-IV-82252-575-KP/12 (PDF 1,36 MB)

Pismo MRR z 2012.07.04 o sygnaturze DZF-IV-82252-378-KP/21 (PDF 701 KB)

Pismo MRR z 2012.06.01 o sygnaturze DZF-IV-82252-276-KP (PDF 2,72 MB)

Pismo MRR z 2012.04.18 o sygnaturze DZF-IV-82252-237-KP/12 (PDF 1,24 MB)

Pismo MRR z 2012.03.07 o sygnaturze DZF-IV-82252-102-KP/12 (PDF 4,26 MB)

Pismo MRR z 2012.01.03 o sygnaturze DZF-IV-82252-724-MU/11 (PDF 698 KB)

Pismo MRR z 2012.01.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-15-MU/12 (PDF 248 KB)

Kwestia wniesienia wkładu własnego w formie odmiennej niż niż zalożona we wniosku o dofinansowanie.
Pismo MRR z 2011.12.28 o sygnaturze DZF-IV-82252-700-TK/11 (PDF 712 KB)

Zakupy w projekcie pomocy dydaktycznych w ramach cross-financingu.
Pismo MRR z 2011.11.17 o sygnaturze DZF-IV-82252-631-MU/11 (PDF 347 KB)

Wyjaśnienia w spr. dodatku specjalnego w ramach prac w drugim projekcie.
Pismo MRR z 2011.11.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-629-MLi/11 (PDF 881 KB)

Rekomendacje MRR w spr. wyboru dofinansowania najlepszych projektów.
Pismo MRR z 2011.10.14 o sygnaturze DZF-I-82208(1)-74-PSz/11 (PDF 486 KB)

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczące regulacji zawartych w systemie realizacji programu operacyjnego, jako źródła prawa i umocowania w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
Pismo MRR z 2011.10.12 o sygnaturze DP-I-024-670-KW/11 (PDF 61 KB)

Wyjaśnienia co do możliwości zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pismo MRR z 2011.10.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-535-KP/11 (PDF 2,34 MB)

Status bezrobotnego podczas szkolenia w projekcie PO KL.
Pismo MPiPS z 2011.09.13 o sygnaturze DRP-VIII-0212-299-1-IS/SS/11 (PDF 1,55 MB)

Lokaty bankowe przychodem projektu.
Pismo MRR z 2011.08.08 o sygnaturze DZF-IX-82258-50-JO 11 (PDF 587 KB)

Prawa autorskie i majątkowe, zasada wyceny, także wartości niematerialnej.
Pismo MRR z 2011.07.08 o sygnaturze DZF-I-82208(1)-42-PSz/11 (ZIP 489 KB)

Oszczędności w PO KL z PZP i zasady konkurencyjności.
Pismo MRR z 2011.06.24 o sygnaturze DZF-IV-82252-347-ŁP/11 (PDF 0,98 MB)

Dodatki do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w PO KL.
Pismo MRR z 2011.06.17 o sygnaturze DZF-IV-82252-334-MLi/11(PDF 675 KB)

Zatrudnienie do projektu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - definicja personelu projektu
Pismo MRR z 2011.06.29 o sygnaturze DZF-IV-82252-369-MRy/11 (PDF 491 KB)
Pismo MRR z 2011.06.17 o sygnaturze DZF-IV-82252- 351-MU/11 (PDF 79,8 KB)

Obrót projektodawcy w przypadku państwowej uczelni wyższej.
Pismo MRR z 2011.06.13 o sygnaturze DZF-IV-82252-325-TK/11

Obrót projektodawcy oceniany podczas oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu.
Pismo MRR z 2011.08.16 o sygnaturze DZF-IV-82252-476-TK/11 (PDF 576 KB)

Potencjał finansowy podmiotu oceniany podczas oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu.
Pismo MRR z 2011.05.24 o sygnaturze DZF-I-82208(1)-39-PSz/11 (PDF 416 KB)

Pomoc publiczna w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej.
Pismo MRR z 2011.05.20 o sygnaturze DZF-I-82207-5-PM/11 (PDF 681 KB)

Pomoc Publiczna, a prace interwencyjne - wyjaśnienia UOKiK
Pismo UOKiK z 2011.05.16 o sygnaturze DDO-52-61(2)11 RR (PDF 4,61 MB)

Interpretacja zapisu "praca rodzajowo różna", czyli zatrudnienie do projektu pracownika.
Pismo MRR z 2011.04.27 o sygnaturze DZF-IV-82252-243-MU/11 (PDF 3,28 MB)

Wskaźnik - efekt zatrudnienia w projekcie od 2011 r.
Warunki spełnienia efktu zatrudnieniowego w projekcie (JPG 190 KB)
Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie - zobacz.

Kryterium formalne dotyczące obrotu projektodawcy oraz partnerów.
Pismo MRR z 2011.04.08 o sygnaturze DZF-IV-82252-214-TK/11 (ZIP 1,25 MB)

Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy.
Pismo MRR z 2011.04.29 o sygnaturze DZF-VI-82221-139-AZ/11 (ZIP 5,69 MB)

Maksymalny okres trwania projektu.
Pismo MRR z 2011.02.11 o sygnaturze DZF-I_82208(1)-5-PSz_11 (PDF 123 KB).

Wykluczone podmioty.
Pismo MRR z 2011.02.08 o sygnaturze DZF-IV-82252-67-IK-11  (PDF 698 KB).

Podatek VAT.
Pismo MRR z 2011.02.24 o sygnaturze DZF-IV-82252-111-TK-11 (PDF 55 KB).

Rozliczanie projektów realizowanych w ramach współpracy ponadnarodowej.
Pismo MRR z 2010.11.02 o sygnaturze DZF-I-82252-566-MU/10 (PDF 84,2 KB).

Etapy produktu finalnego w projektach innowacyjnych PO KL - stanowisko IZ.
Pismo MRR z 2010.11.05 o sygnaturze DZF-I-82206-32-HK/10 (ZIP 203 KB).

Grupa docelowa w projektach innowacyjnych POKL - Priorytet VI.
Pismo MRR z 2010.07.02 o sygnaturze DZF-I-82206-26-HK/10 (PDF 112 KB)
Pismo MRR z 2010.04.07 o sygnaturze DZF-I-82206-14-HK/10 (PDF 53 KB)
Pismo MRR z 2010.09.29 o sygnaturze DEFS.SS.0724-3/10:3 (ZIP 613 KB)

Pismo MRR z 2010.05.25 o sygnaturze DEFS.SS.0724-3/10:1 (ZIP 362 KB)

Wykluczenie ze wsparcia w Priorytecie VI POKL, właścicieli nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha oraz osób ubezpieczonych w KRUS.
Pismo MRR z 2010.09.06 o sygnaturze DZF-I-82201-94-PM/10 (ZIP 553 KB)

Dodatek szkoleniowy i miesięczne stypendium za staż/praktykę.
SzOP wer. z 2012 r. str. 203
Pismo MRR z 2011.01.26 o sygnaturze DZF-IV-82252-34-MLi-11 (PDF 47,3 KB)
Pismo MRR z 2010.07.26 o sygnaturze DZF-IV-82252-370-IK/10 (PDF 59,9 KB)

Korekty danych zamieszczonych w KSI SIMIK 07-13.
Pismo MRR z 2010.06.21 o sygnaturze DZF-IV-82252-321-MLi/10 (ZIP 298 KB)

Wyjaśnienie terminu składania wniosku o płatność.
Pismo MRR z 2010.06.21 o sygnaturze DZF-IV-82252-323-MLi/10 (PDF 318 KB)

Wyjaśnienie kwestii dotyczącej udziału w projektach w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL osób uczęszczających do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zaliczających się do grupy 15-24 lata.
Pismo MRR z 2010.05.25 o sygnaturze DEFS.SS.0724-3/10:1 (ZIP 362 KB)

Przedmiotowa forma płatności za nocleg, dojazd w projektach dofinansowanych w ramach PO KL.
Pismo MRR z 2010.05.10 o sygnaturze DZF-IV-82252-223-RP/10 (PDF 41 KB)

Wyjaśnienia ZUS dotyczące min. kwestii wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektów w ramach POKL.
Pismo MRR z 2010.04.09 o sygnaturze DZF-IV-82252-9-IK/10 (PDF 74,6 KB)

Wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania świadczeń wypłacanych w ramach Podziałania 6.1.3 POKL.
Pismo MRR z 2010.04.09 o sygnaturze DZF-IV-82252-142-IK/10 (PDF 39,1 KB)

Wyjaśnienie kwestii stosowania zasady konkurencyjności w projektach POKL.
Pismo MRR z 2010.04.01 o sygnaturze DZF-IV-82252-178-IK/10 (PDF 58,1 KB)

Wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania wynagrodzeń pracowników WUP i PUP w ramach Podziałania 6.1.2 POKL.
Pismo MRR z 2010.03.16 o sygnaturze DZF-IV-82252-142-IK/10 (PDF 48,7 KB)

Wsparcie w ramach Podziałania 6.1.2 POKL kierowników komórek organizacyjnych publicznych służb zatrudnienia.
Pismo MRR z 2010.02.22 o sygnaturze DZF-I-822201-25-PM/10 (PDF 54,4 KB)

Upublicznienie informacji dotyczącej wniosków podlegających procedurze oceny.
Pismo MRR z 2010.02.17 o sygnaturze DZF-I-82208-21-PSz/10 (PDF 70 KB)

Obowiązek ubezpieczenia osób w szkoleniach.
Pismo MRR z 2010.01.11 o sygnaturze DZF-IV-82252-9-IK/10 ( PDF 113 KB)

Osoby odbywające szkolenie lub staż/praktykę zawodową w ramach POKL obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu.
Pismo MRR z 2010.01.06 o sygnaturze DZF-IV-82252-9-IK/10 (PDF 112 KB)

Składki ZUS za stypendium szkoleniowe (w poddziałaniu 6.1.1).
Pismo MRR z 2009.11.27 o sygnaturze DZF-IV-92261-153-IK/09 (PDF 327 KB)

Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Pismo MRR z 2009.11.04 o sygnaturze DZF-IV-92261-137-ER/09 (PDF 92,9 KB)

Wydatkowanie na materiały promocyjne w projektach POKL. Gadżety ekologiczne i wyroby pochodzące ze spółdzielni socjalnych.
Pismo MRR z 2009.10.13 o sygnaturze DZF-II-9223-285-JN/09 (PDF 81 KB)

Obowiązek archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w POKL.
Pismo MRR z 2009.08.03 o sygnaturze DZF-IV-92262-477-AB/09 (PDF 57 KB)

Stypendia szkoleniowe i stażeowe, dochodem osób otrzymujących.
Pismo MRR z 2009.04.28 o sygnaturze DZF-IV-92262-210-AB/09 (PDF 38 KB)

Stypendia (dodatki) szkoleniowe i stażowe, składki ZUS i podatek dochodowy w projektach dofinansowanych z PO KL.
Pismo MRR z 2008.11.26 o sygnaturze DZF-I-9220-2193-PM/08 (JPG 72 KB)

Kwalifikowalność obecności uczestników podczas szkoleń.
Pismo MIR z 2014.02.03 o sygnaturze DZF-IV-82252-43-KP/14 (PDF 469 KB)
Możliwości finansowania nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników w szkoleniach w PO KL.

Pismo MRR z 2008.10.09 o sygnaturze DZF-IV-92264-83-RP/08 (PDF 341 KB).


Rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zobacz.

UWAGA:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opublikował wykaz Biur Porad Prawnych - www.ngo.pl