Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorski Doradca Zawodowy

Czwartek, 30 lipca 2009 (12:11)

Pomorski Doradca zawodowy to projekt szkoleniowy skierowany do doradców zawodowych zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego.

Głównym celem projektu jest rozwój kwalifikacji doradców zawodowych zatrudnionych w PSZ województwa pomorskiego.

Cele szczegółowe:

 • Rozszerzenie oferty poradnictwa zawodowego w województwie poprzez:
  • pozyskanie przez doradców wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z klientem niepełnosprawnym, umiejętności trenerskich, przedsiębiorczości;
  • pozyskanie wiedzy i umiejętności korzystania z nowych narzędzi metodyczno-diagnostycznych;
  • zwiększenie odporności na stres i zmniejszenie wypalenia ryzyka zawodowego.


Czas trwania projektu: styczeń 2009 – czerwiec 2010

Harmonogram projektu:

 • rekrutacja uczestników
 • luty/marzec 2009 (rekrutacja zakończona)
 • realizacja szkoleń – marzec 2009 – kwiecień 2010
 • seminarium podsumowujące – czerwiec 2010

Rodzaje szkoleń:
 1. „Efektywna praca jako źródło satysfakcji, czyli jak uniknąć wypalenia zawodowego”,
 2. „Szkolenie dla trenerów Analizy Potencjału Zawodowego”,
 3. „Przedsiębiorczość: metodyka prowadzenia zajęć”,
 4. „Szkolenie z narzędzia Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych”,
 5. „Indywidualny Plan Działania. Tworzenie i wdrażanie dla grup o różnym statusie zawodowym”,
 6. „Wystąpienia publiczne”,
 7. „Metody poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych”,
 8. „Umiejętności trenerskie - praca z grupą”.

Promotor

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Finansowanie

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zakładane rezultaty

 • przeszkolonych zostanie 64 doradców zawodowych,
 • zorganizowanych zostanie 13 szkoleń (obejmujących swoim zakresem 8 tematów),
 • broszura informacyjna,
 • raport ewaluacyjny
 • zwiększenie kompetencji doradców zawodowych w zakresie:
  • badania potencjału zawodowego,
  • pracy z klientem niepełnosprawnym,
  • wystąpień publicznych,
  • pracy z grupą,
  • metodyki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości,
  • stosowania metody Indywidualny Plan Działań,
  • stosowania metody Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych,
  • poprawa możliwości wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi woj. pomorskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego