Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia

Dodano: Czwartek, 18 stycznia 2018 (13:34)

miniatura

Przypominamy o konieczności aktualizacji danych zarejestrowanym instytucjom szkoleniowym oraz agencjom zatrudnienia do 31 stycznia 2018 r.Kontynuacja działalności szkoleniowej w 2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina zarejestrowanym instytucjom szkoleniowym o obowiązku poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym poprzez złożenie w terminie od 1 do 31 stycznia 2018 r. aktualnych danych w stosunku do danych zawartych w rejestrze.

Wnioski o kontynuację działalności na rok 2018  należy składać poprzez stronę

Instytucja Szkoleniowa wypełnia wniosek o kontynuację działalności na rok 2018  poprzez stronę http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris zakładka składanie wniosków - złóż wniosek o kontynuację działalności

Następnie przekazuje formularz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w formie elektronicznej opatrzony:

  •  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  •  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


W przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, przesłany wniosek o kontynuację działalności w formie elektronicznej bez podpisu, należy wydrukować i czytelnie podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem do CEIDG czy KRS (w zależności od formy prawnej podmiotu), dostarczyć osobiście lub przesłać do tut. Urzędu, na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

WNIOSKI BEZ PODPISU NIE SĄ ROZPATRYWANE* PRZEZ WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY
Na podstawie art. 20 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1065 z późn. zm.) w przypadku niepowiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym (czyli brak wniosku o kontynuację działalności), Urząd wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych

Porad w zakresie składania wniosku o kontynuację działalności instytucji szkoleniowych udziela pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod numerem telefonu 58 32 61 817 lub mail: i_kenigsman@wup.gdansk.pl

W przypadku problemów technicznych z obsługą strony internetowej, informacji udziela Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”  tel. 19 524

*
1. Nieusunięcie braków formalnych w terminie 7dni od daty wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. Gdy wniosek nie pozwala na ustalenie adresu wnoszącego na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu organu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 64 ust. 1,2 kpa).

 Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina agencjom zatrudnienia wpisanym do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) o obowiązku przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017 do dnia 31 stycznia 2018 r.

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia należy składać poprzez stronę internetową

Agencja Zatrudnienia wypełnia formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia poprzez stronę http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  zakładka składanie wniosków - złóż informację o działalności agencji zatrudnienia.

Następnie przekazuje formularz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w formie elektronicznej opatrzony:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


W przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, przesłany formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia w formie elektronicznej bez podpisu, należy wydrukować i czytelnie podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem do CEIDG czy KRS (w zależności od formy prawnej podmiotu), dostarczyć osobiście lub przesłać do tut. Urzędu, na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018r.

WNIOSKI BEZ PODPISU NIE SĄ ROZPATRYWANE* PRZEZ WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY
Sankcja w postaci decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru dotyczy agencji zatrudnienia, które w formularzu z działalności agencji zatrudnienia nie wykazały działalności, za okres dwóch kolejnych lat w myśl art. 18m ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nie złożyły formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia zgodnie z art. 18m ust 1 pkt 6 mając na uwadze art.19f  ustawy.

Porad w zakresie składania formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia udzielają  pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod numerem telefonu 58 32 61 831 lub mail: k_kiedrowska@wup.gdansk.pl, m_dobrzyniecki@wup.gdansk.pl         

W przypadku problemów technicznych z obsługą strony internetowej, informacji udziela Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”  tel. 19 524

*
1. Nieusunięcie braków formalnych w terminie 7dni od daty wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. Gdy wniosek nie pozwala na ustalenie adresu wnoszącego na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu organu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 64 ust. 1,2 kpa).

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.