Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

Wtorek, 10 maja 2016 (14:31)

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego opracowywany jest od 2005 r. Kolejne edycje RPDZ wraz z odpowiednimi krajowymi planami działań w zakresie polityki rynku pracy, jak i wynikami monitoringu działań prezentowane są w oddzielnych zakładkach (zob. menu po lewej stronie). Dokument ten przyjmowany jest uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego. Wyniki monitoringu RPDZ są jedną z podstaw dokonywanej corocznie przez Sejmik Województwa Pomorskiego oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji przez samorząd województwa zadań w zakresie polityki rynku pracy (zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy).