Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Program regionalny „Praca dla Pomorzan”

Piątek, 23 lutego 2018 (15:06)

Jedną z form wsparcia wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są programy regionalne.

Wprowadzenie do ustawy programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje samorządowi województwa możliwości ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

Realizacja programów regionalnych należy do zadań samorządów województw i powiatów.

W ramach programów regionalnych powiatowe urzędy pracy będą stosowały usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Program stanowi odpowiedź na działania w ramach  „Wyzwania 3.2. Zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy” Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018.

Cel - wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa – osoby bezrobotne, w tym w szczególności:  osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat; osoby bezrobotne z obszarów wiejskich; osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych;

Elastyczność wsparcia – elastyczność w zakresie stosowanych instrumentów zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy; możliwość wprowadzania zmian do zakresu udzielanego wsparcia w relacji do pierwotnych ustaleń, przy założeniu utrzymania uzgodnionych wskaźników efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej.

Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa – w związku ze zmianami zachodzącymi na lokalnych i regionalnym rynku pracy oraz wynikającej z nich potrzeby prowadzenia bardziej intensywnych działań aktywizacyjnych wobec aktualnie zarejestrowanych osób bezrobotnych (bardziej wymagające grupy docelowe), nastąpi obniżenie progu minimalnej efektywności zatrudnieniowej w relacji do lat poprzednich, przy jednoczesnym podwyższeniu wartości progu efektywności kosztowej z uwagi na spodziewane wyższe koszty aktywizacji zawodowej.

Budżet – 6 mln zł z funduszu pracy w skali województwa.

Program będzie realizowany w oparciu o 5 tematycznych modułów problemowych:

Zgodnie z art. 66c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  programy regionalne inicjuje Marszałek województwa. Zadaniem programów regionalnych jest zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Ich realizacja daje samorządowi województwa możliwość ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

W 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego zainicjował ze środków Funduszu Pracy realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan”

Program  stanowi odpowiedź na „Wyzwanie 3.2. Zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy” określone w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018. Potrzeba realizacji Programu wynikła z nowej sytuacji na rynku pracy będącej wypadkową korzystnej sytuacji gospodarczej i wynikającym z niej rosnącym popytem na pracowników oraz zmniejszaniem się w regionie poziomu bezrobocia. W wyniku tych zjawisk coraz bardziej wyraźnie odczuwalny jest niedobór pracowników zarówno w branżach tradycyjnych dla regionu jak i tych rozwijających się. Jednocześnie w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostają obecnie osoby zdecydowanie trudniejsze do aktywizacji zawodowej, które stanowią obecnie blisko pięćdziesięciotysięczną populację niewykorzystanych zasobów na pomorskim rynku pracy.

Cel Programu - wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i problemów regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Realizatorzy Programu -  wszystkie powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego z uwagi na to, że we wszystkich powiatach występuje coraz większy niedobór pracowników oraz problemy  pracodawców z pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr.

Uczestnicy Programu -  osoby bezrobotne,  w tym w szczególności w wieku 30-50 lat, z obszarów wiejskich, o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych oraz z obszarów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, która wystąpiła na terenie części powiatów województwa pomorskiego w sierpniu 2017 r.

Budżet 6 mln zł ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa pomorskiego,

3 mln zł ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Regionalny posiada strukturę modułową z uwagi na potrzebę stworzenia możliwości elastycznego reagowania przez powiatowe urzędy pracy na zróżnicowane problemy lokalnych rynków pracy. Obszary problemowe, na które ukierunkowana jest interwencja Programu zostały zidentyfikowane we współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Program jest realizowany poprzez 5 tematycznych modułów problemowych odzwierciedlających najbardziej istotne, z punktu widzenia regionalnego rynku pracy, potrzeby:

Moduł I. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Pomorza – wspieranie zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców wsi i tworzenie dla nich nowych miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów drzemiących w tradycjach i dziedzictwie kulturowym Pomorza.

Moduł II. Branże kluczowe dla regionu – stworzenie możliwości dostosowania/nabycia kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych, przedsięwzięciach w ramach ZIT i ZPT, a także inteligentnych specjalizacjach regionu.

Moduł III. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe – zdynamizowanie procesów adaptacyjnych na rynku pracy między innymi poprzez zapewnienie osobom bezrobotnym odpowiednich szkoleń zawodowych, a także poprzez organizowanie miejsc staży zawodowych bezpośrednio u pracodawców mogących zapewnić zdobycie konkretnych umiejętności wymaganych na określonym stanowisku pracy.

Moduł IV. Klęska żywiołowa - nawałnica – inicjowanie specjalnych działań na terenach dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, gdzie może zaistnieć potrzeba uruchomienia prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych czy robót publicznych, a także prewencyjna konieczność organizowania szkoleń zawodowych i miejsc odbywania staży zawodowych w wybranych zawodach i specjalnościach (np. drwal, pilarz, itp.).

Moduł V. Wyrównywanie szans – wspieranie zatrudnienia grup osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których pozycja jest relatywnie gorsza w zakresie szans na zdobycie dobrej pracy, między innymi takich grup zawodowych jak osoby z niepełnosprawnościami czy kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Realizacja Programu przebiega w oparciu o działania zaplanowane przez powiatowe urzędy pracy z zastosowaniem usług i instrumentów rynku pracy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aktywizacją zawodową w ramach programu objętych zostanie łącznie 814 osób bezrobotnych, natomiast zaplanowana efektywność zatrudnieniowa wyniesie 67% (czyli przewiduje się, że 547 uczestników programu zostanie zatrudnionych po zakończeniu programu).

ELEKTRYK

Zobacz.

PRACOWNICY DO ZBIORU MALIN

Zobacz.

MECHANIK PRZEMYSŁOWY

Zobacz.

MECHANIK PRZEMYSŁOWY

Zobacz.