Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2018

Dodano: Wtorek, 18 grudnia 2018 (10:46)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina agencjom zatrudnienia wpisanym do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) o obowiązku przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2018 do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia należy składać poprzez stronę internetową http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 

Agencja Zatrudnienia wypełnia formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia poprzez stronę http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  zakładka składanie wniosków - złóż informację o działalności agencji zatrudnienia (formularz aktywny od 1 do 31 stycznia 2019 r.)

Następnie przekazuje formularz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w formie elektronicznej opatrzony:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

b) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

W przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, przesłany formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia w formie elektronicznej bez podpisu, należy wydrukować i czytelnie podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem do CEIDG czy KRS (w zależności od formy prawnej podmiotu), dostarczyć osobiście lub przesłać do tut. Urzędu, na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019r.

 

WNIOSKI BEZ PODPISU NIE SĄ ROZPATRYWANE*

PRZEZ WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY

 

Ważne!

Sankcja w postaci decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru dotyczy agencji zatrudnienia, które:

1) nie złożyły formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia (zgodnie z art. 18m ust 1 pkt 6 mając na uwadze art.19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku);

2) w formularzu z działalności agencji zatrudnienia nie wykazały działalności, za okres dwóch kolejnych lat (w myśl art. 18m ust.1 pkt 4 ww. ustawy).

Porad w zakresie składania formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia udzielają  pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod numerem telefonu 58/32 61 831, 58/32 61 817 lub mail: k_kiedrowska@wup.gdansk.pl, m_dobrzyniecki@wup.gdansk.pl.              

W przypadku problemów technicznych z obsługą strony internetowej, informacji udziela Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”
tel. 19 524.                                                                  

 

*

  1. Nieusunięcie braków formalnych w terminie 7dni od daty wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  2. Gdy wniosek nie pozwala na ustalenie adresu wnoszącego na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu organu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 64 ust. 1,2 kpa).

 

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.