Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Środki na założenie i rozwój działalności

Piątek, 12 czerwca 2015 (10:01)

Stworzenie własnego biznesu staje się coraz częściej wybieranym kierunkiem kariery zawodowej.

Otwarcie firmy wymaga odwagi i cierpliwości, ale stwarza przy tym wiele możliwości rozwoju i realizacji własnych pasji i pomysłów.

Poniżej przedstawiamy informacje o możliwościach pozyskania środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

POWIATOWE URZĘDY PRACY (PUP)

w imieniu starosty, mogą przyznać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Przyznane osobie bezrobotnej (zarejestrowanej w urzędzie pracy) , absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS z Funduszu Pracy dofinansowanie, może być w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Tutaj Przeciętne wynagrodzenie ZUS w związku z obwieszczeniem GUS 

Kto to jest?

Absolwent CIS - to absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 256, poz. 43 z późn. zm.);

Absolwent KIS - to absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Bezrobotny - oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację w PUP jest prawidłowo złożony wniosek w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania bądź miejsce, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza - o szczegóły należy dopytać się w danym PUP.

Zobacz warunki akceptacji wniosku o dofinansowanie złożonego przez absolwenta CIS, KIS, bezrobotnego.

Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania mogą być:

 • poręczenie,
 • blokada rachunku bankowego,
 • w szczególnych przypadkach akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Szczegółowe warunki dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ujęte są w Regulaminie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej – osobno dla każdego z PUP. Regulamin można znaleźć na stronie internetowej danego urzędu bądź bezpośrednio w urzędzie.

Starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie.

Kontakt do danego powiatowego urzędu pracy - zobacz. 

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.149.).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L  352 z 24.12.2013, str.1) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9 ) jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

jedną z form wsparcia dla osób młodych (15-29) będzie udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na założenie własnej działalności gospodarczej, pomoc w uzyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także udzielenie wsparcia pomostowego.

W województwie pomorskim środkami na tego typu pomoc dla osób młodych będzie posiadał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz powiatowe urzędy pracy.

Z taką różnicą, że powiatowe urzędy pracy będą bezpośrednio przekazywały wsparcie młodej osobie zarejestrowanej jako bezrobotna.

Osoby bezrobotne zainteresowane ubieganiem się o środki na podjęcie działalności gospodarczej powinny zgłaszać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy. Należy wiedzieć, że każdy Powiatowy Urząd Pracy wyznacza własne zasady selekcji kandydatów i terminy naboru o środki do uzyskania bezzwrotnego świadczenia finansowego dla potencjalnych przedsiębiorców.

Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku taką pomoc będzie przekazywał pośrednio poprzez wytypowane co roku w konkursie odpowiednie podmioty np.: publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe.

Lista wytypowanych podmiotów zamieszczona będzie na stronie urzędu w dziale Fundusze Europejskie - zobacz.

W celu pozyskania informacji o innej możliwości pozyskania ze środków unijnych na założenie działalności gospodarczej, należy skontaktować się z

Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

lub

lokalnymi punktami informacyjnymi w województwie.

Zobacz:
www.rpo.pomorskie.eu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.pomorskiewunii.pomorskie.eul

REFUNDACJE kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, o którym mowa w art. 46 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Przeciętne wynagrodzenie ZUS w związku z obwieszczeniem GUS 

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 Pracodawca może otrzymać refundację, jeżeli m.in.:

 • działa na rynku przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • złoży stosowny wniosek wraz z załącznikami w PUP, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego,
 • nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń oraz opłaceniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę,
 • określi proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji (we wniosku o refundację)
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26.04.2012 r., poz. 457).

 

Umowa o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zobowiązuje m.in. do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 • zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r.Nr 177, poz.1054) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

 Lista powiatowych urzędów pracy

 

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Funduszy Europejskich,

jedną z form wsparcia dla osób młodych (15-29)  pośrednio będzie wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, który zatrudni taką osobę. Takie wsparcie to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

W województwie pomorskim środkami na tego typu pomoc dla osób młodych będzie posiadał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz powiatowe urzędy pracy.

Z taką różnicą, że powiatowe urzędy pracy będą bezpośrednio przekazywały środki pracodawcy, który zatrudnił młodą osobę zarejestrowaną w PUP, jako bezrobotna.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o tego typy środki powinny zgłaszać się do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy będzie przekazywał pośrednio poprzez wytypowane co roku w konkursie odpowiednie podmioty, które będą realizowały projekty np.: publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o tego typy środki z projektów realizowanych z funduszy europejskich powinny zgłaszać się do danego wytypowanego w konkursie podmiotu.

Lista wytypowanych podmiotów zamieszczona będzie na stronie urzędu w dziale Fundusze Europejskie - zobacz.

Dotacje dla firm na proinnowacyjne usługi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanego ze środków Funduszy Europejskich,

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły sfinansować z usługi wspierające proces wdrażania innowacji.

Tego typu środkami dysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie: www.poir.gov.pl

 

European Pioneers

 

Jest to program dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, z którego można pozyskać  bezzwrotne środki na rozwój pomysłu na e-biznes zapewniając przy tym dostęp do nowoczesnych technologii FIWARE i doradztwa biznesowego.

Program ma zasięg europejski. Można otrzymać od 50 000 do 250 000 euro na realizację swojego pomysłu. od podpisania umowy ma się 8 miesięcy na wykorzystanie pieniędzy.

Nabór do programu EuropeanPioneers rusza 1 maja 2015 roku. Ubiegając się o grant, trzeba nie tylko wypełnić formularz ale także należy go zaprezentować.

Program European Pioneers prowadzi międzynarodowe konsorcjum w skład którego wchodzą eksperci od nowoczesnych technologii, między innymi firma programistyczna Weblify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i programowaniu aplikacji webowych i mobilnych.

Firma Weblify Sp. z o.o. została wyznaczona do koordynowania naboru wniosków w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Szczegółowe informacje są na stronie: www.weblify.pl/europeanpioneers/

Tel.: 533 772 361

@ europeanpioneers@weblify.pl

 

 

 

Osoby bezrobotne zainteresowane ubieganiem się o środki na podjęcie działalności gospodarczej powinny zgłaszać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy.

Kontakt do danego powiatowego urzędu pracy

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

W ramach projektu „Kapitał na start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą” PFP pozyskał 6 mln złotych na pożyczki dla osób, które zdecydują się rozpocząć działalności gospodarczą.  Każdy absolwent, osoba bezrobotna, czy ogólnie osoby planujące otworzyć firmę, mogą pozyskać środki na start.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 50.000 zł.

Brak prowizji za udzielenie pożyczki. 

Okres spłaty do 60 m-cy.

Szczegółowe informacje są na stronie: www.pfp.gda.pl

Adres:

ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk, pn. - pt. 8.00 - 16.00

Kontakt:

Tel.: (58) 302 20 05 fax.: (58) 307 51 25

@ biuro@pfp.gda.pl

 

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy społeczno-gospodarcze, jednym z nich jest:


Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie.

Program udziela wsparcia w postaci pożyczek dla na:

 podjęcie działalności gospodarczej dla:

 • studentów ostatniego roku studiów;
 • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.

na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy w nowo utworzonych podmiotów gospodarczych.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 74.000 zł na utworzenie działalności Gospodarczej i 22.000 zł na utworzenie miejsca pracy.

Brak prowizji za udzielenie pożyczki. 

Okres spłaty do 7 lat, z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału.

Informujemy, że  firma ECDF z dniem 3 lipca br.wstrzymuje nabór wniosków w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Powodem jest wyczerpanie się dostępnych środków przeznaczonych na pożyczki.

więcej informacji na stronie opratora ECDF

 


Udzielać pożyczek będą wybranie przez BGK pośrednicy finansowi. Dla województwa Pomorskiego BGK wybrał jako pośrednika finansowego: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (ECDF).

Kontakt do ECDF:

Tel.: 61 835 00 98   

@ pozyczki@ecdf.pl

Biuro w Gdańsku:

ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 (XV piętro)  80-855 Gdańsk

Biuro czynne we wtorki i czwartki w godz. 9:30-17:30 tel. 731 348 633

@ fundusz.gdansk@ecdf.pl


Szczegółowe informacje są na stronie: www.ecdf.pl

 

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowy zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl

 

Pożyczki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusz pożyczkowy dedykowany przedsiębiorczym kobietom.

 

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiło fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorczych kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Pożyczki udzielane są bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na pokrycie wydatków, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie skierowane jest na rozwój działalności gospodarczej lub uruchomienie jej przez osobę, która nie prowadziła sprzedaży produktów lub usług i nie generowała zysków.

Maksymalna kwota pożyczki od 20 000 zł do 40 000 zł

Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Okres spłaty do 5 lat.

Szczegółowe informacje są na stronie: www.parp.gov.pl

 

JEREMIE dla rozwoju Pomorza.

Z dofinansowania w ramach inicjatywy JEREMIE mogą też skorzystać początkujący przedsiębiorcy, np. Start-upy

więcej informacji o inicjatywie Jeremie w zakładce obok "Pożyczki na rozwój"

 

JEREMIE dla rozwoju Pomorza.

JEREMIE - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Z dofinansowania w ramach inicjatywy JEREMIE mogą też skorzystać początkujący przedsiębiorcy, np. Start-upy

Jeremie stanowi wsparcie dla już powstałych już przedsiębiorstw, które nie są w stanie finansować swego rozwoju, a uzyskanie dodatkowych środków na działalność wymagania spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków, czyli:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Celem Jeremie jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oferując tzw. instrumenty inżynierii finansowe: kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe.

Szczegółowe informacje są na stronie: www.jeremie.com.pl

 

Pożyczki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Alternatywą dla pożyczek z Urzędu Pracy będą preferencyjne pożyczki udzielane ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby taką nisko oprocentowaną pożyczkę otrzymać przedsiębiorca musi mieć dobry plan inwestycji o charakterze innowacyjnym. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, właściciele małych i średnich firm zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem udzielenia pożyczki z PARP będzie przeprowadzanie inwestycji innowacyjnej, czyli związanej z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzania na rynek albo do innego ich wykorzystania w praktyce. Z pożyczki można pokryć wydatki m.in. na:

 • zakup i montaż maszyn lub urządzeń
 • zakup licencji
 • zakup i wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych
 • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji, które są konieczne do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego
 • usługi doradcze dotyczące planowania inwestycji i jej wdrożenia.

Wielkość pożyczki z PARP nie może przekroczyć 75 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką ani kwoty 2 mln zł. Od 1 stycznia 2014 roku oprocentowanie pożyczek tego rodzaju wynosi 5,94 proc.

Szczegółowe informacje są na stronie: www.parp.gov.pl

Wspieranie przedsiębiorczości

W województwie pomorskim aktywnie działają instytucje wspomagające rozwój przedsiębiorczości, tzw. instytucje otoczenia biznesu. Zajmują się one głównie przeprowadzaniem szkoleń, doradztwem, badaniami i rozwijaniem innowacyjności, a przede wszystkim zbieraniem i udostępnianiem ważnych z punktu widzenia pomorskich przedsiębiorców informacji. Większość z nich skoncentrowana jest w Trójmieście i w Słupsku.

Funkcję wspierania przedsiębiorczości w województwie pomorskim spełniają podmioty takie jak:

 

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubator przedsiębiorczości jest zorganizowanym kompleksem gospodarczym, w skład którego wchodzi szeroka grupa wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę wynajmu lokali oraz usług wspierających małe i średnie firmy.

Niektóre powstają w ramach organizacyjnych uczelni wyższej lub parków technologicznych, wówczas nazywa się je preinkubatorami lub inkubatorami przedsiębiorczości akademickiej, jak np. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim lub Akademicki Inkubator Gospodarczy przy Biurze Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, które pod swoje skrzydła przyjmują studentów oraz absolwentów.

Celem funkcjonowania inkubatorów jest wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm (start-up’ów) oraz optymalizacja warunków dla transferu i komercjalizacji technologii. W tym celu są w stanie oferować odpowiednią do potrzeb powierzchnię do prowadzenia działalności gospodarczej, która jest atrakcyjniejsza w stosunku do rozwiązań rynkowych.
Przedsiębiorcy otrzymują preferencyjne warunki najmu w pierwszych latach swojej działalności.
Ponadto inkubatory przedsiębiorczości dostarczają usługi doradcze, głównie w zakresie ekonomii, finansów, zagadnień prawnych, prawa własności intelektualnej, organizacji oraz technologii oraz oferują pomoc w pozyskaniu środków finansowych z różnych źródeł (fundusze zalążkowe, venture capital, unijne dotacje itd.).

Inne cele realizowane przez inkubatory to:

 • wspieranie rozwoju lokalnego;
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
 • zagospodarowanie niewykorzystanych obiektów przemysłowych (tzw. mienia niechcianego);
 • promocja przedsiębiorczości, rozwój ekonomiczny sektora prywatnego;
 • promocja regionu, tworzenie sieci współpracy.

Pomorskie inkubatory przedsiębiorczości:

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

to alternatywa dla zakładania działalności Gospodarczej. Jest to model preinkubacji, czyli udostępniania osobowości prawnej AIP startującym przedsiębiorcom. Innowacyjnym rozwiązaniem jest to, że osoba przystępująca do programu nie musi od razu zakładać własnej działalności gospodarczej, ale może działać jako część inkubatora rozwijając swój biznes.
Nie oznacza to, że inkubatory przejmują odpowiedzialność za prowadzenie biznesu. Każdy odpowiada sam za powodzenie swojego przedsięwzięcia. Więcej informacji o ofercie AIP i warunkach uczestnictwa w programie na stronach: www.inkubatory.plwww.starterybiznesu.inkubatory.pl.


AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów wspomagających dynamiczny rozwój firmy przez cały okres funkcjonowania w ich strukturze, tj. maksymalnie do 24 miesięcy W ramach miesięcznej opłaty beneficjentowi udostępniane są m.in.:

- osobowość prawna (działając w strukturze AIP, nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, a  więc tym samym płacić składek ZUS);

- pomoc administracyjno-prawna obejmująca system rozliczeń księgowych, pomoc w tworzeniu umów, udzielanie porad prawnych;

- powierzchnie użytkowe AIP i podstawowe urządzenia biurowe wedle zasobów AIP;

- odbieranie poczty oraz możliwość korzystania z adresu korespondencyjnego AIP, konta w domenie inkubatory, korzystanie z logo AIP;

- konto bankowe;

- możliwość wzięcia udziału w licznych działaniach z zakresu przedsiębiorczości, a więc konferencjach, warsztatach, szkoleniach, sympozjach, galach.

 

Lista Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Trójmieście (zobacz).

CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT)

To zróżnicowana organizacyjnie grupa jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań.
Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

Do zadań CTT należy ocena potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie, ocena lokalnego rynku oraz zbieranie potrzebnych informacji oraz kontaktów między nauką a biznesem.

Centra Transferu Technologii realizują także projekty wspierające przedsiębiorczość akademicką, jak np. „Identyfikacja Potencjału Innowacyjnego Politechniki Gdańskiej” prowadzony przez Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej (powstałe z połączenia Działu Współpracy z Gospodarką, Działu Obsługi Badań Naukowych oraz Regionalnego Centrum Informacji Patentowej).

W województwie pomorskim funkcjonują ośrodki pełniące funkcję CTT:

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

realizuje programy społeczno-gospodarcze, jednym z nich jest: „Gwarancja de minimis”.

Jest to program wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie mające odpowiedniego zabezpieczenia na kredyty oraz nie posiadające wystarczająco długiej historii kredytowej umożliwiającej zewnętrzne finansowanie z banku.

Taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w postaci tzw. gwarancji. Jest to forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił jego w terminie określonym w umowie kredytowej.

Szczegółowe informacje są na stronie: bgk.pl

Infolinia: 22 522 91 91

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Jest to państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego.

Więcej informacji o działalności BGK na stronie: www.bgk.pl


Infolinia czynna w godz. 8-16

Tel.: 801 667 655 lub 22 596 59 00  fax: 22 627 03 78

@ bgk@bgk.com.pl

 

Oddział w Gdańsku

ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 8.00 - 16.00

Tel.: 58 320 58 50  fax 58 301 83 16

@ gdansk@bgk.com.pl

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

Są to instytucje wspierające przedsiębiorczość społeczną w Polsce.

OWES świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe, doradczo-prawne, biznesowe i finansowe (dotacje) dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną, pomagając w poszukiwaniu źródeł finansowania na założenie spółdzielni socjalnych.

Na terenie całego kraju powstała sieć 44 takich ośrodków. W naszym województwie pomorskim funkcjonują dwa takie ośrodki:

 • w Gdańsku - Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Dobra Robota 

www.dobrarobota.org tel. (58) 728 24 55.

Wszelkie informacje na temat procedury rekrutacji oraz procedury dotacyjnej można uzyskać na stronie internetowej OWES oraz u koordynatora Igi Kopeć tel. 730 778 719

 • w Słupsku Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej 

www.owes.slupsk.pl   info@owes.slupsk.pl

tel. (59) 841-28-92 fax 59 841-32-61

Dominika Gregorek – specjalista ds. informacji i promocji


Spis Lokalnych Centrów Ekonomii Społecznej - zobacz.

Spółdzielnia socjalna

to podmiot gospodarczy (forma przedsiębiorstwa społecznego), łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom oraz pomoc w powrocie do uregulowanego życia społecznego. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i pewności siebie.

Jest to forma przedsiębiorstwa społecznego, w którym członkami i osobami pracującymi są osoby zagrożone, wykluczone społecznie, bezrobotne, bezdomne, z niepełnosprawnościami, uzależnione, karane, mające także trudności w znalezieniu pracy. Głównym zadaniem jest  wytwarzanie dóbr i usług użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępnych. Ważną zasadą jest wspólne podejmowanie decyzji -  jedna osoba (członek spółdzielni) posiada jeden głos. Czyni to taką osobę odpowiedzialną za przedsiębiorstwo, jego finanse. Taka osoba staje się bardziej samodzielna i decyzyjna.

Integracja zawodowa, która jest kluczowym zadaniem wielu spółdzielni socjalnych, powinna być uważana za usługę użyteczności publicznej z praktycznego punktu widzenia, niezależnie od typu dóbr i usług jakie są tam wytwarzane.

źródło i więcej informacji: www.ekonomiaspoleczna.pl

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ozrss.pl

Katalog spółdzielni socjalnych: województwa pomorskiego

 

 

Krajowy System Usług (KSU)

czyli zapewnienie przedsiębiorcom i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą informacji w zakresie:

     -  programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i na szczeblu województwa,

      -  podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,

      -  możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,

      -  możliwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym.

 

Oferta Krajowego Systemu Usług - zobacz.

Punkty Konsultacyjne KSU:

 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk

Osoba do kontaktu:

Pani Katarzyna Matuszak

@ katarzyna.matuszak@arp.gda.pl

Tel.: 58 32 33 135

 

 • Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku

ul. Piekarnicza 12a, 80-126 Gdańsk

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Flis

@ iwona.flis@swp.gda.pl

Tel.: 58 751 40 02

 

 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

Osoba do kontaktu:

Pani Eugenia Goździelewska

@ egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl

Tel.: 55 276 25 79

PUNKTY INFORMACYJNE Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich www.rpo.pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 fax: 58 326 81 34

e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu, pomorskiewunii@pomorskie.eu,

ogłoszenia o konkursach : www.dpr.wrotapomorza.pl

 

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w woj. pomorskim :

www.pomorskiewunii.pomorskie.eu   

Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku
ul. Arkońska 6 / budynek A3, 80-387 Gdańsk (siedziba Agencji Rozwoju Pomorza S.A.)
tel. 58 323 31 06, 58 323 32 18 fax: 58 301 13 41
e-mail: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl  

Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie)
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 fax: 58 572 94 54
e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl  

Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego)
tel. 59 846 81 14, 59 846 81 15 fax: 59 846 81 16
e-mail: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl  

Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach
ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice (budynek Wszechnicy Chojnickiej)
tel. 52 334 48 47
e-mail: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl  

Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku
ul. Żeromskiego 11, 82-200 Malbork
tel. 668 530 058, 728 486 436 fax: 55 629 32 55
e-mail: punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl  

Punkty informacyjne dla przedsiębiorców (w tym przyszłych przedsiębiorców)

 • Punkt konsultacyjny KSU w Sopocie i w Gdańsku prowadzony przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” . kontakt przez formularz na www.swp.gda.pl bądź 58/7853954; 7853950;

1) Skorzystaj z Funduszy Europejskich, by wystartować z własnym biznesem lub rozwinąć istniejącą firmę.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2) Zapraszamy do portalu z zakresu szeroko pojętej działalności gospodarczej, działalności Krajowego Systemu Usług, ofert szkoleniowych.

www.ksu.parp.gov.pl/pl/baza_wiedzy_dla_przedsiebiorcow


3) Europejski portal dla małych przedsiębiorstw

www.ec.europa.eu/small-business/

4) Platforma Wspieramy e-Biznes, promująca tworzenie w firmach nowych, innowacyjnych e-usług oraz innowacyjnych rozwiązań B2B. Jest kompleksowym źródłem wiedzy o e-Biznesie.

www.web.gov.pl