Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wyniki I edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Poniedziałek, 12 września 2011 (14:58)

21 grudnia 2011 roku Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów I edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Przy ocenie prac magisterskich Komisja brała w szczególności pod uwagę następujące kryteria: jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków; dobór i sposób wykorzystania źródeł; stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu; podejście metodologiczne; poziom redakcyjny i edytorski pracy; walory aplikacyjne pracy.

Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie:

I nagroda
Pani Natalia Borowska - absolwentka Politechniki Gdańskiej
za pracę magisterską pt.”Sytuacja osób w wieku 50+ na polskim rynku pracy. Bariery i szanse” napisaną pod kierunkiem dr Magdaleny Olczyk.
Nagrodę przyznano za wszechstronną i wieloaspektową analizę oraz tezy trafnie obrazujące sytuację osób powyżej 50 roku życia na krajowym rynku pracy, także w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

II nagroda
Pani Jaśmina Nafda - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego
za pracę magisterską pt.”Psychologiczne konsekwencje migracji zarobkowych” napisaną pod kierunkiem dr Aleksandry Peplińskiej.
Nagrodę przyznano za niezwykle udaną próbę zrozumienia motywacji osób migrujących, a także przedstawienia wieloaspektowych interdyscyplinarnych skutków migracji dla kraju i rodzin emigrantów oraz próbę podjęcia oceny etycznej tego zjawiska.

III nagroda
Pani Iwona Flatau - absolwentka Politechniki Gdańskiej
za pracę magisterską pt.”Analiza migracji w krajach OECD, ze szczególnym uwzględnieniem migracji przed i poakcesyjnych w Polsce” napisaną pod kierunkiem dr Joanny Wolszczak-Derlacz.
Nagrodę przyznano za wskazanie przyczyn, przebiegu i skutków migracji w ujęciu interdyscyplinarnym: statystycznym, demograficznym, ekonomicznym i ekonometrycznym.

Wyróżnienie
Pani Justyna Sosnowska - absolwentka Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznejza pracę magisterską pt.”Niepełnosprawność przeszkodą w aktywizacji zawodowej” napisaną pod kierunkiem dr. Tomasza Kautza.
Wyróżnienie przyznano za podjęcie ważnego i trudnego tematu, a także za zaangażowaną i aktywna postawę na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.