Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Jak skorzystać z programu?

Dodano: Środa, 11 lutego 2015 (07:59)

Jak skorzystać z Programu?

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) prowadzony jest na terenie całego kraju. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO WER stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia; wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. Program nie jest kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który odpowiadał całościowo za realizację wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W perspektywie finansowej 2014-2020, większość środków EFS zaangażowanych jest w Regionalnych Programach Operacyjnych danych województw, zaś PO WER jest ich uzupełnieniem.

W PO WER, część działań realizowanych jest centralnie, a część regionalnie. I tak w pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy", wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W województwie pomorskim instytucją odpowiedzialną za nabory wniosków i wybór projektów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak i z każdego innego, można korzystać na dwa sposoby: uczestnicząc w realizowanych projektach lub przygotowując własne projekty.

1. Pierwsza możliwość nie wymaga dużego wysiłku ani przejścia skomplikowanych procedur.
Uczestnictwo w projekcie to przede wszystkim możliwość:

 • podniesienia swoich kwalifikacji,
 • uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub w trudnych sytuacjach życiowych,
 • przyuczania do zawodu lub stażu,
 • otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • dobrej jakości oferty zatrudnienia.

2. Więcej pracy wymaga przygotowanie i realizacja własnych projektów.
O środki unijne na działania spełniające cele danego programu, może starać się podmiot wpisany w dany obszar wsparcia. I tak dla obszaru „Osoby młode na rynku pracy", mogą to być instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zobacz zakładkę „Kto może starać się o środki na projekty?”.

W kolejnych informacjach można znaleźć wskazówki, które pomogą podjąć kroki w staraniu się o wsparcie (dofinansowanie).

Poznaj program

Jaką pomoc możesz uzyskać?

Podnieś swoje kompetencje, znajdź pracę, załóż własną firmę.

 

1. Określ potrzeby.

Potrzebny jest plan na realizację którego niezbędne będą unijne pieniądze.

Nie należy poszukiwać inspiracji przy przeglądaniu opisów programów.
Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów wskazują, że największym sukcesem są przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

2. Źródło finansowania.

Po określeniu potrzeb, należy poszukać odpowiedniego naboru wniosków na dofinansowanie zaplanowanych działań, ogłoszonego przez daną instytucję.

Informacje o naborach można znaleźć na stronach instytucji ogłaszających nabory, na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl, www.power.gov.pl lub w programie przeznaczonym do ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, zwanym Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Dodatkowo w latach 2014-2020 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom z programów:

obraz


1) Infrastruktura i Środowisko - zobacz

2) Inteligentny Rozwój - zobacz

3) Wiedza Edukacja Rozwój - zobacz

Zapoznaj się z obszarami wsparcia w PO WER: www.power.gov.pl

4) Polska Cyfrowa - zobacz

5) Polska Wschodnia - zobacz

Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dla ułatwienia określenia programu odpowiedniego dla założonych potrzeb pomocna będzie Wyszukiwarka Dotacji na Portalu Funduszy Europejskich.

Odpowiadając w niej na kilka pytań dotyczących reprezentowanego podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, można dowiedzieć, z którego programu prawdopodobnie należy ubiegać się o pomoc unijną.

Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Tam udzielone zostaną bezpłatne porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najrozsądniejszym wyborem będzie punkt w miejscu realizacji planowanego projektu.

Poznaj program

3. Myślenie projektowe.

Trzeba pamiętać, że środki unijne nie wspierają bieżącej działalności, lecz konkretne projekty.
Zgodnie z definicją, projekt to złożone działanie o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia ustalonych celów. Dodatkowo każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji całości, jak i każdego wykonywanego w nim zadania.

Po ustaleniu źródła finansowania, należy zapoznać się z opisem programu oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Dzięki temu będzie można upewnić się, czy zaplanowane przedsięwzięcie spełnia wszystkie warunki i wpisuje się w cele programu. Składany tzw. wniosek o dofinansowanie ma to uzasadnić. Również, należy zapoznać się z obowiązkami nakładanymi przez instytucję w tzw. regulaminie konkursu i karcie oceny projektu pokazującą na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie. Ze względu na to, że wykorzystywane będą pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur dla określonego rodzaju wsparcia.

Dodatkowo każdy ubiegających się o wsparcie musi zapoznać się z formularzem i instrukcją jego wypełniania.

4. Harmonogram konkursu.

Stworzone w odpowiednim formularzu wnioski o wsparcie zaplanowanych działań projektowych, składa się wedle określonych terminów, uczestnicząc w ogłoszonych naborach wniosków. Terminy publikowane są pod koniec każdego roku w harmonogramach, zamieszczonych na stronach instytucji ogłaszającej nabór, w portalach

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

www.power.gov.pl

5. Umowa.

Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym wsparciu dofinansowania jest umowa. Dokument ten określa zasady, na jakich przyznano środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy trzeba zgromadzić wymagane załączniki np.: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu.

Ważną rzeczą jest zaktualizowanie harmonogramu realizacji projektu, przed podpisaniem umowy.

Poznaj program

6. Realizacja projektu.

Realizacja i rozliczenie projektu to najważniejszy etap. Projekt musi być prowadzony zgodnie z warunkami przedstawionymi we wniosku oraz podstawowymi obowiązkami beneficjenta wskazanymi w wytycznych. Popełniane błędy w trakcie realizacji projektu, mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Po pomoc przy rozwiązaniu problemów formalnych i rozliczeniowych, można zgłosić się do instytucji, z którą podpisano umowę.

Poznaj program

Kto może starać się o środki na projekty?

W ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o środki na finansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy)

powiatowe urzędy pracy

 • dla projektów konkursowych w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy)

instytucje rynku pracy

(Zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

są to:

- publiczne służby zatrudnienia,

- ochotnicze hufce pracy,

- agencje zatrudnienia zobacz Rejestr Agencji Zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe zobacz Rejestr Instytucji Szkoleniowych,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy

(zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej).

Poznaj program

Na co można otrzymać środki.

Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pierwszej Osi Priorytetowej, można otrzymać środki na wsparcie osób młodych (15-29) poprzez następujące instrumenty i usługi rynku pracy:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

-        kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

-        nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3.  Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

UWAGA: zobacz zasady składania wniosku o akredytację oraz listę podmiotów akredytowanych w rejestrze akredytacji EURES na

www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

O różnych rodzajach pomocy bezzwrotnej i zwrotnej na stronie urzędu w zakładce „Przedsiębiorczość”.

Krótkie opisy formy wsparcia przewidzianych na lata 2014-2020 w programie Wiedza Edukacja Rozwój: www.power.gov.pl

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu w ramach działań regionalnych I Osi Priorytetowej może być osoba młoda, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat włącznie:

1. pozostająca bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osoba niezarejestrowana w urzędach pracy.

Kategoria NEET dotyczy osób w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
  - dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

  - zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ww. ustawy.

2. z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. (Wprowadzona nowa grupa uczestników w związku ze zmianami w PO WER)

Zapoznaj się z pakietem działań dotyczącym zwalczania bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15-25 lat, zwanym Gwarancje dla młodzieży.

Zobacz:

Nowa europejska baza ofert dla młodzieży.

Lastminute.eurodesk.eu to ogólnoeuropejski serwis informacyjny prowadzony przez sieć Eurodesk, poświęcony promocji międzynarodowych projektów mobilności edukacyjnej dla młodzieży.
Z platformy mogą skorzystać instytucje i organizacje oferujące praktyki, staże, workcampy, szkoły letnie czy wolontariat (oprócz Wolontariatu Europejskiego, realizowanego w ramach programu Erasmus+).
Więcej informacji na stronie: ngo.pl

Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie.
Więcej informacji na stronie: europa.eu/youth/pl

Zobacz serię filmów ukazujących sposoby zdobycia wsparcia z Funduszy Europejskich. Każdy film skierowany jest do innej grupy przedstawiając dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je zdobędziesz informację, kto może starać się o dofinansowanie, gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych wiadomości na ten temat, jak podnieść kwalifikacje i znaleźć pracę.

Zagadnienia poruszane w poszczególnych filmach są odpowiedzią na najpopularniejsze pytania zadawane na temat Funduszy Europejskich.

Oglądaj na:

www.youtube.com