Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Piątek, 16 grudnia 2016 (12:48)

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa             w  art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wnioskowanie przez Dyrektorów szkół o wydanie opinii będzie przebiegać zgodnie z poniższą procedurą.

 

Procedura opiniowania wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia

 

  1. Dyrektor szkoły składa do Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) dwa wnioski o wydanie opinii w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia - 1 egzemplarz wniosku skierowany do PRRP (odniesienie w nagłówku wniosku), drugi do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (PWRRP) - odniesienie w nagłówku wniosku;
  2. PUP (obsługujący powiatową radę rynku pracy) przesyła do WUP (obsługującego wojewódzką radę rynku pracy) egzemplarz wniosku skierowany do PWRRP wraz z opiniującą go uchwałą PRRP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
  3. Data wpływu wniosku do WUP rozpoczyna procedurę wydania opinii przez PWRRP;
  4. Terminy przyjmowania i rozpatrywania przez PWRRP wniosków określa poniżej zamieszczony harmonogram.

 

Harmonogram przyjmowania i rozpatrywania przez PWRRP wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w I kwartale 2018 roku:

                                                                                                 Nabór wniosków

Wydanie opinii przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Gdańsku
do 15 stycznia 2018 roku II połowa lutego 2018 roku
do 15 lutego 2018 roku II połowa marca 2018 roku
do 15 marca 2018 roku II połowa kwietnia 2018 roku

Co do zasady procedura ta przewiduje przeprowadzenie procesu opiniowania przez PWRRP wszystkich kierunków uruchamianych w roku szkolnym 2018/2019 na przełomie I/II kwartału 2018 r. W przypadku wniosków wpływających w ciągu roku, będą one rozpatrywane na bieżąco z zachowaniem powyżej określonych zasad i procedur.

Określona powyżej procedura wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu ww. procedury przez ostatnią Powiatową Radę Rynku Pracy województwa pomorskiego tj.  4 stycznia 2018 roku.

Pliki do pobrania
Wzór wniosku (46,52kB)
Wzór wniosku (PDF, 337,49kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader