Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wnioski o kontynuowanie działalności szkoleniowej 2019

Dodano: Piątek, 14 grudnia 2018 (14:20)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina o obowiązku spoczywającym na instytucjach szkoleniowych zgłoszenia  wniosku o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym. Wniosek należy złożyć w terminie od  1 do 31 stycznia 2019 r.  do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Ważne!

W przypadku nieprzesłania wniosku o kontynuowaniu działalności szkoleniowej
w kolejnym roku kalendarzowym
(brak wniosku o kontynuację działalności), Urząd wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych. (art. 20 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1065 z późn. zm.)

Instrukcja składania wniosków:
Instytucja Szkoleniowa wypełnia wniosek o kontynuację działalności na rok 2019 poprzez stronę http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris zakładka składanie wniosków - złóż wniosek o kontynuację działalności (formularz aktywny od 1 do 31 stycznia 2019 r.)

Następnie przekazuje formularz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w formie elektronicznej opatrzony:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

b) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, wypełniony/przesłany wniosek o kontynuację działalności w formie elektronicznej należy wydrukować i czytelnie podpisać. Podpisany wniosek przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem do CEIDG lub KRS, należy przesłać lub złożyć
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019r.

Porad w zakresie składania wniosków o kontynuację działalności instytucji szkoleniowych udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod numerem telefonu
58 326 18 17 lub mail: i_kenigsman@wup.gdansk.pl .

W przypadku problemów technicznych z obsługą strony internetowej, informacji udziela Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” tel.19 524.

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.