Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

DOSTOSOWANIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW WUP DO WDRAŻANIA EFS-STAŻE (2004-2005)

Środa, 18 maja 2005 (17:05)
Dostosowanie kwalifikacji pracowników WUP do wdrażania EFS na Pomorzu- Staże (2004-2005)

Projekt przewidywał poszerzenie kompetencji pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na Pomorzu poprzez umożliwienie im wyjazdu na praktykę do angielskich i szkockich instytucji zajmujących się tą problematyką. Zorganizowano dwa 8 tygodniowe staże zagraniczne.

Promotor
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Partnerzy
Newcastle City Council
The Highlands And Islands (Scotland) Structural Funds Partnership Ltd
Finansowanie
Program Leonardo da Vinci
Rezultaty
A.     Podniesiono kompetencje zawodowe beneficjentów poprzez:
  1. Pogłębienie wiedzy nt. polityki regionalnej UE
  2. Poznanie odmiennych systemów wdrażania i zarządzania EFS w krajach partnerskich
  3. Poznanie dokumentów programowych EFS i EQUAL
  4. Praktyczne doskonalenie umiejętności w zakresie: procedur oceny wniosków, procedur przeprowadzania wizyt monitorujących, generowania i weryfikowania wniosków o płatność, procedur audytu, wymagań związanych z promocją funduszy strukturalnych, wdrażania celów horyzontalnych polityki wspólnotowej, zarządzania strategicznego programem, doradztwa i wsparcia dla beneficjentów
  5. Rozwój umiejętności językowych (szczególnie w zakresie słownictwa związanego z rynkiem pracy i funduszami strukturalnymi)
B.     Upowszechniono dobre praktyki w zakresie form wsparcia EFS na lokalnych rynkach pracy