Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacje ogólne (GdM)

Piątek, 1 kwietnia 2016 (13:55)

Europejska inicjatywa „Gwarancje dla młodzieży” stanowi program skierowany przez Komisję Europejską do państw Unii Europejskiej a jej celem jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15-25 lat. W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży są osoby w wieku od 15 do 29 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET (not in employment, education or training). Realizacja Programu ma gwarantować każdej młodej osobie (bez względu na to czy jest zarejestrowana w urzędzie pracy czy też nie) możliwość otrzymania oferty zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, dostosowanej do jej indywidualnych potrzeb i sytuacji. Możliwość otrzymania takiej oferty w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia bądź utraty pracy znacznie zwiększy szanse bezrobotnej młodzieży na rynku pracy.

 „Gwarancje dla młodzieży” skierowane są  do 4 grup:

 • osób w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę;
 • osób w wieku 18-29 lat, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają (tzw. NEET), w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia;
 • osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym również studentów zaocznych i wieczorowych;
 • absolwentów szkół i uczelni, pozostających bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz  bezrobotnych w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

„Gwarancje dla młodzieży” stanowią uzupełnienie realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 – 2021 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób.

Centralnie:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS);
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MR);
 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP);
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 W regionie:  

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy
 • Pośrednicy Finansowi Banku Gospodarstwa Krajowego ;
 • Partnerzy rynku pracy, w tym partnerzy społeczni, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawców wyłonionych do realizacji GdM - konkursy POWER

Wsparcie w ramach GdM będzie się koncentrować na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany zawodu lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia. 

Punktem wyjścia jest indywidualny plan działania, który pozwoli na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia. W ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy lub podpisania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy, młodemu bezrobotnemu przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia, dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej.

W związku z powyższym, młodzieży proponowane będą m.in. następujące formy wsparcia: 

 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • staże i praktyki zawodowe
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • dofinansowanie kosztów egzaminów i kosztów uzyskania licencji
 • treningi aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania)
 • pożyczki szkoleniowe
 • dofinansowanie dalszego kształcenia m.in. studiów podyplomowych, stypendium na kontynuowanie nauki
 • finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • zwrot kosztów dojazdu lub środki na zasiedlenie
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Zakres wsparcia może mieć charakter standardowy oraz pogłębiony/kompleksowy, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb osób młodych. Wsparcie jest  finansowane  ze środków krajowych, w ramach zadań realizowanych przez instytucje oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Zlecanie podmiotom zewnętrznym działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych
  • Poradnictwo zawodowe  a także współpraca z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizacji i upowszechniania informacji zawodowych o zasięgu lokalnym
  • Prowadzenie punktu informacyjnego dotyczącego przedsiębiorczości
  • Wsparcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - I oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy"

Wsparcie przeznaczone wyłącznie dla osób do 30 roku życia:

 • Bon szkoleniowy - sfinansowanie wskazanych przez osobę bezrobotną szkoleń
  w tym niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych oraz przejazdu na szkolenia
 • Bon stażowy - sfinansowanie stażu u pracodawcy wskazanego przez osobę bezrobotną w okresie 6 miesięcy - w tym stypendium, przejazdów, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych oraz premii dla pracodawcy
 • Bon zatrudnieniowy - zwrot dla pracodawcy części wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w związku  z zatrudnieniem osoby bezrobotnej przez 18 miesięcy dla absolwenta szkoły wyższej w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły do 30 roku życia
 • Bon na zasiedlenie - pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, podlegających ubezpieczeniom społecznym
 • Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy - za zatrudnienie skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują pracę po raz pierwszy w życiu
 • Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia -  refundacja pracodawcy kosztów wynagrodzenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia zatrudnionej na pełny etat i umowę o pracę (zatrudnienie 24 miesięcy, w tym refundacja 12 miesięcy).

Oprócz ww. form wsparcia przeznaczonych tylko dla osób młodych, osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą również korzystać z innych form wsparcia finansowego dostępnych dla wszystkich bezrobotnych, oferowanego przez powiatowe urzędy pracy czyli: szkoleń, pożyczek szkoleniowych, dofinansowania kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji,   staży,  przygotowania zawodowego dorosłych,  dofinansowania dalszego kształcenia i studiów podyplomowych,  dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych, robót publicznych, świadczeń aktywizacyjnych, grantu na telepracę. Młodzi bezrobotni mogą również uczestniczyć w programach specjalnych, Programach Aktywizacja i Integracja, programach regionalnych, działaniach aktywizacyjnych zlecanych agencjom zatrudnienia.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, mogą także korzystać z usług doradców zawodowych i pośredników pracy. Pomogą oni  zaplanować ścieżki aktywizacji zawodowej w ramach Indywidualnego Planu Działania oraz ułatwią podjęcie zatrudnienia.

Dokładnych informacji jak uzyskać wsparcie w poszczególnych powiatach udzielą Powiatowe Urzędy Pracy w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie, Wejherowie.

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" - rządowy program realizowany przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem Programu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie którego BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy.

Cel Programu - rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej i/lub na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Formy wsparcia:

1. pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej;

2. pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - o taką pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce;

3. bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe – osoby, które ubiegają się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej lub pożyczkobiorcy, którzy uzyskali już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Kto może się ubiegać o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej?

Osoby, które nie posiadają zatrudnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są:

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym.

Gdzie się zgłosić? W poszczególnych województwach pożyczek udzielają operatorzy wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Aktualności:

Informujemy, że nabór wniosków o pożyczki w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" aktualnie został zakończony (wnioski ws. pożyczek w województwie pomorskim przyjmowała Polska Fundacja Przedsiębiorczości). W dniu 11 marca 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg na wybór pośredników finansowych, którzy udzielać będą pożyczek oraz zapewnią usługi doradztwa i szkoleń w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".

Aktualne informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

Mapa lokalizacji pośredników finansowych: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/mapa/

 

Aktywizacja społeczno - zawodowa osób młodych z grupy NEET w wieku 15 - 17 lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - wsparcie prowadzącym do podjęcia nauki lub szkolenia, bądź pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz nabycie elementarnych kompetencji społecznych.

Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 18 - 24 lata pozostających bez zatrudnienia, nie posiadających kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego lub posiadających kwalifikacje zawodowe nieodpowiadające wymogom rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie oraz mniejsze miejscowości - zróżnicowane wsparcie prowadzącym do zatrudnienia, realizowane w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami, obejmujące działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy. Szczególnym wsparciem objęto młodzież z terenów wiejskich i mniejszych miejscowości, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, bądź posiada kwalifikacje zawodowe całkowicie nieodpowiadające potrzebom lokalnego rynku pracy.

W pierwszej kolejności wsparciem obejmowana jest młodzież najbardziej potrzebująca profesjonalnej pomocy, znajdująca się z powodu uwarunkowań środowiskowych w trudnej sytuacji materialnej. Zakłada się, że będą to przede wszystkim osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jednakże status osoby bezrobotnej nie będzie negatywną przesłanką odnośnie otrzymania wsparcia.

W województwie pomorskim informacji o ofercie OHP, która będzie dostępna w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży , udzielą jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i informacją zawodową, a także szkoleniami zawodowymi - Centra Edukacji i Pracy Młodzieży,  Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

Informacja o danych kontaktowych znajduje się na stronie internetowej Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy - http://www.pomorska.ohp.pl/549-Rowninarynkupracy.htm

Pliki do pobrania
Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce - październik 2015 (2,12MB)