Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Strefa cudzoziemców

Wtorek, 24 kwietnia 2018 (13:16)

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Pracujesz, ale nie w swoim zawodzie? Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu kariery zawodowej w Polsce? Zastanawiasz się nad przekwalifikowaniem? Skorzystaj z pomocy naszych doradców zawodowych.

Poradnictwo zawodowe to jedna z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Świadczona jest bezpłatnie w formie porady indywidualnej lub grupowej w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Z usług Centrum mogą korzystać osoby pełnoletnie.

Korzyści
Zdobędziesz informacje o trendach na rynku pracy, zawodach, możliwościach szkolenia i kształcenia. Przy pomocy standaryzowanych metod, badając kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, doradca udzieli  porad dotyczących wyboru zawodu czy zmiany kwalifikacji. Dowiesz się również jak aktywnie poszukiwać pracy i znaleźć zatrudnienie.

Oferowane formy wsparcia:.

1. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym z zakresu m.in.:
    - przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
    - analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,
    - aktywnych sposobów poszukiwania pracy,
    - przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
      Więcej informacji

2. Warsztaty grupowe z zakresu m.in.:
    - planowania kariery zawodowej,
    - rozwoju osobistego i zawodowego,
    - procesu poszukiwania pracy,
    - autoprezentacji - przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej.
    Więcej informacji

3. Indywidualne porady zawodowe adresowane do pracodawców i ich pracowników.
Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na wniosek pracodawcy udzielają bezpłatnej pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie indywidualnych porad zawodowych. Poradnictwo zawodowe wspiera procesy zmierzające do efektywnego wykorzystania potencjału pracowników. Doradcy udzielają pomocy między innymi w doborze szkoleń lub profilu studiów podyplomowych.
Więcej informacji

Uwaga! Usługa poradnictwa zawodowego jest bezpłatna, konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Usługi poradnictwa zawodowego świadczymy w języku polskim.


 

POŚREDNICTWO PRACY

Dla obywateli państw Uni Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego Urząd oferuje wsparcie w podejmowaniu pracy za granicą poprzez sieć EURES, której celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników.

Dla obywateli innych państw, m.in. Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Armenii i innych, Urząd oferuje wsparcie doradcze w podjęciu pracy w Polsce. Skorzystaj z porady specjalisty i dowiedz się jak bezpiecznie poszukiwać pracy w Polsce przez urzędy pracy i prywatne agencje zatrudnienia, na jakich zasadach odbywa się rekrutacja i podejmowanie pracy, zaplanuj wcześniej swój wyjazd do pracy uzyskując kompleksową informację nt. warunków życia i pracy w Polsce.

Warunki życia i pracy w Polsce
Doradca EURES przedstawi aktualną sytuację na rynku pracy z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępne miejsca pracy, w jakich zawodach i branżach. Ponadto można uzyskać poradę nt. warunków pracy i życia w Polsce, informacje te są szczególnie przydatne w procesie relokacji do kraju i obejmują kwestie takie jak zakwaterowanie, komunikacja, opieka zdrowotna, edukacja, podatki, zabezpieczenia społeczne.  

Usługi doradcze świadczone są bezpłatnie w formie porady indywidualnej lub warsztatów dla grup przez doradców EURES. Wystarczy, że zgłosisz się do nas osobiście lub skontaktujesz się telefonicznie albo wyślesz e-maila.

Kontakt do doradców EURES


 

Porady dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych

KRAJOWY REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami prowadzącymi rejestr agencji zatrudnienia oraz rejestr instytucji szkoleniowych. Dowiedz się na jakich zasadach działają legalne agencje zatrudnienia, sprawdź czy agencja posiada certyfikat uprawniający do świadczenia usług rynku pracy, upewnij się jakie są jej obowiązki w stosunku do osób korzystających z usług rynku pracy. Wykaz wszystkich agencji zatrudnienia dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.        
Więcej informacji

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
Rejestr umożliwia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy orientację w rynku ofert szkoleniowych oraz ułatwia dotarcie do oferty szkoleniowej realizowanej nawet przez drobne, prywatne firmy. Osoby zainteresowane mają dostęp do bogatej bazy danych usług szkoleniowych.
Więcej informacji


 

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH 

Jesteś osobą bezrobotną? Obywatelem Ukrainy lub Macedonii, który stara się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju pochodzenia lub w Polsce? Jesteś obywatelem polskim, który pracował na Ukrainie lub Macedonii? Te informację są dla Ciebie!

W Polsce obowiązują dwie umowy dwustronne z zakresu zabezpieczeń społecznych, które dot. zasiłków dla osób bezrobotnych, tj. zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polska a Republiką Macedonii oraz Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.

Korzyści
Umowy gwarantują, że zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania nie wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie ubezpieczenia społecznego, a ich okresy ubezpieczenia w którymkolwiek z trzech wymienionych państw będą tak samo traktowane w państwie z którego bezrobotny pochodzi, jak również w państwie w którym pracował.

W celu zaliczenia okresu zatrudnienia, który uprawniałby do zasiłku dla bezrobotnych w innym kraju niż kraj w którym się pracowało należy uzyskać z kraju zatrudnienia odpowiedni dokument, np. obywatel Ukrainy zarejestrowany z powiatowym urzędzie będzie miał zaliczony okres zatrudnienia w Polsce na podstawie świadectwa pracy (tak samo jak obywatel Polski) jednakże jeżeli chce mieć również zaliczony okres zatrudnienia na Ukrainie z ukraińskiego urzędu pracy musi uzyskać i przedłożyć w polskim urzędzie dokument UA/PL.

Ważne:
Osoba bezrobotna, która na terenie Polski stara się o zasiłek dla bezrobotnych musi sama postarać się o dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia na Ukrainie i przedłożyć go w urzędzie pracy, dla osób które pracowały na terenie Macedonii o taki dokument wystąpi WUP.

Osoba bezrobotna, która na terenie Macedonii lub Ukrainy stara się o zasiłek dla bezrobotnych, a pracowała w Polsce powinna wystąpić do WUP z wnioskiem o potwierdzenie tego okresu w celu zaliczenia go w państwie w którym stara się o świadczenie.

Urzędy, które wystawiają dokumenty:

Polska:          Wojewódzkie urzędy pracy (w zależności od zamieszkania)

Macedonia:    Агенциjа за вработување на Република Македoнија - Централа во Скопје 
                     (Urząd Pracy Republiki Macedonii - Centrala w Skopje)

Ukraina:        Державна служба зайнятості (Państwowa Służba Zatrudnienia)

Szczegółowe informacje dotycząca tematyki możesz uzyskać bezpośrednio od pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w pokoju nr 25 lub pod nr telefonu 58 32 61 832 oraz na stronie Internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Przydatne artykuły:

Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Podpisanie Umowy o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą


 

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
(m.in. konsultacje specjalistów: prawnik, psycholog, doradca zawodowy, nauka języka polskiego)
Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1
tel. 512 949 109
www.cwii.org.pl

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców
(m.in. informacje pobytowe i prawne, wsparcie w bieżących trudnościach, wsparcie psychologiczne)
Sopot Kamienny Potok, ul. Młyńska 11
tel. 504 943 910
www.facebook.com/sciiwc


 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

ulotka dla pracodawców - Jak zatrudnić cudzoziemca

ulotka dla pracowników - Praca w Polsce