Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

O polityce rynku pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane na podstawie uchwalanego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDZ), oraz w oparciu o inicjatywy samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów społecznych. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia  należy do zadań samorządu województwa.

Samorząd województwa na podstawie KPDZ corocznie przygotowuje i realizuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia (RPDZ), który uwzględnia strategie rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, opinie powiatów wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej komisji dialogu społecznego. RPDZ określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia (art. 3 ust. 4 ustawy). Za realizację zadań w zakresie polityki rynku pracy, wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy, w tym za przygotowanie RPDZ, w imieniu samorządu województwa odpowiada wojewódzki urząd pracy (na mocy art. 8 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy).