Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pojęcie kształcenia ustawicznego

W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning – LLL) rozpowszechniona na przełomie XX i XXI wieku, której założeniem jest stwarzanie warunków i romowanie nauki od urodzenia aż do śmierci człowieka. Wiąże się to z życiem współczesnych społeczeństw, gdzie podział aktywności edukacyjnej na okres szkolny, pracy zawodowej i okres emerytury nie znajduje odzwierciedlenia w dynamicznie zmieniających się realiach gospodarczych. Poziom wykształcenia i gotowość do dalszego kształcenia się oraz rozwijania swoich umiejętności czy też zdobywania nowych kompetencji mają istotny wpływ na pozycję zawodową jednostki, jej poziom dochodów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wykluczenia społecznego.

Jednym z elementów tak szeroko pojmowanej koncepcji uczenia się przez całe życie jest kształcenie ustawiczne (ang. continuing training), które zdefiniowane zostało między innymi przez organizację UNESCO jako kompleksowe procesy oświatowe (realizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych), umożliwiające osobom dorosłym uzupełnić swojego wykształcenia, doskonalenia zdolności, poszerzenia swojej wiedzy, czy też uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych lub ich podnoszenia.

W literaturze przedmiotu termin „kształcenie ustawiczne” stosuje się często zamiennie z określeniami: „edukacja permanentna”, „edukacja dorosłych” (ang. adult education) czy kształcenie dorosłych.

W polskich prawodawstwie pojęcie kształcenia ustawicznego definiuje się jako:

  1. .„ … kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny” (art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
  2. „ … kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców” (art. 4 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Zatem definicja kształcenia ustawicznego odnosi się do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat i chcą uzupełnić swoją wiedzę ogólną, jak również podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności w kontekście zawodowym.

ELEKTRYK

Zobacz.

PRACOWNICY DO ZBIORU MALIN

Zobacz.

MECHANIK PRZEMYSŁOWY

Zobacz.

MECHANIK PRZEMYSŁOWY

Zobacz.