Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nowe certyfikaty dla agencji zatrudnienia

Dodano: Wtorek, 8 sierpia 2017 (15:31)

miniatura

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie przepisów dotyczących agencji zatrudnienia.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. Wprowadzenia dwóch certyfikatów jeden certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej.
  2. Wprowadzenia wymogu posiadania certyfikatu marszałka województwa na świadczenie usług w zakresie pracy tymczasowej przez podmioty posiadające siedzibę na terenie UE/EOG.
  3. Wprowadzenia certyfikacji działalności gospodarczej z zakresu pośrednictwa pracy polegającej na kierowaniu cudzoziemców do pracy do polskich podmiotów.

UWAGA

Agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są zobowiązane, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie ze wskazaniem m.in. rodzaju świadczonych usług.

Formularz wniosku o zmianę danych dostępny jest na stronie www.stor.praca.gov.pl . Bezpośredni link

W pkt 1 niniejszego formularza agencja zatrudnienia wskazuje rodzaj świadczonych usług. W pkt 5.(1-4) wniosku agencja zatrudnienia podaje informację o adresach lokali (w przypadku gdy adresem lokalu jest siedziba podmiotu wskazana w pkt 3 niniejszego wniosku, ten sam adres należy również podać w pkt 5.1 formularza).

  • Agencjom zatrudnienia, które złożą ww. oświadczenie, marszałek województwa, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., wyda certyfikaty o dokonaniu wpisu tych agencji do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, odrębne do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–3 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i do świadczenia usługi pracy tymczasowej, zgodnie z usługami, które zamierzają świadczyć, wskazanymi w oświadczeniu.
  • Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wydania nowych certyfikatów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. Po terminie 31 grudnia 2017 certyfikaty wydane na dotychczasowych zasadach tracą ważność.
  • Agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są zobowiązane, w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r., do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu informacji o adresach lokali, o których mowa w art. 19fa ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  • Agencje zatrudnienia mają obowiązek przedstawić marszałkowi województwa informację o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 19f ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za 2017 r., na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych (zmianie ulega formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod nr tel. 58/32 61 831.

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.