Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Środa, 22 lipca 2015 (15:16)

 

DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH


Prawo unijne
Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.
Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego eur-lex.europa.eu jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.
 

Prawo polskie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), tzw. ustawa wdrożeniowa.

Ustawa wprowadza działania koordynacji realizowanych programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w to działanie, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

Obowiązuje od: 13.09.2014

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Uwaga: Nowelizacja Ustawy wdrożeniowej, 24.07.2017.

Pismo z 2017.08.11 o sygnaturze DZF-IV-7610.51.2017.IK.1, informujące o zmianach w ustawie (PDF 202 KB)

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obowiązuje od: 15.01.2016

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Obowiązuje od: 14.06.1960

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązuje od: 26.07.1991

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa o podatku od towarów i usług.

Obowiązuje od: 11.03.2004

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.plUstawa o rachunkowości.

Obowiązuje od: 29.09.1994

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl


Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Obowiązuje od: 06.12.2006

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa prawo zamówień publicznych.

Obowiązuje od: 22.06.2016

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Zobacz interpretacje przepisów PZP: www.uzp.gov.pl

Ustawa o ochronie danych osobowych

Obowiązuje od: 10.05.2018

Dokument do pobrania na stronie: uodo.gov.pl

Umowa Partnerstwa

Dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Obowiązuje od: 23.05.2014

Pobierz dokument wersja polska (PDF 3,26 MB) wersja angielska (PDF 3,02 MB)

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła „Umowę Partnerstwa” z Polską, w której określona została strategia inwestowania kolejnej puli środków europejskich w kraju.

Więcej informacji o Umowie Partnerstwa (PDF 22 KB)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2017 r., poz. 615), tzw. „taryfikator".

Rozporządzenie wydane jest na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej i określa warunki obniżania wartości korekt finansowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, o którym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, a także stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rozporządzenie ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności PZP), jak również zasady konkurencyjności.

22 marca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

Obowiązuje od: 06.04.2017

Pobierz dokument.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020

Dokument ten określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz programów regionalnych w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obowiązuje od: 14.08.2015

Pobierz dokument.

Strategia Europa 2020- www.mg.gov.pl 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo z 25.09.2012 r.- www.mir.gov.pl

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie z 13.07.2010 r.- www.mr.gov.pl

Krajowy Program Reform. Aktualizacja 2012/2013 z 25.04.2012 r. (PDF 433 KB)

Polska 2030 -  polska2030.pl

Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - www.mr.gov.pl


Dokumenty regionalne:

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 - www.pomorskie.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFFROW oraz EFMiR.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Obowiązuje od: 28.07.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Obowiązuje od: 03.03.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Obowiązuje od: 22.09.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z 07.01.2014 w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa.

Obowiązuje od: 7.01.2014
 
Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Obowiązuje od: 18.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Obowiązuje od: 17.06.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Tekst mający znaczenie dla EOG.

Obowiązuje od: 05.04.2011

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress.

Obowiązuje od: 11.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Obowiązuje od: 3.3.2010

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Obowiązuje od: 3.3.2010

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu


Komunikat KE z 20.02.2015 r. dot. udzielania zamówień publicznych 2006C 179 02

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 założenia,dokumenty - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 środki, instytucje - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 programy - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 nowości, informacje - enterprise.garr.pl


Polityka Spójności w Europie 2014-2020 - www.ec.europa.eu

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

New skills Agenda for Europe

UWAGA: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 wprowadziła zakładki tematyczne, stanowiące źródło wiedzy o kilku najważniejszych, zagadnieniach, z którymi zetkną się osoby realizujące projekty jak i poszukujące środków na dofinansowanie projektów. Szczegółowe informacje na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

www.rpo.pomorskie.eu/-/zakladki-tematyczne-na-portalu-rpo-wp-2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Obowiązuje od: 05.07.2018

Pobierz dokument (PDF 1,68 MB)

 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dokument uszczegóławia Regionalny Program Operacyjny (RPO WP 2014-2020), dookreśla sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie. Informuje o:

 • środkach na dane działania w kluczowych obszarach (tzw. Osiach Priorytetowych Programu),
 • typach projektów, które mogą być realizowane w danych obszarach,
 • celach i oczekiwanych rezultatów wsparcia,
 • kto może starać się o środki na prowadzenie projektów,
 • kto może być uczestnikiem projektu, korzystającym ze wsparcia w projekcie,
 • do kogo powinny być skierowane projekty,
 • zasadach finansowania projektów,
 • kwotach, które zostały przewidziane w Programie na realizację kluczowych obszarów.

Obowiązuje od: 29.11.2018

Zobacz dokument z opisem zmian

 
Zobacz wersje archiwalne dokumentu

 

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

Dokument ten stanowi wytyczne programowe w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014  r., poz. 1146 ze zm.).
Jego celem jest przedstawienie możliwości oraz szczegółowych warunków i  procedur skutecznego skorzystania ze wsparcia pochodzącego z funduszy  europejskich, oferowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Zawarto w nim wszystkie niezbędne informacje o sposobie przygotowania  wniosku o dofinansowanie projektu, etapach jego oceny i wyboru,a także zasadach realizacji, rozliczania, monitorowania, promowania oraz warunkach   przeprowadzenia kontroli projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach  RPO WP 2014-2020.
Do stosowania przedmiotowych wytycznych beneficjenci RPO WP 2014-2020 zobowiązani są na podstawie umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Obowiązuje od: 09.11.2017

Pobierz dokument zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (PDF 2,32 MB)

Pobierz załączniki do zasad wdrażania (Zip 50 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF 590 KB)

Zobacz wersje archiwalną

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dokument określa zakres kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy europejskich. W wytycznych zawarto m. in.: wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów, opisano zasadę konkurencyjności, uproszczone metody rozliczania wydatków, zakaz podwójnego finansowania, cross-financing, wkłady niepieniężne.

Obowiązuje od: 19.07.2017

Pobierz dokument (PDF 643 KB)

Opis zmian

Pismo z 2017.08.10 o sygnaturze DZF-IV.7620.89.2017.MCh.1, informujące o zmianach do wytycznych (PDF 231 KB)

Załączniki:

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (PDF 1,56 MB).

Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (ZIP 77 KB).

 

Zobacz wersję archiwalną dokumentu 14.10.2016 r.(PDF 619 KB)

Zobacz wersję archiwalną dokumentu 10.04.2015 r.(PDF 619 KB)

 


Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dokument do pobrania na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

www.rpo.pomorskie.eu/zwalczanie-naduzyc

 

Strony do dokumentów dotyczących nadużyć finansowych, występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji:

www.antykorupcja.gov.pl
www.cba.gov.pl
www.abw.gov.pl
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm
Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w ramach celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Obowiązuje od: 01.01.2018

Pobierz dokument (PDF 382 KB)

Pobierz dokument w wersji - śledzenie zmian (DOC 512 KB)

Zestawienie uwag z konsultacji dokumentu (XLS 538 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 02.11.2016 (PDF 501 KB)

Zestawienie uwag z konsultacji powyższych wytycznych 02.11.2016 (XLS 843 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 22.07.2016 (PDF 619 KB)

 

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Dokument określa warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Obowiązuje od: 01.01.2017

Pobierz dokument (ZIP 657 KB)

Zobacz opis zmian (DOC, 26 KB)

 

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 22.07.2016 (PDF 613 KB)

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne przedstawiają sposób postępowania w zakresie korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania i nakładania korekt finansowych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy polityki spójności Unii Europejskiej.

Obowiązuje od: 20.07.2015

Pobierz dokument (PDF 219 KB)

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Dokument zawiera postanowienia dotyczące: ogólnych i uzupełniających reguł związanych z wyborem projektów, trybów konkursowego i pozakonkursowego, udziału ekspertów w ocenie projektów, wyboru projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i projektów zintegrowanych.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Obowiązuje od: 28.10.2015

Pobierz dokument (PDF 489 KB)

Zobacz wersję archiwalną dokumentu z 2015.03.31 (PDF 489 KB)


Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Dokument przedstawia reguły wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji, określa minimalny zakres oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

Obowiązuje od: 03.03.2015

Pobierz dokument (PDF 2,05 MB)

 

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Podręcznik SL2014 ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów - realizatorów projektów (upoważnianym w momencie zawierania umowy).

Podstawowymi celami aplikacji jest wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocena programów oraz umożliwienie beneficjentom rozliczania projektów.

System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

 • wniosków o płatność
 • korespondencji
 • harmonogramów płatności
 • uczestników projektów
 • zamówień publicznych
 • osób zatrudnionych do realizacji projektów
 • dokumentacji.

SL2014 zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

UWAGA: Zawarta umowa o dofinansowanie danego projektu zobowiązuje każdego beneficjenta, do wykorzystania przy rozliczeniu właśnie tę aplikację SL2014.


Uszczegółowienie Podręcznika dla RPO WP 2014-2020 - podręcznik Beneficjenta SL2014 w  uzupełniony o zapisy dotyczące RPO WP 2014-2020. Wersja aktualna 2.5 z 29.01.2019.
Pobierz dokument (ZIP 16,2 MB)


Podręcznik jako dokument ogólny dla FE. Wersja aktualna 2.5 z 25.01.2019.

Pobierz dokument (ZIP 18,5 MB).

 


ZOBACZ instrukcję multimedialną dot. SL2014 - www

ZOBACZ instrukcję multimedialną dot. SL2014 (PDF)


Testy logiczne wersja 1.2 z 7.08.2018 (ZIP 458 KB)

Słownik głównych pojęć wersja 1.2 z 7.08.2018 (ZIP 435 KB)

Aplikacja ADU_EFS 2.6 (ZIP 768 KB)

Aplikacja Weryfikuj 1.1 (ZIP 55 KB)

 

 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020

Dokument ten ma na celu usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Obowiązuje od: 11.04.2018

Pobierz dokument (PDF 284 KB)

Załącznik nr 1 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

 

Zobacz wersję archiwalną dokumentu 2015.05.08 (PDF 284 KB)

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Dokument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma na celu zapewnić kierunek wszystkich działań współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, aby były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków. Głównym celem tej Agendy jest określenie ramowego planu, wskazującego kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu równości szans (w tym w szczególności niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn) wśród podmiotów zaangażowanych w realizację funduszy unijnych.

Obowiązuje od: 22.04.2015

Pobierz dokument (PDF 284 KB)


Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest przedstawienie warunków i procedur dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wytyczne skierowane są do wszystkich prowadzonych Programów z Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020.

Obowiązuje od: 03.11.2016

Pobierz dokument (PDF 834 KB)

Załącznik 1 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych (PDF 426 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Załącznik 2 Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych (PDF 252 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Załącznik 3 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu (PDF 242 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Zobacz wersje archiwalne

Strategia komunikacji polityki spójności 2014-2020

Dokument o charakterze horyzontalnym określa reguły i schematy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach wszystkich krajowych, regionalnych programów i  instytucji zajmujących się realizacją środków unijnych w Polsce. Strategia opisuje także założenia oraz cele efektywnej komunikacji Funduszy Europejskich.

W oparciu o zatwierdzony dokument instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami opracowują programowe strategie komunikacji, które są podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych każdego programu, jak np. Strategia komunikacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (patrz poniżej).

Obowiązuje od: 30.06.2015

Pobierz dokument (PDF 2,07 MB)

Strategia komunikacji Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Dokument opisuje założenia oraz cele efektywnej komunikacji RPO WP 2014-2020. Stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji zajmujących się wdrażaniem systemu i rozdysponowaniem środków unijnych na terenie województwa pomorskiego.

Zobacz dokument

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Podręcznik został napisany  z myślą o wnioskodawcach i beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.
Podręcznik ten ma ułatwić opracowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.  Przedstawia on opisy oraz wskazówki dla beneficjenta, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, a także prezentuje porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie, jak i podczas realizowania projektu.

Podręcznik bazuje na wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - zobacz

Wersja obowiązująca dla umów od 01.01.2018 (wer. z 2017.07.21).

Wersja obowiązująca dla umów do 31.12.2017 (wer. z 2016.06).

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Dokument ten określa sposób stosowania i budowy znaku marki FE i programów (np. PO WER) zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”, „Strategii komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (dla PO WER), a także w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Wersja obowiązująca dla umów od 01.01.2018 (wer. z 2017.07).

Wersja obowiązująca dla umów do 31.12.2017 (wer. z 2016.12).

 

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków i procedur sprawozdawczości w odniesieniu do programów operacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Wytyczne adresowane są do Instytucji Zarządzających programami krajowymi i regionalnymi. Zawierają postanowienia dotyczące założeń systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz formy poszczególnych sprawozdań, a także terminów sprawozdawczości z poziomu Instytucji Zarządzającej. Ponadto wytyczne nakładają na Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa obowiązek przygotowania instrukcji do sprawozdań rocznych i przekazania jej Instytucjom Zarządzającym.

Obowiązuje od: 31.03.2017

Pobierz dokument z Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020. Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników rzeczowych. Wspólną część dokumentu stanowią tzw. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 dla EFRR/FS i EFS, wzory dokumentów dotyczących metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników określonych w PO, a dodatkowo dla EFS także dokumenty określające sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaluacyjnych oraz zakres danych nt. uczestników projektów EFS, gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.

Obowiązuje od: 9.07.2018

Pobierz dokument (PDF 687KB)

Zobacz opis zmian wytycznych.

Załącznik nr 8. Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (PDF 477 KB).

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Załącznik nr 7. Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym (PDF 286 KB).

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS (PDF 525 KB).

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Załącznik nr 5. Wzór metryki wskaźnika kluczowego (PDF 166 KB).

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Załącznik nr 4. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (PDF 452 KB).

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Załącznik nr 3. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO – ramy wykonania (PDF 527 KB).

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Załącznik nr 2.Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (PDF 883 KB)

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Załącznik nr 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS (PDF 840 KB).

Wersja obowiązująca od: 09.07.2018

Zobacz wersje archiwalną wytycznych.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne stanowią opis systemu, procedur kontroli.

Obowiązuje od: 28.05.2015

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Dokument ten ma na celu usprawnić koordynację działań podejmowanych w ramach Programów Regionalnych w obszarze promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Dotyczą w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej.

Zobacz dokument

Zobacz zbiorcze zestawienie uwag zgłoszonych podczas konsultacji dokumentu. (PDF 1,94 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Dokument przedstawia jednolite warunki i procedury realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego usług edukacyjnych zarówno w obszarze kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i edukacji osób dorosłych. Uwagi można było zgłaszać do 21 stycznia 2015 r.

Zobacz dokument

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji wsparcia skierowanego do przedsiębiorstw i pracowników w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i regionalnych programów operacyjnych. Uwagi można było zgłaszać do 14 stycznia 2015 r.

Zobacz dokument

 

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokument ten przedstawia jednolite zasady przygotowania i zatwierdzania szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) oraz określa minimalny zakres i formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

Zobacz ogłoszenie

 

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Dokument ten ujednolica zasady monitorowania programów operacyjnych przez Komitety Monitorujące (KM), określa wymogi odnoszące się do zasad funkcjonowania KM, definiuje ramy partnerstwa w KM i funkcjonowanie KM.

Zobacz dokument

Wytyczne określające warunki certyfikacji oraz przygotowań prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokument ten ujednolica procedury certyfikacji wydatków. W wytycznych zawarte są wymogi związane z procesem sporządzania i przekazywania przez i do Komisji Europejskiej zestawień wydatków, wniosków o płatność okresową oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE. Określają one również procedury i warunki współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa członkowskiego i KE zaangażowanymi w proces certyfikacji wydatków.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020


Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.

Zobacz dokument

 

Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Instrukcja z dnia 02.02.2017 (PDF 1,16 MB)