Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasady pośrednictwa pracy

Poniedziałek, 14 marca 2016 (12:29)

Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie na zasadach:

  • dostępności usług dla poszukujących pracy i pracodawców,
  • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,
  • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
  • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem 58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) oraz prowadzenia wszelkich czynności w tym zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa - przepisach dotyczących prowadzenia usług EURES (ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Ministerstwu właściwemu ds. pracy oraz dostawcom usług IT
w zakresie obsługi systemu informatycznego, a także instytucjom publicznych służb zatrudnienia w krajach UE/EOG/Szwajcarii. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług EURES.

 

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.