Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Fundusz Pracy

Środa, 24 grudnia 2008 (10:39)

FUNDUSZ PRACY - jako krajowe źródło finansowania działań w zakresie promocji zatrudnienia.

Fundusz Pracy (FP) utworzony został 1 stycznia 1990 r. jako państwowy fundusz celowy – nie posiadający osobowości prawnej. Podstawowym zadaniem FP jest finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Przychody FP stanowią w szczególności:

  • obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców za zatrudnionych pracowników i przez osoby prowadzące firmy,
  • z odsetek środków FP znajdujących się na rachunkach bankowych,
  • kar pieniężnych i grzywien orzeczonych przez sądy za nieprzestrzeganie przepisów ustawy,
  • zwrotów odsetek od udzielonych pracodawcom i bezrobotnym pożyczek z FP,
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z FP.

Środki FP stanowią podstawowe źródło finansowania przedsięwzięć rynku pracy w Polsce, a tym samym finansowe narzędzie realizacji zadań instytucji rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia.
Plan wydatków FP każdego roku zostaje ujęty w ustawie budżetowej. Po przyjęciu ustawy budżetowej środki FP przeznaczone na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu ustalane są na poszczególne województwa według wzoru algorytmu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1294 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem środki FP przeznaczone zostają w szczególności na:

  • zadania realizowane przez samorządy powiatowe ze środków przekazanych zgodnie z przyjętym wzorem algorytmu;
  • finansowanie programów o charakterze regionalnym, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • dodatkowo z rezerwy ministra właściwego ds. pracy na wniosek marszałka województwa możliwe jest przyznanie dodatkowych środków, w szczególności dla samorządów województwa i powiatów, na terenie których nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, miały miejsce klęski żywiołowe, czy też istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności.
Pliki do pobrania
Alokacja środków FP w roku 2019 (PDF, 426,52kB)
Alokacja środków FP w roku 2018 (PDF, 424,33kB)
Alokacja środków FP w roku 2017 (PDF, 299,6kB)
Alokacja środków FP w roku 2016 (PDF, 668,05kB)
Alokacja środków FP w roku 2015 (PDF, 493,12kB)
Alokacja środków FP w roku 2014 (PDF, 410,3kB)
Alokacja środków FP w roku 2013 (PDF, 257,53kB)
Alokacja środków FP w roku 2012 (PDF, 384,06kB)
Alokacja środków FP w roku 2011 (PDF, 241,63kB)
Alokacja środków FP w roku 2010 (PDF, 289,63kB)
Alokacja środków FP w roku 2009 (PDF, 314,57kB)
Alokacja środków FP w roku 2008 (PDF, 248,45kB)
Alokacja środków FP w roku 2007 (PDF, 278,27kB)
Alokacja środków FP w roku 2006 (PDF, 254,54kB)
Alokacja środków FP w roku 2005 (PDF, 243,77kB)
Alokacja środków FP w roku 2004 (PDF, 282,12kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader