Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Relacja z konferencji dot. Gwarancji dla Młodzieży 04.12.2014Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu 4 grudnia konferencję podsumowującą seminaria pt.:

Pomoc młodym Pomorzanom wchodzącym na rynek pracy i zapewnienie im dobrego startu w życiu zawodowym to wyzwanie dla województwa pomorskiego na najbliższych kilka lat. Co zrobić, żeby zrealizować te cele? Jak zaspokoić potrzeby młodego pokolenia? W jaki sposób efektywnie wykorzystać możliwości wsparcia młodzieży z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? Czy „srebrna gospodarka” może być obszarem atrakcyjnego zatrudnienia młodzieży? Odpowiedź na te pytania próbowali znaleźć uczestnicy konferencji „Gwarancje dla młodzieży na pomorskim rynku pracy”.

Wśród uczestników konferencji zorganizowanej 4 grudnia br. w Gdańsku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie zabrakło przedstawicieli instytucji, które mają bogate doświadczenie we współpracy z młodzieżą. Konferencja była podsumowaniem cyklu seminariów zorganizowanych z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w październiku i listopadzie br. w Chojnicach, Gdańsku, Słupsku i Sztumie.

Głównym celem cyklu spotkań  było stworzenie platformy dialogu oraz przygotowanie założeń do konkursu regionalnego organizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. O wdrożenie inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży” zabiegało Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych na forum europejskim, które priorytetowo traktuje sprawy młodych obywateli gwarantując im pakiet różnorodnych form pomocy. Gwarancje to obietnica wsparcia dla młodych ludzi w poruszaniu się na rynku pracy, w znalezieniu zatrudnienia i jego utrzymaniu.
- Młodzież do 25 roku życia znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy, stąd w całym kraju realizowany jest  program wsparcia młodych pod nazwą „Gwarancje dla młodzieży”, który ma zapewnić młodym dostęp do sprawdzonych ofert pracy, możliwość dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Aby ta pomoc była skuteczna musi mieć charakter wielowymiarowy i kompleksowy, dawać szanse na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności, zwiększać integrację społeczną, mobilność międzysektorową i geograficzną, a każdy z uczestników programu musi być objęty indywidualnym planem działania – podkreślał na konferencji Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Nic bez pracodawców
Uczestnicy konferencji nie mieli wątpliwości, że młodym mieszkańcom województwa pomorskiego należy się wsparcie, bo rozpoczynanie dorosłego życia od bezrobocia jest sytuacją niełatwą.
- Ogranicza to nie tylko rozwój zawodowy młodych, ale też ich rozwój osobisty, ma wpływ na podejmowane decyzje, a w wielu przypadkach jest jedną z głównych przyczyn oddalania decyzji o założeniu własnej rodziny. Brak pracy młodego człowieka boleśnie odczuwają także jego najbliżsi – mówił Tadeusz Adamejtis, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Jak zatem przybliżyć młodych do rynku pracy? Jedną z najbardziej efektywnych form wsparcia są staże i praktyki zawodowe u konkretnych pracodawców. Tę ważną rolę pracodawców i konieczność ścisłej współpracy z nimi podkreślała Jolanta Kruk z Caritas:
- To oni najlepiej wiedzą jakich potrzebują pracowników, oni stawiają wymagania, zatrudniają i płacą pensję – mówiła.
Adam Niemkiewicz, prezes „Stowarzyszenia Morena” przekonywał, że młodzi są bardzo kreatywni i mają niesamowite pomysły na spędzanie czasu oraz realizowanie własnych ambicji.  
 -Młodzież chętnie podejmuje samodzielne inicjatywy, realizuje zadania wymagające odpowiedzialności i decyzyjności. Wystarczy im na to pozwolić, stworzyć odpowiednie warunki do działania i zapewnić wsparcie – zapewniał prezes Niemkiewicz.

Wiedza, edukacja, rozwój
Rok 2015 będzie kolejnym, w którym województwo pomorskie będzie dysponowało środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na poprawę sytuacji młodych na rynku pracy. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą przez samorząd województwa pomorskiego wspomniane wcześniej „Gwarancje dla młodzieży”.

Seminaria zorganizowane w Chojnicach, Słupsku, Gdańsku i Sztumie z udziałem przedstawicieli urzędów pracy, agencji zatrudnienia, instytucji zaangażowanych we współpracę z młodzieżą pozwoliły wypracować założenia do konkursów, w ramach, których zostaną wybrane najlepsze projekty oferujące pomoc młodym mieszkańcom województwa pomorskiego. Wśród propozycji form wsparcia znalazły się m.in.: diagnoza na podstawie próbek pracy w różnych zawodach, profesjonalne doradztwo zawodowe, indywidulane podejście do każdego uczestnika, staże zawodowe, szkolenia uwzględniające potrzeby lokalnych pracodawców, zapewnienie uczestnikom projektów dofinansowania do egzaminów zewnętrznych i certyfikatów, dofinansowanie dojazdów, wsparcie osób z najbliższego otoczenia uczestnika szkoleń.

Srebrna gospodarka
Jednym z tematów poruszanych na konferencji „Gwarancje dla młodzieży na pomorskim rynku pracy” były możliwości tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi w „srebrnej gospodarce” i potrzeba uświadamiania młodym ludziom procesów demograficznych, których efektem jest coraz większa liczba osób starszych. Na rynku pracy zauważalna jest coraz większa potrzeba upowszechniania usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych, czego efektem powinno być tworzenie miejsc pracy właśnie w tej branży.
Młodym mieszkańcom województwa może wydawać się to nieatrakcyjnym zajęciem, ale srebrna gospodarka może okazać się szansą dla nich na znalezienie zatrudnienia. Być może to właśnie działalność związana z usługami opiekuńczymi dla osób starszych, transportowymi czy pralniczymi będzie generowała nowe miejsca pracy – mówił Tadeusz Adamejtis. – Warto proponować młodym zakładanie działalności typu dzienne domy opieki, które zajmują się kilkoma osobami starszymi w czasie, kiedy ich opiekunowie są w pracy. Potrzebne mogą okazać się też firmy z branży gastronomicznej zajmujące się przygotowaniem posiłków zgodnie z zasadami żywienia odpowiadającymi potrzebom osób starszych i dostawą posiłków do domu.

Dyrektor Adamejtis zwrócił też uwagę na deficyt kadry w zawodach medycznych, pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, asystentów osób niepełnosprawnych. Wiele osób potrzebuje też kontaktu z drugim człowiekiem, chwili rozmowy czy towarzystwa w wyjściu na zakupy. Podkreślił, że w projektach, które będą realizowane w najbliższych latach warto założyć możliwość przygotowania młodych do pracy w tym sektorze.

Celem spotkania było:

  • przedstawienie sytuacji młodzieży na rynku pracy,
  • podsumowanie seminariów - zaprezentowanie założeń konkursów na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w województwie pomorskim,
  • zainspirowanie do prowadzenia właściwych działań we wspieraniu młodzieży na rynku pracy.

Konferencję rozpoczął Pan Maciej Recki, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, wystąpieniem dotyczącym przedsięwzięć na rzecz młodzieży, planowanych do realizacji w ramach Gwarancji dla Młodzieży poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Podczas prezentacji wyjaśniono założenia „Gwarancji dla młodzieży”, przedstawiono do kogo można skierować wsparcie oraz jaką pomoc należy użyć na rzecz młodzieży.

Zobacz prezentację (PDF 5,9 MB)

Kolejne wystąpienie dotyczyło innowacyjnych metod rozwoju inicjatyw młodzieżowych – projekt Czas na młodzież, Stowarzyszenie Morena. Z wypowiedzi Pana Adama Niemkiewicza, można było dowiedzieć się jakimi sposobami należy motywować młodzież do działania, wyjścia z bierności.

Zobacz prezentację - film.

Następnym punktem konferencji była wypowiedź Pan Tadeusza Adamejtisa, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, odnośnie srebrnej gospodarki, która może być obszarem atrakcyjnego zatrudnienia młodzieży.

Kolejną częścią konferencji było zaprezentowanie doświadczeń wypracowanych w projekcie „Druga szansa”, Caritasu Archidiecezji Gdańskiej. W trakcie wystąpienia Pani Jolanta Kruk przedstawiła uczestnikom konferencji problemy młodzieży z grupy NEET, efektywne formy rekrutacji, problemy związane z realizacją projektu dla grupy NEET, a także efektywne formy wsparcia.

Zobacz prezentację (PDF 327 KB)

Na koniec spotkania Joanna Bogdziewicz-Wróblewska, pracowniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, przedstawiła podsumowanie seminariów, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji realizujących wsparcie na rzecz młodzieży.

Podczas seminariów wypracowano założenia dotyczące wsparcia na rzecz osób młodych pod kątem przyszłych projektów realizowanych w PO WER w ramach Gwarancji dla Młodzieży.

 Zobacz prezentację (PDF 4,6 MB)


Zobacz program Konferencji.

Wsparcie młodzieży z EFSu (w tym NEET).

Zobacz także:

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami z konferencji "Mobilna młodzież na rynku pracy"

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi konferencjami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku organizowanymi w ramach PO KL:

Konferencja „10 lat EFS na pomorskim rynku pracy"

Konferencja „Dobre praktyki we wspieraniu aktywności zawodowej”

Konferencja „Mobilna młodzież na rynku pracy"

Konferencja „Polityki horyzontalne 6 wymiarów rozwoju społecznego”

Konferencja „Siła w człowieku – efekty EFS w województwie pomorskim”

Konferencja podsumowująca grant realizowany w obszarze tematycznym innowacyjność i współpraca ponadnarodowa.

Konferencja "Czas zmian- innowacyjność na rynku pracy”.

Konferencja "Czas zmian".

Konferencja "PO KL – rynek pracy otwarty dla każdego".