Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Projekty i wsparcie realizowane w latach 2004-2013

obrazCelem głównym Kapitału Ludzkiego jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Dążąc do tego program będzie koncentrował wsparcie na obszarach: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, administracji państwowej, rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich, a także promocji postaw zdrowotnych wśród osób pracujących.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to największy w historii Unii Europejskiej program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na jego realizację przewidziano ponad 11,4 mld EUR, z czego 9,7 mld EUR stanowią środki unijne, a około 1,7 mld EUR to środki krajowe.

Realizowane przedsięwzięcia skupiają się na aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganiu wykluczenia społecznego oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym dyskryminowanym na rynku pracy. Osiągnięcie zakładanych celów odbywać się będzie poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowyh.
Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro.

Program składa się z 5 Priorytetów realizowanych na szczeblu centralnym i 4 Priorytetów wdrażanych regionalnie. Ostatnim X Priorytetem jest Pomoc Techniczna, za pośrednictwem którego możliwe będzie zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Priorytety realizowane centralnie:
  • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna (za wdrażanie odpowiedzialny jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS)
  • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (za wdrażanie odpowiedzialny jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS)
  • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (za wdrażanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych)

  • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka (za wdrażanie odpowiedzialny jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji)

  • Priorytet V Dobre rządzenie (Koordynacja zapewniona przez Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Spis Instytucji w Komponencie Centralnym Programu Kapitał Ludzki.

Priorytety realizowane regionalnie:

Priorytet VI PO KL
Wsparcie w ramach Priorytetu VI będzie koncentrowało się przede wszystkim na wybranych grupach doświadczających problemu wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim. wśród ww. wyróżniamy: m.in. osoby młode (do 25 roku życia), które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji, kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osób po 45 roku życia, mających trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji na rynku pracy, a także osób niepełnosprawnych.
Ponadto, wsparcie w ramach Priorytetu VI PO KL będzie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, dla których powrót na rynek pracy jest procesem czasochłonnym i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych.
Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu będzie tworzenie warunków do podnoszenia zdolności zatrudnienia bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów, praktyk. Pomoc skoncentrowana będzie również na rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w okresie programowania 2007-2013 pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (wdrażającej) dla Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, w ramach VI Priorytetu Rynek pracy otwarty dla wszystkich, mieszczącego się w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE (za wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku)
Cel Działania:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W ramach Działania 6.1 POKL wyróżniamy trzy poddziałania:


Serwis poświęcony Europejskiemu Funduszowi Społecznemu 2007-2013


Oficjalne serwisy Unii Europejskiej:

Fundusze unijne dla Polski w perspektywie finansowej 2007-2013 (PDF 4,82 MB)

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców (PDF 1,92 MB)

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013

Wszystko co chcecie wiedzieć o Funduszach Europejskich!

obrazDokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 był Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR). Stanowi on podstawę wskazującą kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych. Łączna suma środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na realizację NPR wynosiła 12,8 mld euro.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) był jednym z sześciu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Programu Rozwoju na lata 2004-2006.

Podstawowym celem SPO RZL jest "budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (1 470 mln euro)

Więcej informacji na stronie:

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl

Zobacz:

Wszystko co chcecie wiedzieć o Funduszach Europejskich!

ZPORRDokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 był Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR). Stanowi on podstawę wskazującą kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych. Łączna suma środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na realizację NPR wynosiła 12,8 mld euro.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) był jednym z sześciu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Programu Rozwoju na lata 2004-2006.

Zarządzany był na poziomie krajowym, jednakże jego wdrażanie w dużej mierze odbywa się na poziomie regionalnym.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 530,4 mln euro, Europejski Fundusz Społeczny – 438,4 mln euro)

Więcej informacji na stronie:

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl

Zobacz:

Wszystko co chcecie wiedzieć o Funduszach Europejskich!