Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Poniedziałek, 14 grudnia 2015 (10:39)

Celem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy jest:

  • popularyzowanie wiedzy na temat rynku pracy,
  • promowanie problematyki rynku pracy w działalności naukowej uczelni, prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego,
  • promowanie uzdolnionych studentów zainteresowanych problematyką rynku pracy,
  • wyłanianie prac o szczególnych wartościach merytorycznych i praktycznych związanych z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy.

W dniu 11 grudnia 2015 roku Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów IV Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Przy ocenie prac magisterskich Komisja brała w szczególności pod uwagę następujące kryteria: jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków; dobór i sposób wykorzystania źródeł; stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu; podejście metodologiczne; poziom redakcyjny i edytorski pracy; walory aplikacyjne pracy. Komisja wzięła także pod uwagę spójność i logiczność wywodu w aspekcie całości pracy.

Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody (I i II nagrodę) i jedno wyróżnienie, Komisja nie przyznała III nagrody.

I nagroda

Pan Jakub Mielko - absolwent  Akademii Morskiej w Gdyni (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - Katedra Ekonomii i Zarządzania)

Temat pracy: Badanie porównawcze wyników zarządzania edukacją gimnazjalną na przykładzie aspiracji edukacyjno - zawodowych uczniów klas trzecich rocznika 2013/2014 w Gimnazjum nr 1 w Sztumie i Gimnazjum nr 25 w Gdańsku

Promotor: dr Andrzej Masłowski

Nagrodę przyznano za podjęcie nowatorskiego tematu aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów gimnazjum, gdyż nie są one częstym przedmiotem badań. Autor porusza również palący problem jakim jest rosnące zagrożenie nierównościami społecznymi i ich konsekwencjami. Z uwagi na to, że wokół gimnazjum toczy się ostatnio ożywiona dyskusja, więc tym bardziej taka analiza jest potrzebna. Praca wyróżniająca się dojrzałością Autora, Jego tokiem rozumowania, analizą przyczynowo-skutkową, spójnością logiczną, swobodą wyrażania opinii, analizowania teorii, analizowania badań i wyciągania wniosków. Dobrze postawiona hipoteza badawcza. Praca może zostać wykorzystana do kształtowania programów doradztwa zawodowego i edukacyjnego, lecz także do przeciwdziałania nierównościom społecznym na szczeblu regionalnym. Wnioski są przydatne dla Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

II nagroda

Pani Agnieszka Podlasińska - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych - Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)

Temat pracy: Aspiracje i motywacje zawodowe oraz edukacyjne studentów uczelni wyższych w kontekście zmieniającego się rynku pracy

Promotor: prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki.

Nagrodę przyznano za wzbogacenie wiedzy dotyczącej kwestii podejmowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych studentów. Autor wskazuje problem dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb osób młodych oraz stopień ich samoświadomości na temat osobistych predyspozycji. Praca spójna, logiczna, widać wyraźnie widoczny wywód przyczynowo-skutkowy. Bardzo ciekawe zagadnienia ankietowe, widać duży wysiłek badawczy autora.

Wyróżnienie

Pan Rafał Śladowski - absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii - kierunek Zarządzanie)

Temat pracy: Równowaga między pracą zawodową a życiem pozawodowym na podstawie firmy handlowo - usługowej

Promotor: dr Michał Tomczak

Nagrodę przyznano za tematykę pracy, która należy do obszaru zagadnień rynku pracy wciąż mało rozpoznanych i nie dość szeroko podejmowanych. Jest to istotne w kontekście kosztów (społecznych, ekonomicznych) wynikających z zaburzenia balansu między potrzebą utrzymania konkurencyjności firm a życiem pozazawodowym pracowników. Praca stanowi ciekawy opis sytuacji firmy w opinii jej pracowników, a także przedstawia strategię działania  kadry zarządzającej w przedmiotowym zakresie.