Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Środa, 22 lipca 2015 (15:11)

W tej zakładce można zapoznać się z ogłoszonymi naborami wniosków, wynikami oceny i podpisanymi umowami w ramach Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, za realizacje którego odpowiedzialny jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Kliknij aby zobaczyć kiedy są ogłaszane nabory w pozostałych działaniach RPO WP 2014-2020.

Zgodnie z porozumieniem Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014-2020, V Osi "Zatrudnienie", dla:

 • Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

  Poddziałanie 5.1.1
  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT

  Poddziałanie 5.1.2
  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

 na lata  2019/2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie:

od  12.04.2019 do 26.04.2019

(poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00 - 16.00, środa w godz. 8:00 - 17:00, piątek w godz. 8.00 - 15:00)

w siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
(Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
(IV piętro, pokój 409)

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

Pobierz dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 12.04.2019 (PDF 699 KB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 z 12.04.2019 (ZIP 5,91 MB)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

 na lata  2019/2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.2   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie:

od  18.02.2019 do 1.03.2019 w godz. 8.00 - 15.00

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.2.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
 • tel. (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

Pobierz dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 13.03.2019 (PDF 679 Kb).

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.2 RPO WP 2014-2020 wersja z 18.02.2019 (ZIP 10 MB).

Wykaz zmian z 13 marca 2019 r. (427 Kb).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 18.02.2019 (PDF 1 MB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.2 RPO WP 2014-2020 wersja z 18.02.2019 (ZIP 10 MB)

Regulamin KOP

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:


przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 poddz.5.1.2 stan na 2017.06.16.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:

przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 poddz.5.1.1 stan na 2017.07.03

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 poddz.5.1.1 stan na 2017.06.16

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

 na lata  2017/2018  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.2   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie:

od  06.02.2017 do 17.02.2017 w godz. 8.00 - 15.00

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.2.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
 • tel. (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

Pobierz dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 02.02.2017 (PDF 877 KB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 02.02.2017 (DOC 495KB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.2 RPO WP 2014-2020 wersja z 02.02.2017 (ZIP 7 489 KB)

Regulamin KOP 2017 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych na lata 2017/2018

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie:

od  06.02.2017 do 17.02.2017

(poniedziałek-czwartek w godz. 8.15 - 16.00, piątek w godzinach 8.15 – 15:00)

w siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
(III piętro, pokój 306).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
 • tel. (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

Pobierz dokument:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 02.02.2017 (PDF 908 KB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 02.02.2017 (DOC 544 KB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 02.02.2017 (ZIP 7 155 KB)

Regulamin KOP 2017

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

 do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

 

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie

od  19.04.2016 do 02.05.2016 w godz. 8.15 - 16.00

w siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk;

 • telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

 

Pobierz dokumenty:

Dokumentacja naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 29.04.2016 po aneksie nr 1 (PDF 1,7 MB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 29.04.2016 (ZIP 5,97 MB)

Uwaga: Zmiany do dokumentacji naboru 5.1.1 ZIT - zobacz.

 

Dokumentacja naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 14.04.2016 (PDF 976 KB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 14.04.2016 (ZIP 5,97 MB)

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:
przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 5.1.1 dla RPO WP na lata 2014-2020 stan na 2016.08.17 (PDF 443 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 5.1.1 dla RPO WP na lata 2014-2020 stan na 2016.08.11 (PDF 408 KB)

 

Sprawdzić wyniki naborów w pozostałych działaniach RPO WP 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego
zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych na 2016/2017 rok 

RPPM.05.01.02-IP.01-22-003/16

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie

od  29.02.2016 do 11.03.2016 w godz. 8.00 - 15.00

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 (stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.2.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk tel. (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

Uwaga: informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wprowadziła zmiany do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego i Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z EFS.

W związku z koniecznością aktualizacji powyższych dokumentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Organizująca nabór zmienia załącznik nr 5 i 6.

Uwaga: w pkt. IV "Warunki realizacji projektów aktywizacji zawodowej wynikające z zapisów RPO WP przedmiotowego ogłoszenia dodano podpunkt k), określający rodzaj zamówień publicznych w ramach, których istnieje obowiązek stosowania klauzul społecznych opisanych w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Pobierz dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 08.03.2016 (ZIP 2,48 MB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 26.02.2016 (PDF 1,34 MB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 wersja z 26.02.2016 (DOC 517 KB)

 

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.2 RPO WP 2014-2020 wersja z 29.02.2016 (ZIP 3.54 MB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.2 RPO WP 2014-2020 wersja z 26.02.2016 (ZIP 3.54 MB)

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:


przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 stan na 2016.08.02


Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 stan na 2016.07.11

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

 do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

 

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie

od  09.10.2015 do 16.10.2015 w godz. 8.15 - 16.00

od  09.10.2015 do 21.10.2015 w godz. 8.15 - 16.00 (zgodnie z Aneksem nr 1 z 13.10.2015r.)

w siedzibie Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1(zobacz).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk;

 • telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

 

Uwaga: Zmiany systemowe w naborze 5.1.1 - zobacz.

 

Pobierz dokumenty:

Dokumentacja naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 13.10.2015 po aneksie nr 1 (PDF 741 KB)

Zmiany w dokumentacji naboru -aneks nr 1 2015.10.13 (ZIP 335 KB).

Dokumentacja naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 09.10.2015 (PDF 452 KB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.1 RPO WP 2014-2020 wersja z 09.10.2015 (ZIP 3.99 MB)

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia ostateczną listę siedmiu projektów zatwierdzonych przez Zarząd WP Uchwałą 1168/94/15 z dnia 24.11.2015 r., wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.1 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - ZIT.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:

przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:

Ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 5.1.1 dla RPO WP na lata 2014-2020 stan na 2015.11.24 (PDF 145 KB).

UWAGA:

Z potrzeby zapewnienia maksymalnego wykorzystania w roku 2015 środków przewidzianych na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WP 2014-2020 prefinansowanych ze środków Funduszu Pracy, projekty wybrane do dofinansowania w ramach procedury naboru dot. Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020 w roku 2015 będą realizowane  w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020, bez konieczności ponownego składania wniosku o dofinansowanie projektu.

Kliknij na zakładkę "Umowy 5.1.2 RPO WP 2015".

 

Kliknij aby sprawdzić wyniki naborów w pozostałych działaniach RPO WP 2014-2020.

UWAGA:

W dniu 24.11.2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1165/94/15 dot. zmian w SZOOP RPO WP 2014-2020 m.in. w zakresie Działania 5.1. polegających na dodaniu przypisu wskazującego, że dla projektów wybranych do dofinansowania w roku 2015 Poddziałanie 5.1.2. realizowane będzie na obszarze całego województwa.

Zmiany wprowadzone do SzOOP w zakresie Działania 5.1 wynikają z potrzeby zapewnienia maksymalnego wykorzystania w roku 2015 środków przewidzianych na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WP 2014-2020 prefinansowanych ze środków Funduszu Pracy.

W związku z powyższym projekty wybrane do dofinansowania w ramach procedury naboru dot. Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020 w roku 2015 będą realizowane  w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020, bez konieczności ponownego składania wniosku o dofinansowanie projektu.

Kliknij na zakładkę "Umowy 5.1.2 RPO WP 2015".

 

Kliknij aby sprawdzić podpisane umowy w pozostałych działaniach RPO WP 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego
zaprasza
do składania wniosków

o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie

od  10.08.2015 do 21.08.2015 w godz. 8.00 - 15.00

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.2.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk tel. (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

 

Uwaga: Zmiany systemowe w naborze 5.1.2 - zobacz.

 

Pobierz dokumenty:

Dokumentacja naboru 5.1.2 RPO WP 2014-2020 wersja z 10.08.2015 (PDF 452 KB)

Załączniki do dokumentacji naboru 5.1.2 RPO WP 2014-2020 wersja z 10..08.2015 (ZIP 3.99 MB)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.2 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:

przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:

Ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 5.1.2 dla RPO WP na lata 2014-2020 stan na 2015.11.13 (PDF 148 KB).

UWAGA:

Z potrzeby zapewnienia maksymalnego wykorzystania w roku 2015 środków przewidzianych na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WP 2014-2020 prefinansowanych ze środków Funduszu Pracy, projekty wybrane do dofinansowania w ramach procedury naboru dot. Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020 w roku 2015 będą realizowane  w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020, bez konieczności ponownego składania wniosku o dofinansowanie projektu.

Kliknij na zakładkę "Umowy 5.1.2 RPO WP 2015".

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 5.1.2 dla RPO WP na lata 2014-2020 stan na 2015.11.04 (PDF 142 KB).

Kliknij aby sprawdzić wyniki naborów w pozostałych działaniach RPO WP 2014-2020.

UWAGA:

Z potrzeby zapewnienia maksymalnego wykorzystania w roku 2015 środków przewidzianych na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WP 2014-2020 prefinansowanych ze środków Funduszu Pracy, projekty wybrane do dofinansowania w ramach procedury naboru dot. Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020 w roku 2015 będą realizowane  w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020, bez konieczności ponownego składania wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  umowy na dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.02-IZ-01-22-001/15 w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020.

Pobierz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru nr RPPM.05.01.02-IZ-01-22-001/15 stan na 18.12.2015:

ZIP 222 KB        PDF 189 KB

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru nr RPPM.05.01.02-IZ-01-22-001/15 stan na 17.12.2015:

ZIP 222 KB        PDF 189 KB 

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru nr RPPM.05.01.02-IZ-01-22-001/15 stan na 15.12.2015:

ZIP 222 KB        PDF 189 KB      

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru nr RPPM.05.01.02-IZ-01-22-001/15 stan na 11.12.2015:

ZIP 222 KB       PDF 182 KB      

 

Kliknij aby sprawdzić podpisane umowy w pozostałych działaniach RPO WP 2014-2020.