Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych od roku 2015

Wtorek, 8 listopada 2016 (13:13)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest przez urzędy pracy w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne.

W roku 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do stosowania nowe zalecenia prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Metodologia (dostępna na stronie internetowej www.mz.praca.gov.pl ) przygotowana została przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych z Łodzi, w ramach projektu współfinasowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”. Nowa metodologia bazuje na danych gromadzonych w urzędach pracy o bezrobotnych i zgłoszonych wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej, internetowych ofertach pracy, informacjach uzyskanych od pracodawców w badaniu kwestionariuszowym, a także w oparciu o informacje o uczniach, studentach i absolwentach uzyskane ze sprawozdań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Urzędu Statystycznego. Źródłami danych są także: system prognostyczno-informacyjny dostępny na stronie www.prognozowaniezatrudnienia.pl oraz badania GUS odnośnie rynku pracy - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności i popyt na pracę.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2005 - 2014

W latach 2005 - 2014 podstawą do prowadzenia monitoringu były „Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych” przekazane do stosowania urzędom pracy przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji były dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 "Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy" oraz załącznik 3 "Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności".

Systematycznie raporty wzbogacane były o analizy dodatkowych źródeł danych, np. o analizę wyników badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, o analizę danych sprawozdawczych z działalności agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.