Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kroki do założenia indywidualnej działalności gospodarczej

Indywidualna działalność gospodarcza jest jedną z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a przez to najpopularniejszą formą prawną wśród przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Forma ta wybierana jest najczęściej gdyż jest stosunkowo prosta i nie wymaga od założycieli dużego kapitału początkowego. Procedura rejestracji jednoosobowej firmy na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana. My jednak pokażemy, że wcale tak nie musi być…

"Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - poradnik dla nowo powstałych firm opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – dostępny Tutaj

Środki na założenie i rozwój działalności - Informacje Tutaj

Powiatowy Urząd Pracy

Środki na podjęcie IDG

Status bezrobotnego daje Ci możliwość otrzymania dotacji na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli chcesz uzyskać dotację, musisz zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub miejsca przyszłej działalności gospodarczej. W PUP otrzymasz wzór wniosku i regulamin udzielania dotacji, który pomoże Ci poznać zasady otrzymania środków. Informacje i wzór wniosku dostępne są również na stronie internetowej właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Adresy i linki do stron PUP woj. pomorskiego dostępne są TUTAJ

Urząd Miasta/Gminy bądż Internet

Od 1 stycznia 2012 roku we wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może określić dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw. W zakresie wskazanym we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. Więcej informacji o Rejestrze pełnomocnictw.

Rejestracja firmy

Zarejestruj swoją działalność w Urzędzie Miasta/Gminy bądź samodzielnie przez internet za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (firma.gov.pl, ceidg.gov.pl). Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Podpis elektroniczny można zakupić w jednej z 5 firm w Polsce.

Zaufany profil można otrzymać bezpłatnie na platformie ePUAP i potwierdzić w punktach potwierdzających m.in. w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS (lista firm oraz lista urzędów dostępna TUTAJ).

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej uzyskasz po złożeniu wniosku CEIDG, którego wzór otrzymasz na miejscu lub wydrukujesz ze strony internetowej Urzędu. Wpis nic nie będzie kosztował. Więcej informacji i wzór wniosku: kliknij ten link

Ważne! Firmę rejestruj dopiero wtedy, gdy środki z dotacji przekazanej przez PUP znajdą się na Twoim koncie.

Wpis do ewidencji jest dokonywany następnego dnia roboczego po złożeniu poprawnego wniosku. Możesz działalność rozpocząć już w momencie złożenia wniosku lub zgodnie z datą, którą wpisałeś we wniosku.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Wniosek CEIDG składasz w Urzędzie Miasta lub we właściwym Urzędzie Gminy. Urzędnicy zaś przekazują informacje o rejestracji firmy do GUS-u, jak również do Urzędu Skarbowego. Nie musisz więc oddzielnie składać właściwych formularzy do tychże instytucji. Jednak będziesz także osobą ubezpieczoną (jakby na równi z pracownikami) -  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rejestrujesz się jako ubezpieczony. Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą również płacisz składki – za siebie jako przedsiębiorcę.

Samo złożenie formularza rejestracyjnego CEIDG-1 w wielu przypadkach jest wystarczające do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej trzeba jednak dopełnić jeszcze innych formalności, np. zgłosić się do Urzędu Skarbowego, jeśli chce być zarejestrowany jako aktywny podatnik VAT, zgłosić do ZUS na odpowiednim formularzu siebie (i/lub rodzinę) jako osobę ubezpieczoną...

Zatrudniając pracowników obowiązkiem jest powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku wielu rodzajów działalności gospodarczej, nie można rozpocząć funkcjonowania, bez zgody SANEPID-u ... itp.

Urząd Statystyczny

Uzyskanie numeru REGON

Wniosek CEIDG jest także wnioskiem o uzyskanie numeru REGON, którym będziesz posługiwał się podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Numer REGON jest nadawany bezpłatnie w ciągu kilku dni, o czym zostaniesz poinformowany przez urząd statystyczny. Jeśli Ci się spieszy, regon możesz uzyskać na miejscu w urzędzie statystycznym. Z kserokopią wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Miasta/Gminy), udajesz się do Urzędu Statystycznego zlokalizowanego najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia firmy.

Każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w rejestrze REGON.

Formularz RG-1 można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

BANK

Założenie konta firmowego.

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca, oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EUR przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Do założenia rachunku potrzebne będą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o REGON, zaświadczenie o numerze NIP. Nawet, jeśli posiadasz konto osobiste, konto firmowe musi być oddzielne.

Urząd Skarbowy

NIP, forma opodatkowania, podatek VAT

Numer NIP pozostaje niezmieniony (jeśli go posiadasz) – Twój osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania.

Poprzez wniosek CEIDG zgłaszasz jedną z form opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową lub podatek liniowy, lub podatek według skali.

Jeśli rodzaj działalności lub wysokość planowanego obrotu będzie tego wymagała – dokonujesz zgłoszenia rejestracyjnego swojej firmy jako podatnika VAT - druk zgłoszeniowy VAT-R. Obowiązek ten musisz dopełnić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT.

Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). - WIęcej informacji . W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R mogą dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Więcej informacji m.in. na temat VAT-u

W województwie pomorskim funkcjonuje 21 urzędów skarbowych Formularze podatkowe dostępne np. na stronie Ministerstwa Finansów Strona internetowa Izby Skarbowej w Gdańsku: www.is.gdansk.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zgłoszenie do składek

Składając formularz CEIDG-1 dotyczący zarejestrowania działalności gospodarczej, dokonujesz rejestracji w ZUS jako płatnik składek. Jeśli jednak masz być również ubezpieczony w ZUS i opłacać składki na własne ubezpieczenia społeczne, wówczas musisz dokonać dodatkowej rejestracji. w ZUS dokonujesz rejestracji w formie papierowej lub elektronicznej. Wypełniając elektroniczny formularz nie musisz odwiedzać placówki ale formularz taki musisz podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. W innym przypadku pozostaje Ci "tradycyjna" droga złożenia papierowego formularza do ZUS.

Tu zgłaszasz:

  • siebie samego (i/ lub rodzinę, pracowników) do ubezpieczenia ZUS-ZUA lub jeśli pracujesz na pełen etat zgłaszasz
  • sibie samego przynajmniej do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS-ZZA

Zgłoszenie Twojej firmy jako płatnika składek ZUS-ZFA odbywa się wraz z wnioskiem CEIDG.
Prowadząc indywidualną działalność gospodarczą podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Jeśli zatrudnisz pracownika musisz także w ciągu 7 dni zgłosić go do ubezpieczenia w ZUS

Pieczątka firmowa

Teraz możesz wyrobić pieczątkę firmową, która powinna zawierać przynajmniej nazwę firmy i adres. Możesz jednak umieścić na niej dodatkowe informacje: REGON, NIP, jak również numer konta bakowego. Jako przedsiębiorca powinieneś posiadać pieczęć firmową - jest to przede wszystkim wygoda, gdyż nie trzeba za każdym razem wpisywać ręcznie danych firmy. Posługujemy się nią przy wystawianiu dokumentów sprzedaży, wypełnianiu dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.