Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorski Barometr Zawodowy

Środa, 16 listopada 2011 (12:01)

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu www.pomorskibarometr.pl.

Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowanie popytu i podaży.

Jednym z głównych problemów rynku pracy województwa pomorskiego jest niedopasowanie kwalifikacji i umiejętności osób poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców.
W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozpoczął realizację projektu badawczego, w trakcie którego zaplanowano m.in.: przeprowadzenie badania wśród pracodawców, agencji zatrudnienia i powiatowych urzędów pracy, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakie kwalifikacje i umiejętności są obecnie najbardziej poszukiwane na pomorskim rynku pracy, w jaki zawodach najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie a w jakich najtrudniej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele szczegółowe:

 1. Uzyskanie pogłębionych informacji na temat zapotrzebowania na zawody w województwie pomorskim oraz ustalenie profilu kompetencyjnego w branżach strategicznych.
 2. Rozpoznanie zakresu oraz przyczyn niedopasowania popytu i podaży pracy oraz określenie możliwych sposobów ich eliminacji.
 3. Poszerzenie wiedzy interesariuszy projektu na temat zapotrzebowania na kwalifikacje
  i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego, umożliwiającej im weryfikację podejmowanych działań.

Okres realizacji: kwiecień 2011 – grudzień 2013

Projekt jest realizowany w trzech rocznych cyklach, począwszy od roku 2011. Każdego roku zrealizowany zostanie cykl badawczy, którego wyniki stanowić będą zamkniętą całość zakończoną raportem diagnostycznym.

Metodologia. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań

 • ilościowych badań pracodawców – ok. 1000 firm objętych badaniem na podstawie próby reprezentacyjnej metodą CATI (wywiad telefoniczny) - trzykrotnie lata 2011 – 2013,
 • jakościowych badań pracodawców – ok. 20 firm objętych badaniem IDI (indywidualne wywiady pogłębione) - dwukrotnie lata 2012 – 2013,
 • badanie agencji zatrudnienia – ok. 100 wywiadów na podstawie próby reprezentacyjnej metodą CAWI (wywiad za pomocą kwestionariusza internetowego) oraz ok. 15 agencji  objętych badaniem IDI - trzykrotnie lata 2011 – 2013,
 • badanie opinii PUP na temat bilansu popytu i podaży na kwalifikacje na lokalnych rynkach pracy (17 urzędów objętych badaniem jakościowym – IDI, trzykrotnie lata 2011 – 2013),
 • foresight regionalnego rynku pracy (oparty o analizę SWOT, analizę PEST oraz o wyniki panelu ekspertów) – ma on przyczynić się do określenia uwarunkowań rozwoju województwa (aktualnych i przewidywanych) oraz jego kierunków, a także branż strategicznych dla rynku pracy w województwie, tzn. branż generujących najwięcej miejsc pracy (trzykrotnie lata 2011 – 2013),
 • desk research – analiza dokumentów zastanych dotyczących popytu na zawody
  - (z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności) zgłaszanego do instytucji rynku pracy (trzykrotnie lata 2011 – 2013),
 • zogniskowane wywiady grupowe (focusy) – dyskusje grupowe skoncentrowane na problemach ujawnionych w trakcie przeprowadzania badań (trzykrotnie lata 2011 – 2013) z udziałem interesariuszy projektu,
 • panel ekspertów – pozwoli na zebranie opinii ekspertów na temat wniosków i rekomendacji wynikających z zakończonego cyklu badania (trzykrotnie lata 2011 – 2013).

Rezultatami projektu będzie uzyskanie informacji na temat:

 • sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego; określone zostaną przewidywane kierunki rozwoju regionu, wyodrębnione branże strategiczne dla rynku pracy w województwie, tzn. branże generujące najwięcej miejsc pracy lub o istotnym znaczeniu gospodarczym i potencjale rozwojowym;
 • zapotrzebowania pracodawców na zawody oraz jakich kwalifikacji i umiejętności wymagają od pracowników w tych zawodach;
 • luk kompetencyjnych aktualnie zatrudnionych pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy (kwalifikacje i umiejętności, które osoby zatrudnione lub ubiegające się o zatrudnienie powinny uzupełniać na szkoleniach).

Odbiorcami wyników badań są:

 • publiczne służby zatrudnienia – w zakresie planowania szkoleń, organizacji staży, przygotowania zawodowego dorosłych;
 • instytucje szkoleniowe – w zakresie skoordynowania oferty szkoleniowej z potrzebami rynku pracy;
 • instytucje oświatowe – w obszarze zharmonizowania kierunków kształcenia ustawicznego i kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy na kwalifikacje i umiejętności;
 • inne instytucje rynku pracy – w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na rynku pracy;
 • władze samorządowe w zakresie podejmowania decyzji w obszarach edukacyjnych i inwestycyjnych;
 • projektodawcy aplikujący o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • mieszkańcy województwa pomorskiego w zakresie podejmowania decyzji dotyczących kariery zawodowej.

Działania upowszechniające:

 • wydanie i rozprowadzenie raportów z badań,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach,
 • zorganizowanie konferencji upowszechniających po zakończeniu każdego cyklu badawczego,
 • zamieszczenie wyników w serwisie internetowym,
 • specjalne prezentacje wyników badań dostosowane do poszczególnych grup odbiorców podczas spotkań upowszechniających.

Lider projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Finansowanie:

projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Galerie