Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Czym jest pośrednictwo pracy

Czwartek, 17 marca 2016 (10:50)

Wydział Pośrednictwa Pracy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065, z późn. zmian.).

WUP w Gdańsku realizuje zagraniczne i krajowe oferty pracy (w sytuacji gdy pracodawca krajowy poszukuje pracowników z zagranicy) poprzez Europejskie Służby Zatrudnienia EURES.

WUP w Gdańsku realizuje zagraniczne i krajowe oferty pracy poprzez Europejskie Służby Zatrudnienia EURES.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
2) pozyskiwaniu ofert pracy,
3) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
4) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
5) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
6) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
7) współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
8) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem 58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) oraz prowadzenia wszelkich czynności w tym zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa - przepisach dotyczących prowadzenia usług EURES (ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Ministerstwu właściwemu ds. pracy oraz dostawcom usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, a także instytucjom publicznych służb zatrudnienia w krajach UE/EOG/Szwajcarii. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług EURES.

 

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.