Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

NA FALI (2005-2008)

Czwartek, 10 kwietnia 2008 (13:06)
logo_na_fali.jpg
Na Fali (2005-2008)

Głównym celem PRR „Na Fali” było wsparcie tworzenia i rozwoju polskiej gospodarki społecznej poprzez utworzenie Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej – modelowej instytucji, która wypracowała mechanizm wychodzenia z długotrwałego bezrobocia na otwarty rynek pracy.

Cele określone w Projekcie:
· utworzenie i wzmacnianie lokalnej inicjatywy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy oraz na rzecz zwiększenia ich szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie
· przełamanie barier natury psychologicznej jakie towarzyszą długotrwałemu bezrobociu i uniemożliwiają zatrudnienie, ponadto zwiększenie motywacji osób długotrwale bezrobotnych do podjęcia aktywności zawodowej
· przełamanie barier natury zawodowej, stanowiących przyczynę długotrwałego bezrobocia (brak lub posiadanie kwalifikacji nieadekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy)
· przełamanie barier Beneficjentów Ostatecznych wynikających z formalnych i finansowych ograniczeń oraz lęku przed podjęciem zawodowej samodzielności w zakresie usług na rzecz lokalnej społeczności
· udoskonalanie istniejących i wypracowanie innowacyjnych programów, strategii i polityk prowadzących do ograniczenia dyskryminacji i nierówności i na rynku pracy
· realizowane na poziomie krajowym i międzynarodowym

Promotor
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Partnerzy
Gmina Miasta Sopotu
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Fundacja Gospodarcza
CIS NEPHAX Maria Jolanta Podsiadły
ITM Centrum Komputerowe Sp. z o.o.
Centrum Językowe Faster
Cleaning Consulting
Sopockie Przedszkole Niepublicznel
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Schulz i Wspólnicy Sp. Komandytowa, Kancelaria Adwokatów
Finansowanie
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
Rezultaty
  • Zaadaptowano i zmodernizowano budynek Centrum
    Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej na potrzeby szkoleń i praktyk beneficjentów ostatecznych
  • Opracowano i wdrożono kompleksową metodę wsparcia osób długotrwale bezrobotnych obejmującą następujące moduły wsparcia:
Centrum motywacji 
Opracowano programy oraz zorganizowano:

*7-tygodniowe warsztaty motywacyjne (na początku udziału Beneficjentów w projekcie)
*grupy wsparcia (średnio 1 raz w m-cu)
*wsparcie indywidualne (wg potrzeb)

Podtrzymywano motywację i stymulowano kreatywność zawodową poprzez:

*dostęp do specjalistycznych czasopism branżowych
*spotkania z ekspertami branżowymi
*oglądnie „dobrych praktyk”
*udział w targach branżowych
*organizowanie dni otwartych
*promowanie działalności przedsiębiorstw symulacyjnych

Akademia umiejętności
*opracowano i przeprowadzono szkolenia teoretyczne
*zorganizowano praktyki zawodowe w formie przedsiębiorstw symulacyjnych (podział ról w grupie, nawyk współodpowiedzialności za pracę, poczucie bezpieczeństwa, stopniowe usamodzielnianie, pozyskiwanie klientów)
*przeprowadzono kursy języków obcych
*przeprowadzono kursy podstawy obsługi komputerów

Inkubator przedsiębiorczości 
Udostępniono:

*doradztwo zawodowe
*doradztwo prawne i biznesowe
*szkolenia z przedsiębiorczości
*dotacje na rozpoczęcie działalności
*pomoc w pozyskaniu lokalu na działalność

  • Przetestowano program oraz procedury działania na 2 grupach uczestników
  • Udzielono wsparcia 2 grupom uczestników projektu

ue.jpg


Projekt realizowany był przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL