Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Środa, 20 czerwca 2012 (09:47)

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U.2015.149) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie pomorskim.

W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania powyższej opinii Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przygotował procedurę jej wydawania. Poniższa procedura obowiązuje od 1 września 2012 r.

Procedura wydawania opinii przez Pomorską Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w województwie pomorskim po 1 września 2012 r.

  1. Dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia równolegle do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku i właściwej powiatowej rady zatrudnienia.
  2. Wnioski można składać do 10 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
  3. Po rozpatrzeniu wniosku Rada przekazuje do wiadomości drugiej Radzie opinię wraz z uzasadnieniem.
  4. Wzór wniosku składanego do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
  5. Wniosek jest rozpatrywany na pierwszym posiedzeniu Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Gdańsku od daty jego złożenia.
  6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz danych statystycznych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
  7. Na posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku mogą być zapraszani przedstawiciele szkół wnioskujących.
  8. Od opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku nie przysługuje odwołanie.
Pliki do pobrania
Wzór wniosku (75kB)