Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 17 listopada 2016 (08:43)

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy (PWRRP) została powołana nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w miejsce Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Wykaz posiedzeń:

27 października 2016 r. - Inauguracyjne I posiedzenie PWRRP

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630) Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji w latach 2016-2020. Przyjęty został również Regulamin Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2016-2020.

Rada podjęła ponadto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2015 roku.

7 grudnia 2016 roku odbyło się II posiedzenie PWRRP.

Na spotkaniu członkowie Rady zapoznali się z materiałami dotyczącymi zapotrzebowania na konkretne zawody na lokalnym rynku pracy oraz omówieniu poszczególnych kierunków kształcenia. Zostało podjętych 11 uchwał w przedmiotowych sprawach. Ponadto powołany został zespół do preopiniowania "Wniosków o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia".

1 lutego 2017 roku odbyło się III posiedzenie PWRRP.

Przedmiotem spotkania było omówienie regulaminu prac "Zespołu do preopiniowania wniosków w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia". Ponadto podjętych zostało 19 uchwał wyrażających opinię w sprawach dotyczących kierunków kształcenia zawodowego. Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 17-18 luty 2017 roku.

17-18 lutego 2017 roku odbyło się IV posiedzenie PWRRP,

Na spotkaniu, które miało charakter wyjazdowy członkowie Rady zgłosili propozycje zmian do Regulaminu PWRRP. Podjęta została także uchwała w sprawie refundowanych zawodów młodocianych pracowników. Przedmiotem spotkania było również omówienie trendów i zjawisk na pomorskim rynku pracy. Ponadto omówione zostały zasady procedowania w zakresie wydawania przez PWRRP opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia w kadencji 2016-2020.

7 marca 2017 roku odbyło się V posiedzenie PWRRP

W posiedzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Krzysztof Trawicki oraz dyrektorzy i przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z województwa pomorskiego. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie propozycji Wojewody Pomorskiego dotyczących kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

7 kwietnia 2017 roku odbyło się VI posiedzenie PWRRP.

Na spotkaniu zostało omówione stanowisko PWRRP w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego przez Wojewodę Pomorskiego czego efektem było podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Ponadto podjęto 33 uchwały wyrażające opinię w sprawach dotyczących utworzenia kierunków kształcenia zawodowego oraz uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

23 maja 2017 roku odbyło się VII posiedzenie PWRRP.

Na spotkaniu zostało omówione stanowisko PWRRP w sprawie planowanej reformy funkcjonowania urzędów pracy czego efektem było podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Ponadto podjęto 6 uchwał wyrażających opinię w sprawach dotyczących utworzenia kierunków kształcenia zawodowego oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia trybu pracy Zespołu ds. opiniowania kierunków kształcenia zawodowego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz zatwierdzenia wzoru wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia.

08-09.09.2017r. odbyło się VIII posiedzenie PWRRP.

Przedmiotem spotkania, które miało charakter wyjazdowy było omówienie warunków prawnych zatrudniania cudzoziemców w szczególności zmian przepisów Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Ponadto, omówione zostały zagadnienia strategiczne w zakresie regionalnej polityki rynku pracy, promocji gospodarczej regionu oraz kwestie związane z zjawiskiem migracji na rynku pracy. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na 25 października 2017r.

25 października 2017r. odbyło się IX posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w kontekście oceny dokonywanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowanej na listopad 2017 oraz kwestii związanych z Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018. Ponadto PWRRP wyraziła opinię w zakresie zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na dzień 12 grudnia 2017r.


12 grudnia 2017r. odbyło się X posiedzenie PWRRP.

W posiedzeniu wziął udział również Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Ryszard Świlski.

Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie Informacji o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w roku 2016. Ponadto zostały jednomyślnie podjęte 4 uchwały w tym uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2016-2020. Istotnym elementem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu pracy Zespołu ds. opiniowania kierunków kształcenia zawodowego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz zatwierdzenia wzoru wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia. Zaproponowane zmiany w procedurze związane były z wprowadzeniem ujednoliconej procedury opiniowania kierunków kształcenia w zawodzie w województwie pomorskim. Spotkanie miało charakter podsumowujący działalność Rady w roku 2017. 

Informujemy, że w nowym roku pierwsze posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 20 lutego 2018 r.

 

20 lutego 2018 r. odbyło się XI posiedzenie PWRRP.

Przedmiotem spotkania było m.in. przedstawienie wyników badań zrealizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego (WUP) w 2017 roku w następujących obszarach tematycznych: Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy; Zjawisko bierności zawodowej w województwie pomorskim, Potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw województwa pomorskiego. Ponadto jednomyślnie podjęto 11 uchwał wyrażających opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia zawodowego oraz uchwałę wyrażającą opinie dotyczącą sprawozdania z realizacji regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia dla województwa pomorskiego za 2017 rok w tym oceny działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Informujemy, że kolejne posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 14 marca 2018 r.

17 kwietnia 2018 r. odbyło się XII posiedzenie PWRRP.

Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie nowych uregulowań prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, przegląd i ewentualna aktualizacja wykazu zawodów w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi nie wymaga uwzględnienia informacji starosty. Dodatkowo opracowano stanowisko PWRRP w sprawie sytuacji w województwie pomorskim związanej z zatrudnieniem cudzoziemców oraz stanowisko dotyczące dofinansowania zatrudniania młodocianych.

Informujemy, że kolejne posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 19 września 2018 r.

 

19 września 2018 r. odbyło się XIII posiedzenie PWRRP.

Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie założeń projektu ustawy o rynku pracy, podjęcie uchwały w sprawie wykazu zawodów w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego nie wymaga uwzględnienia informacji starosty - przegląd wykazu obowiązującego i propozycje aktualizacji, omówienie sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 za I półrocze 2018 oraz przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego.

  

 10 grudnia 2018 r. odbyło się XIV posiedzenie PWRRP

Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy. Istotnym elementem posiedzenia było podjęcie uchwał w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim za rok 2017 oraz podjęcie uchwał wyrażających opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia zawodowego. Ponadto posiedzenie było podsumowaniem działalności Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w roku 2018.

 

1 lutego 2019 r. odbyło się XV posiedzenie PWRRP

Przedmiotem spotkania, które miało charakter wyjazdowy było przyjęcie planu pracy PWRRP na rok 2019, podjęcie uchwał m.in. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia w zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, w sprawie wykazu refundowanych zawodów młodocianych pracowników. Ponadto PWRRP przyjęła nową procedurę opiniowania kierunków kształcenia w zawodzie w tym zatwierdziła nowy wzór wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii przez PWRRP.  Termin kolejnego spotkania zaplanowano na 12 marca br.

12 marca 2019 r. odbyło się XVI posiedzenie PWRRP

Przedmiotem spotkania było podjęcie uchwał m.in. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia w zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego za rok 2018 oraz działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na 2 kwietnia br.

2 kwietnia 2019 r. odbyło się XVII posiedzenie PWRRP
Spotkanie zostało poświęcone w całości opiniowaniu kierunków kształcenia w zawodzie. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na dzień 28 maja br.