Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kierunek na pracę

Czwartek, 18 kwietnia 2013 (12:20)

Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy

Celem projektu jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia 1000 osób gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania poprzez zastosowanie instrumentów ułatwiających mobilność geograficzną na regionalnym rynku pracy.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia ma przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach pozametropolitalnych i wiejskich.

Projekt realizowany jest przez Województwo Pomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie świadomości mieszkańców województwa pomorskiego na temat mobilności i jej zalet.
2. Identyfikacja potrzeb uczestników po kątem przygotowania do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
3. Zwiększenie poziomu zatrudnienia uczestników w okresie realizacji projektu.
4. Wsparcie mobilności osób, które podjęły pracę w ramach projektu poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. - 31.08.2015 r.

Grupa docelowa:
Wsparcie udzielane w ramach przedsięwzięcia będzie kierowane do 1000 osób pozostających bez zatrudnienia, mających miejsce zamieszkania w granicach województwa pomorskiego z wyłączeniem Trójmiasta, w tym co najmniej 250 osób poniżej 25 roku życia oraz co najmniej 500 osób, które zamieszkują na obszarach wiejskich, poszukujących pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Ścieżka udziału uczestnika w projekcie:
Planuje się, że każda z osób będzie mogła uczestniczyć w projekcie przez okres do 9 miesięcy. Do tego okresu zalicza się:
 • czas poszukiwania zatrudnienia - w tym czasie uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z usług wspierających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia oraz szkoleń,
 • czas pozostawania w zatrudnieniu, przy czym okres pozostawania w zatrudnieniu wynosi maksymalnie 3 miesiące - w tym czasie uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z usług wspierających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia oraz dodatkowo będzie mógł skorzystać z instrumentów mobilnościowych oraz wsparcia towarzyszącego.

W związku z tym okres uczestniczenia w projekcie będzie indywidualny dla każdego uczestnika projektu i będzie wynosił od 3 do 9 miesięcy.

Zakłada się, że uczestnik projektu skończy udział w projekcie w trzech przypadkach, tzn. jeżeli:
1. w ramach udziału w projekcie pozostawał w zatrudnieniu przez 3 miesiące (okresy zatrudnienia sumuje się, co oznacza, że uczestnik projektu będzie mógł mieć przerwy w zatrudnieniu),
2. w ramach udziału w projekcie pozostawał w zatrudnieniu krócej niż 3 miesiące, ale minęło 9 miesięcy od daty przystąpienia do projektu,
3. podjął działalność gospodarczą.

Do projektu można przystąpić tylko raz.

Wsparcie w projekcie zostanie skoncentrowane na:
1. doprowadzeniu uczestników projektu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia za wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę;
2. zapewnieniu zatrudnienia dla minimum 450 uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie.

Indywidualny Plan Doprowadzenia do Zatrudnienia:
Dla każdego uczestnika projektu w ciągu 20 dni roboczych od przystąpienia do projektu przygotowany zostanie Indywidualny Plan Doprowadzenia do Zatrudnienia (IPDZ).
W IPDZ wyznaczony zostanie opiekun/coach dla każdego uczestnika projektu na cały okres uczestnictwa w projekcie oraz zawarte będą między innymi następujące informacje: proponowane do zastosowania dla danego uczestnika projektu formy wsparcia (w tym instrumenty mobilnościowe), ustalone do wykonania przez uczestnika projektu działania prowadzące do podjęcia pracy oraz terminy ich realizacji, liczbę i terminy spotkań ze specjalistami w ramach usług oferowanych w projekcie, termin i warunki zakończenia realizacji IPDZ.


Wsparcie oferowane uczestnikom w projekcie:
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z jednej lub kilku poniższych form wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej:

1. Usługi wspierające podjęcie i utrzymanie zatrudnienia:
 • Usługi poradnictwa zawodowego - udzielanie uczestnikom projektu pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, przeprowadzanie diagnozy predyspozycji, ukierunkowanie uczestników projektu w procesie podejmowania decyzji związanych z pracą, jej utratą lub zmianą kwalifikacji itp;
 • Usługi pośrednictwa pracy - udzielanie pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, poszukiwanie ofert pracy dla uczestników projektu, inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami itp.
  Opieka psychologiczna - wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu powinno być oparte na rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności podstawowych tj.: umiejętności komunikowania się, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, twórczego i krytycznego myślenia itp. oraz umiejętności specyficznych tj.: umiejętności szukania pracy, utrzymania pracy, organizacji czasu itp;
 • Opieka logistyczna – w szczególności pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania (hotelu, pokoju lub mieszkania do wynajęcia), zapoznanie uczestników projektu z topografią miejscowości (miejsca usługowe i użyteczności publicznej) i siecią komunikacji publicznej.

2. Szkolenia:
Skierowanie uczestnika projektu na szkolenie będzie w dwóch przypadkach:
1. jako uzupełnienie lub potwierdzenie już posiadanych przez uczestnika projektu umiejętności/kompetencji umożliwiających skorzystanie z dostępnych na rynku ofert pracy, które wymagają takich kwalifikacji, a uczestnikowi projektu brakuje jedynie niewielkiej zmiany, uzupełnienia lub potwierdzenia kwalifikacji,
2. w przypadku zagrożenia utratą pracy podjętej w ramach projektu przez uczestnika projektu ze względu na brak niezbędnych dla utrzymania tej pracy umiejętności.

Przewiduje się, że jeden uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział maksymalnie w dwóch szkoleniach. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie sfinansowanie również kosztów badań lekarskich oraz kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania na szkolenie.
Zgodnie z założeniami projektu wybór rodzaju szkolenia oraz uczestników projektu, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń będzie musiał wynikać z IPDZ oraz być uzasadniony (w formularzu IPDZ danego uczestnika projektu) przede wszystkim niezbędnością uzupełnienia/potwierdzenia kwalifikacji uczestnika projektu w celu pozyskania zatrudnienia lub jego utrzymania.

3. Wsparcie mobilności:
Zakłada się, iż przez okres pozostawania w zatrudnieniu w ramach udziału w projekcie uczestnikowi projektu będzie mogło zostać przyznane wsparcie w postaci instrumentów mobilności:

 • refundacji kosztów przejazdów do pracy - dla osób, które podejmą zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, a odległość z tego miejsca do miejsca wykonywania pracy wynosić będzie co najmniej 5 km. Przejazd będzie mógł odbywać się zarówno publicznym, jak i prywatnym środkiem lokomocji, a jego koszt wyliczany będzie w oparciu o koszt przejazdu najtańszym środkiem lokomocji publicznej na danej trasie. Osoba korzystająca z tego wsparcia nie będzie mogła w tym samym czasie korzystać z refundacji kosztów zakwaterowania lub wypłaty dodatku relokacyjnego.
 • refundacji kosztów zakwaterowania - dla osób, które podejmą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie zawartych na co najmniej 3 miesiące poza miejscem zamieszkania (w granicach administracyjnych województwa pomorskiego), a odległość z tego miejsca do miejsca wykonywania pracy wynosić będzie ponad 20 km lub czas dojazdu w jedną stronę wynosił będzie ponad 1 godzinę. Osoba korzystająca z powyższej formy wsparcia nie będzie mogła skorzystać z wypłaty dodatku relokacyjnego oraz w tym samym czasie nie będzie mogła korzystać z refundacji kosztów przejazdów do pracy.
 • wypłaty dodatku relokacyjnego - jednorazowy dodatek dla osób, które uzyskały zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie zawartych na co najmniej 3 miesiące w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia nie będzie mogło być niższe niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Osoba, która skorzysta z tego wsparcia nie będzie mogła skorzystać z innego instrumentu mobilnościowego oraz ze wsparcia towarzyszącego.

4. Wsparcie towarzyszące:
Planuje się, że przez okres pozostawania w zatrudnieniu w ramach udziału w projekcie uczestnikowi projektu będzie mogło zostać przyznanie również wsparcie w postaci refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi.

Na podstawie Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa oraz korzystania z form wsparcia w projekcie oraz w oparciu o diagnozę sytuacji danego uczestnika projektu przedstawioną w IPDZ podejmowana będzie decyzja jaką formę wsparcia (wsparcie towarzyszące, instrumenty mobilności), w jakiej kwocie i intensywności przeznaczyć dla poszczególnego uczestnika projektu. Przewiduje się możliwość określenia bardziej szczegółowych kryteriów kwalifikujących uczestników do przyznawania wsparcia.

Rekrutację oraz wsparcie dla uczestników projektu realizuje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie:
www.kieruneknaprace.eu

Rekrutacja trwa do 31.07.2014 r.


Możesz zostać uczestnikiem projektu jeżeli:

 • jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia,
 • nie wykluczasz podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania,
 • mieszkasz na terenie województwa pomorskiego (oprócz Trójmiasta).


Jaką pomoc możesz uzyskać?

 • pomoc w podjęciu pracy (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia),
 • pomoc w utrzymaniu pracy podjętej w ramach projektu,
 • wsparcie finansowe jeśli zdecydujesz się podjąć pracę poza miejscem zamieszkania w formie dodatku relokacyjnego lub zwrotu kosztów przejazdów lub zakwaterowania,
 • wsparcie osobistego opiekuna, który pomoże w pokonaniu wszelkich trudności związanych z udziałem w projekcie, podjęciem lub utrzymaniem pracy oraz z przemieszczaniem się za pracą.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z najbliższym Regionalnym Centrum Aktywizacji Zawodowej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
tel. 59/ 841 28 92, fax 59/ 841 32 61
slupsk.parr@kieruneknaprace.eu

Chojnice, ul. Józefa Piłsudskiego 30 a, 89-620 Chojnice
tel. 730 127 548, 52/ 334 44 54
chojnice.parr@kieruneknaprace.eu

Kwidzyn, ul. Chopina 26, 82-500 Kwidzyn
tel. 730 127 547, 55/ 261 68 47
kwidzyn.parr@kieruneknaprace.eu

Tczew, ul. Obrońców Westerplatte 3/12, 83-110 Tczew
m.bronk@parr.slupsk.pl, psycholog@kieruneknaprace.eu

Warto być mobilnym

Mobilność to zdolność do zmian, dostosowywania się do nowych warunków, elastyczność. W parze z nią idą mobilność zawodowa i przestrzenna, czyli gotowość do zmiany pracy, zawodu, rozszerzania i podnoszenia kwalifikacji, zmiany miejsca zamieszkania ze względu na wymogi pracodawcy. Wszystkie te cechy są coraz bardziej poszukiwane i cenione przez pracodawców, a pracownikom dają szanse na znalezienie pracy i rozwój zawodowy.


Osoba mobilna:

 • łatwiej znajduje pracę,
 • ma lepszy dostęp do zatrudnienia na czas nieokreślony i większe szanse na awans,
 • częściej niż inni uzyskuje podwyżki płac i osiąga korzyści stykając się z nowymi metodami pracy, środowiskiem, kulturą,
 • jest bardziej otwarta na zmiany zawodowe co wyrabia w niej zaradność i wewnętrzną przedsiębiorczość,
 • jest znacznie pewniejsza siebie i chętniej podejmuje nowe wyzwania.

Więcej informacji o dojazdach do pracy.

Zakończono realizację wsparcia dla uczestników projektu „Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy”.

Uczestnicy projektu

W projekcie udział wzięło 1000 osób z województwa pomorskiego, które w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez zatrudnienia.

Wśród uczestników :

 • 64% stanowiły kobiety,
 • 50% osób pochodziło z terenów wiejskich,
 • 36% uczestników to osoby młode do 25 roku życia.

Wsparcie z jakiego skorzystali uczestnicy projektu

Każdy uczestnik był objęty opieką osobistego opiekuna/coacha, skorzystał ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Ponadto uczestnicy skorzystali ze:

 • Szkoleń zawodowych:                

                347 osób (73% osób podjęło po szkoleniu zatrudnienie)

 • Instrumentów mobilności:  

                Dodatek relokacyjny – 108 osób (dodatek w wysokości 5 000 zł)

                Zwrot kosztów przejazdów do pracy – 237 osób – średnio 410 zł na osobę

                Zwrot kosztów opieki nad dziećmi – 901 osób – średnio 880 zł na osobę

                Zwrot kosztów zakwaterowania – 9 osób – średnio 2450 zł na osobę

Efekty zatrudnieniowe osiągnięte przez uczestników projektu

Rezultaty projektu

Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy - raport ewaluacyjny:

Raport Kierunek na pracę

Pliki do pobrania
Regulamin projektu Kierunek na Pracę (PDF, 398,83kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader