Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Osoby bezrobotne do 30 roku życia - statystyki rynku pracy województwa pomorskiego

Piątek, 1 kwietnia 2016 (13:41)

Liczba młodych bezrobotnych systematycznie zmniejsza się w ostatnich latach, ale nadal stanowią oni 28,8% (stan na 31.12.2017 r.) wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w województwie pomorskim. Oznacza to niewykorzystanie potencjału ponad 14 tys. osób.

Trudności w znalezieniu zatrudnienia skłaniają osoby młode do wydłużenia okresu edukacji i przesuwania decyzji o podjęciu pierwszej pracy. Moment wejścia na rynek pracy osób młodych ma ogromny wpływ na ich dalszą karierę i wysokość wynagrodzenia, a także w znaczący sposób warunkuje możliwość usamodzielnienia się i założenia rodziny.

Bezrobotni do 30 roku życia

W związku z obserwowanym od kilku lat spadkiem liczby bezrobotnych zmniejszeniu ulega również liczba bezrobotnych do 30 roku życia. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. w województwie pomorskim odnotowano wśród zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych 14 292 osoby w wieku do 30 roku życia, które stanowiły 28,8% ogółu zarejestrowanych w województwie pomorskim (w 2016 r. ich liczba wyniosła 18 269 osób i stanowili oni 28,5%). Blisko co druga młoda osoba bezrobotna (48,3%) należała do grupy bezrobotnych do 25 roku życia, a ich liczba wyniosła 6 903 osób. W grupie zarejestrowanych bezrobotnych do 30 roku życia aż 72,2 % stanowiły kobiety.

Bezrobotni do 30 roku życia rejestrujący się w urzędach pracy to osoby posiadające zazwyczaj wykształcenie zasadnicze i poniżej (43,7%, tj. 6 252 osoby), natomiast osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 14,3%, bezrobotnych do 30 roku życia (tj. 2 044 osoby). Najczęściej pozostają bez pracy od 1 do 3 miesięcy (26,3% ogółu, 3 753 osoby), a ponad co czwarty bezrobotny w badanej grupie wiekowej pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy (27,1%, 3 874 osoby).

Od stycznia do grudnia 2017 r. do ewidencji bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego napłynęły łącznie 45 324 osoby do 30 roku życia, natomiast wyłączono z ewidencji 47 790 osób (w 2016 r. odpowiednio 53 443 osoby i 56 521 osób). 32,3% spośród osób młodych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy stanowili rejestrujący się po raz pierwszy (14 642 osoby), natomiast 67,3% (30 682 osoby) stanowili rejestrujący się po raz kolejny, najczęściej po stażu (3 107 osób) oraz po szkoleniu (1 854 osoby).

 

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2017 r. – podjęcia pracy

Spośród osób młodych wyłączonych z ewidencji bezrobotnych ponad połowę (51,1%) stanowili wyłączeni z powodu podjęcia pracy (24 410 osób), z tego 71,1% to podjęcia pracy niesubsydiowanej (17 365 osób), a 28,9% to podjęcia pracy subsydiowanej (7 045 osób).

Wśród wyłączeń z ewidencji z powodu podjęcia zatrudnienia subsydiowanego najczęściej odnotowano wyłączenia z tytułu podjęcia: działalności gospodarczej (1 245 osób), w tym w ramach bonu na zasiedlenie (20 osób); prac interwencyjnych (736 osób); podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (615 osób), podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie (489 osób), robót publicznych (187 osób) i podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego (110 osób).

 

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2017 r. – pozostałe instrumenty aktywizacji zawodowej

W okresie 12 miesięcy 2017 r. w ramach pozostałych działań mających na celu aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego wyłączyły z ewidencji bezrobotnych, z tytułu:

 • rozpoczęcia stażu – 4 144 osoby (8,7% ogółu wyłączeń), w tym w ramach bonu stażowego – 67 osób;
 • rozpoczęcia szkolenia – 1 840 osób (3,8%), w tym w ramach bonu szkoleniowego – 356 osób;
 • skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych – 293 osoby (0,6%).
 • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 182 osoby (0,4%), w tym w ramach PAI – 30 osób.

W ciągu 12 miesięcy 2017 r., wśród bezrobotnych osób do 30 roku życia, odnotowano 10 959 przypadków wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy oraz 3 171 przypadków dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego. Ponadto, 1 466 osób młodych zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych, ponieważ odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI.

 

Dodatkowe wsparcie - środki Funduszu Pracy (rezerwa MRPiPS w 2016 r.)

W 2016 r. pozyskano dla województwa pomorskiego dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji MRPiPS na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W 2016 r. na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego powiaty z województwa pomorskiego otrzymały dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 14 968,9 tys. zł, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym 2 272,3 tys. zł na programy skierowane do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. W wyniku realizacji programu wsparciem objęto 207 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, z czego 44 osoby zakończyły udział w programie w 2016 r., a 39 osób uzyskało zatrudnienie; 162 osoby kontynuowały udział w programie w 2017 r.

 

Zlecanie działań aktywizacyjnych jako wsparcie również dla młodych

Podstawą realizacji Zlecania działań aktywizacyjnych jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.). Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Zlecanie działań aktywizacyjnych to uzupełnienie działań publicznych służb zatrudnienia przez niepubliczną agencję zatrudnienia, która ma dużą swobodę w doborze form i środków wsparcia, jakie oferuje osobom bezrobotnym. Są to m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, wsparcie logistyczne, organizowanie dojazdów do pracy bądź dofinansowanie do przejazdów i zakwaterowania, wsparcie w kontaktach z pracodawcą, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, wsparcie finansowe na: zapewnienie opieki nad dzieckiem, zakup materiałów edukacyjnych, ale też finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów, fryzjera czy kosmetyczki. Agencja zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie nie za zrealizowane działania, a za efekty zrealizowanych działań aktywizacyjnych, w tym przede wszystkim efekty zatrudnieniowe.

Kontrakt realizowany w latach 2016–2018 uwzględnia wsparcie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (powiat: bytowski, nowodworski, malborski, starogardzki i wejherowski), dla których ustalono II lub III profil pomocy, w tym do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. W obecnie realizowanym kontrakcie zidentyfikowano 164 osoby bezrobotne do 30 roku życia, w tym 79 osób, które w trakcie prowadzonych działań aktywizacyjnych podjęły zatrudnienie przez okres co najmniej 14 dni (według stanu na 03.04.2018 r.)

Bezrobotni do 30 roku życia

W związku z obserwowanym od kilku lat spadkiem liczby bezrobotnych zmniejszeniu ulega również liczba bezrobotnych do 30 roku życia. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w województwie pomorskim odnotowano wśród zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych 18 269 osób w wieku do 30 roku życia, które stanowiły 28,5% ogółu zarejestrowanych w województwie pomorskim (w 2015 r. ich liczba wyniosła 23 200 osób i stanowili oni 29,9%). Co druga osoba była w grupie bezrobotnych do 25 roku życia, ich liczba wyniosła 9112 osób. Blisko 70% zarejestrowanych bezrobotnych do 30 roku życia stanowiły kobiety.

Bezrobotni do 30 roku życia rejestrujący się w urzędach pracy to osoby posiadające zazwyczaj wykształcenie zasadnicze i poniżej (44,9%, tj. 8197 osób), natomiast osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 14,4%, bezrobotnych do 30 roku życia (tj. 2624 osoby). Najczęściej pozostają bez pracy od 1 do 3 miesięcy (26,3% ogółu) a co czwarty bezrobotny w badanej grupie wiekowej pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy (25,8%).

Od stycznia do grudnia 2016 r. do ewidencji bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego napłynęły łącznie 53 443 osoby, natomiast wyłączono z ewidencji 56 521 osób (w 2015 r. odpowiednio 59 558 osób i 64 142 osoby). Prawie 30% spośród osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy stanowili rejestrujący się po raz pierwszy.

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2016 r. – podjęcia pracy

Spośród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych ponad połowę (51,7%) stanowili wyłączeni z powodu podjęcia pracy (29 223 osoby, z tego ¾ to podjęcia pracy niesubsydiowanej).

Pozostałe wyłączenia stanowiły osoby objęte zatrudnieniem subsydiowanym (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, w tym w ramach bonu na zasiedlenie, podjęcia pracy: w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, w ramach bonu zatrudnieniowego, w ramach świadczenia aktywizacyjnego, w ramach grantu na telepracę, w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne).

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2015 r. – pozostałe instrumenty aktywizacji zawodowej

W okresie 12 miesięcy 2016 r. w ramach pozostałych działań mających na celu aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego wyłączyły 6 787 osób z ewidencji bezrobotnych, z tytułu:

 • rozpoczęcia stażu – 4 352 osoby (7,8% ogółu wyłączeń), w tym w ramach bonu stażowego – 60 osób;
 • rozpoczęcia szkolenia – 2 128 osób (3,8%), w tym w ramach bonu szkoleniowego – 309 osób;
 • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 291 osób (0,5%), w tym w ramach PAI – 52 osoby;
 • skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych – 16 osób (0,3%).

Dodatkowe wsparcie - środki Funduszu Pracy (rezerwa MRPiPS w 2016 r.)

W 2016 r. pozyskano dla województwa pomorskiego dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji MRPiPS na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W 2016 r. na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego powiaty z województwa pomorskiego otrzymały dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 14 968,9 tys. zł, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym 2 272,3 tys. zł na programy skierowane do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. W wyniku realizacji programu wsparciem objęto 207 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, z czego 44 osoby zakończyły udział w programie 2016 r., a 39 osób uzyskało zatrudnienie; 162 osoby kontynuowały udział w programie w 2017 r.

 

Zlecanie działań aktywizacyjnych jako wsparcie również dla młodych

Podstawą realizacji Zlecania działań aktywizacyjnych jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Zlecanie działań aktywizacyjnych to uzupełnienie działań publicznych służb zatrudnienia przez niepubliczną agencję zatrudnienia, która ma dużą swobodę w doborze form i środków wsparcia, jakie oferuje osobom bezrobotnym. Są to m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, wsparcie logistyczne, organizowanie dojazdów do pracy bądź dofinansowanie do przejazdów i zakwaterowania, wsparcie w kontaktach z pracodawcą, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, wsparcie finansowe na: zapewnienie opieki nad dzieckiem, zakup materiałów edukacyjnych, ale też finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów, fryzjera czy kosmetyczki. Agencja zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie nie za zrealizowane działania, a za efekty zrealizowanych działań aktywizacyjnych, w tym przede wszystkim efekty zatrudnieniowe.

Kontrakt realizowany w latach 2016–2018 uwzględnia wsparcie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, dla których ustalono II lub III profil pomocy, w tym do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. W obecnie realizowanym kontrakcie zidentyfikowano 175 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 36 osób, które w trakcie prowadzonych działań aktywizacyjnych podjęły zatrudnienie (według stanu na 30.06.2017 r.)

Bezrobotni do 30 roku życia

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w województwie pomorskim odnotowano wśród zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 23 200 osób w wieku do 30 r.ż., w tym 7 135 osób było zarejestrowanych po raz pierwszy. Osoby młode do 30 r. ż. stanowiły 35% wszystkich osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby młode stanowiły na koniec 2015 r. 29,9% wszystkich osób odnotowanych w ewidencji osób bezrobotnych województwa pomorskiego. Blisko co trzecia osoba bezrobotna z województwa pomorskiego była osobą w wieku do 30 r. ż.

W grupie osób do 25 r. ż. na koniec 2015 r. odnotowano 12 109 osób, które stanowiły 15,6% ogółu bezrobotnych, w tym znalazło się 5 075 osób, które były zarejestrowane po raz pierwszy. W grupie bezrobotnych do 25 r. ż. odnotowano 7 366 kobiet (60,8%), 2 483 osoby (20,5%) pozostawały bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, a 2 823 osoby były bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.

Dla porównania, według stanu na koniec grudnia 2014 r. w ewidencji bezrobotnych województwa pomorskiego odnotowano 30 198 osób do 30 r.ż., co oznacza, że stan ten na koniec 2015 r. zmniejszył się o 23,17% (6 998 osób). Z kolei w grupie osób bezrobotnych do 25 r.ż. stan na koniec 2014 r. wynosił 16 298 osób, co oznacza, że stan ten na koniec 2015 r. zmniejszył się o 25,7% (4 189 osób).

W okresie 12 miesięcy 2015 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 59 558 osób do 30 r.ż. i 35 558 osób do 25 r.ż., w tym odpowiednio po raz pierwszy zarejestrowano 17 660 osób i 13 238 osób, a po raz kolejny zarejestrowano odpowiednio 41 898 osób i 22 320 osób.

W statystykach powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego odnotowano w okresie 12 miesięcy 2015 r. 2 414 osób do 30 r.ż., które utraciły status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2015 r. – podjęcia pracy

W okresie 12 miesięcy 2015 r. z ewidencji osób bezrobotnych prowadzonej przez powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego wyłączono ogółem 64 142 osoby bezrobotne do 30 r.ż., w tym 37 242 osoby bezrobotne w wieku do 25 r.ż.

Najczęstszym powodem wyłączenia osób młodych z ewidencji osób bezrobotnych było podjęcie zatrudnienia. W okresie 12 miesięcy 2015 r. wyłączono w wyniku podjęcia pracy z ewidencji bezrobotnych 31 633 osoby w wieku do 30 r.ż., w tym 17 296 osób w wieku do 25 r.ż., co stanowiło odpowiednio 49,3% ogółu wyłączeń z ewidencji bezrobotnych osób do 30 r.ż. oraz 46,4% ogółu wyłączeń osób do 25 r.ż. Podsumowując, blisko co druga osoba młoda, w obu kategoriach wiekowych była wyłączana z ewidencji bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia. W grupie osób do 30 r.ż. odnotowano 826 przypadki podjęcia działalności gospodarczej (3% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej) oraz 3 374 przypadki pracy sezonowej (12,3% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej). Wśród osób do 25 r.ż. odnotowano 361 przypadków wyłączenia z tytułu podjęcia działalności gospodarczej (2,4% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej) oraz 2 080 przypadków podjęcia pracy sezonowej (13,7% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej).

Jeśli chodzi o specyfikę wyłączeń z tytułu podjęcia pracy, to zdecydowanie dominowały wyłączenia w oparciu o pracę niesubsydiowaną w relacji do pracy subsydiowanej: w kategorii osób do 30 r.ż. stanowiły 86,5% (27 366) wyłączeń z tytułu podjęcia zatrudnienia, a w kategorii osób do 25 r.ż. stanowily 87,6% (15 152) takich wyłączeń.

Jeśli chodzi o wyłączenia osób do 30 r.ż. z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej (ogółem 4 267), to najczęściej był to udział w pracach interwencyjnych (1 318), podjęcie działalności gospodarczej (1 167, w tym 4 w ramach bonu na zasiedlenie) oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (1 111). W pozostałych formach pracy subsydiowanej odnotowano wyłączenia z tytułu: robót publicznych – 257; podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie – 190; podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego – 174; podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne – 7; podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę – 1; inne – 42. Nie odnotowano żadnego przypadku wyłączenia z tytułu pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Jeśli chodzi o wyłączenia osób do 25 r.ż. z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej (ogółem 2 144), to najczęściej był to udział w pracach interwencyjnych (797), podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (647); podjęcie działalności gospodarczej (394, w tym 2 w ramach bonu na zasiedlenie). W pozostałych formach pracy subsydiowanej odnotowano wyłączenia z tytułu: robót publicznych – 123; podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego – 90; podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie – 62; podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne – 7; inne – 24. Nie odnotowano żadnego przypadku wyłączenia z tytułu pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę.

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2015 r. – pozostałe instrumenty aktywizacji zawodowej

W okresie 12 miesięcy 2015 r. w grupie osób do 30 r.ż. odnotowano w zakresie wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych najwięcej przypadków z tytułu:

 • rozpoczęcia stażu – 6 099 (9,5% ogółu wyłączeń), w tym w ramach bonu stażowego – 220;
 • rozpoczęcia szkolenia – 2 542 (4%), w tym w ramach bonu szkoleniowego – 279;
 • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 319 (0,5%), w tym w ramach PAI - 27;
 • skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych – 185 (0,3%);

Nie odnotowano wyłączeń z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych.

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2015 r. – pozostałe wyłączenia

W okresie 12 miesięcy 2015 r. w grupie osób do 30 r.ż. odnotowano w zakresie wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych najwięcej przypadków z tytułu:

 • niepotwierdzenia gotowości do pracy – 16 786 (26,2% ogółu wyłączeń);
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 3 373 (5,3%);
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 1 771 (2,8%);
 • podjęcia nauki – 286 (0,4%);
 • nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 168 (0,3%);
 • inne powody – 1 020 (1,6%).

Nie odnotowano wyłączeń z tytułu odmowy ustalenia profilu pomocy.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy – rezerwa MPiPS w 2014 r.

W 2014 r. pozyskano dla województwa pomorskiego dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji MPiPS na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W 2014 r. na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego powiaty z województwa pomorskiego otrzymały dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 29 550,3 tys. zł, na realizację programów1 na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym 8 519,6 tys. zł na programy skierowane do osób w wieku do 30 r.ż.

W 2015 r. z rezerwy ministra pozyskano dla województwa pomorskiego 6 584,8 tys. zł na programy skierowane do osób w wieku do 30 r.ż., w tym 1 789,7 tys. zł na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku do 30 r.ż. i 4 795,1 tys. zł na programy dla osób bezrobotnych do 30 r.ż.

Realizacja projektu Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy (okres realizacji 12.2012-08.2015) w kontekście osiągniętych rezultatów projektowych2

Celem projektu było wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania poprzez zastosowanie instrumentów ułatwiających mobilność geograficzną. Zgodnie z założeniami projektowymi grupą docelową projektu było 1000 mieszkańców województwa pomorskiego pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta), zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, w tym w szczególności osoby młode (oczekiwany wskaźnik na poziomie co najmniej 250 osób poniżej 25 r.ż.) oraz osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Po zakończeniu realizacji projektu można stwierdzić, że w grupie uczestników projektu dominowały kobiety oraz osoby posiadające status osoby bezrobotnej. 36,1% uczestników projektu, czyli 361 osób, przystępując do projektu nie ukończyło 25 r.ż., co znacznie przewyższyło wartość docelową wskaźnika określoną w założeniach projektowych na poziomie 25%.

Jeśli chodzi o osoby do 30 r.ż., to w ramach projektu udzielono wsparcia 600 osobom w tej grupie wiekowej (przystępując do projektu nie ukończyli 30 r.ż.), w tym 66,7% (400 osób) stanowiły kobiety. W grupie tych uczestników odnotowano 406 osób bezrobotnych i 194 osoby nieaktywne zawodowo. Ponad połowa uczestników (329 osób) pochodziła z obszarów pozamiejskich, zamieszkiwali na terenach wiejskich.

 1. Wysokość środków oraz Programy, na jakie mogły składać wnioski powiatowe urzędy pracy określone zostały przez MPiPS w „Zasadach przyznawania środków FP stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na Finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 r.” oraz dodatkowych pismach wyjaśniających.
 2. Wszystkie zaprezentowane informacje oraz dane statystyczne dotyczą wyłącznie 1000 uczestników, którzy w ramach projektu zakończyli swój udział zgodnie z indywidualną ścieżką działań zaprojektowaną w ramach IPDZ oraz zgodnie z założeniami projektu.

W ramach projektu realizator programu aktywizacji zawodowej - PARR S.A. w Słupsku, jako niepubliczna agencja zatrudnienia pomagała mieszkańcom Pomorza, zainteresowanym pracą poza miejscem zamieszkania, w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy, w skutecznej aplikacji o to miejsce, znalezieniu połączeń komunikacyjnych, które umożliwiały dojazdy do pracy bądź w wyszukaniu miejsca zakwaterowania. Uczestnicy projektu mogli liczyć na dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy, kosztów zakwaterowania oraz kosztów sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także na sfinansowanie krótkotrwałych szkoleń niezbędnych do otrzymania certyfikatów wymaganych przez pracodawców.

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie mogła pozostawać jego uczestnikiem przez okres do 9 m-cy. Do tego okresu zaliczał się:

 • czas poszukiwania zatrudnienia (możliwość skorzystania z usług wspierających podjęcie zatrudnienia oraz szkoleń zawodowych);
 • czas pozostawania w zatrudnieniu w ramach projektu do 3 m-cy (możliwość skorzystania dodatkowo z instrumentów mobilności oraz wsparcia towarzyszącego).

Przez zatrudnienie w projekcie rozumiano podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub na podstawie umowy zlecenie za średnim miesięcznym wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poszukiwano uczestnikom zatrudnienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku realizacji działań aktywizacyjnych uzyskany efekt zatrudnieniowy w grupie osób do 30 r.ż. wyniósł 49%. W ramach działań projektowych 294 osoby młode uzyskały zatrudnienie.