Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Program regionalny „Praca dla Pomorzan”

Piątek, 23 lutego 2018 (15:06)

Programy regionalne, zgodnie z art. 66c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), stanowią dla samorządu regionalnego istotne narzędzie kształtowania regionalnej polityki rynku pracy, gdyż ich realizacja umożliwia  ukierunkowanie środków Funduszu Pracy na wsparcie bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

Program „Praca dla Pomorzan” jest kontynuacją Programu z 2018 r., stanowiąc w roku 2019 odpowiedź na „Wyzwanie 3.2. Zagospodarowanie potencjału osób pozostających poza rynkiem pracy” określone w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019. Program realizuje również Regionalny Program Strategiczny „Aktywni Pomorzanie” odpowiadając na zidentyfikowane działania ujęte w ramach Priorytetu 1.1. Aktywność zawodowa bez barier.

W dniu 7 lutego 2019 r. zostało zawarte Porozumienie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie realizacji Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan” w województwie pomorskim.

Potrzeba realizacji Programu wynikła ze szczególnej sytuacji na rynku pracy będącej wypadkową korzystnej sytuacji gospodarczej i wynikającym z niej rosnącym popytem na pracowników oraz zmniejszaniem się w regionie poziomu bezrobocia. Pomimo spadającego poziomu bezrobocia na regionalnym rynku pracy istnieje duży odsetek osób pozostających poza rynkiem pracy. Wśród nich znajduje się ponad 47 tys. grupa osób bezrobotnych. Dla jednej trzeciej z tych osób największą przeszkodą w uzyskaniu zatrudnienia jest problem braku odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Ponad co trzecia osoba bezrobotna nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, blisko co czwarta ma wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a ponad co piąta nie posiada doświadczenia zawodowego. Jednocześnie blisko połowa z tych osób to mieszkańcy obszarów wiejskich. Z drugiej strony w regionie w ostatnich latach dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie pracodawców na pracowników a z roku na rok do powiatowych urzędów pracy zgłaszanych jest coraz więcej wolnych ofert pracy.

Dlatego też celem Programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i problemów regionalnego rynku pracy, a także umożliwienie zdobywania doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Uczestnicy – to osoby bezrobotne, w tym w szczególności:  osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat; osoby bezrobotne z obszarów wiejskich; osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

Realizatorzy Programu -  16 powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego

Budżet – 4,7 mln zł z ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa pomorskiego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Program Regionalny posiada strukturę modułową z uwagi na potrzebę stworzenia możliwości elastycznego reagowania przez powiatowe urzędy pracy na zróżnicowane problemy lokalnych rynków pracy. Obszary problemowe, na które ukierunkowana jest interwencja Programu zostały zidentyfikowane we współpracy z powiatowymi urzędami pracy.

Program jest realizowany poprzez 5 tematycznych modułów problemowych odzwierciedlających najbardziej istotne, z punktu widzenia regionalnego rynku pracy, potrzeby:

Moduł I. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Pomorza – wspieranie zatrudnienia bezrobotnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na wsi w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów tradycji i dziedzictwa kulturowego Pomorza.

Moduł II. Branże kluczowe dla regionu – dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych.

Moduł III. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe – zapewnienie bezrobotnym szkoleń zawodowych oraz staży zawodowych bezpośrednio umożliwiających zdobycie konkretnych umiejętności wymaganych na określonym stanowisku pracy.

Moduł IV. Zielona gospodarka – inicjowanie specjalnych działań w związku ze skutkami zmian klimatycznych.

Moduł V. Wyrównywanie szans – wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy  będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Realizacja Programu przebiega w oparciu o działania zaplanowane przez powiatowe urzędy pracy z zastosowaniem usług i instrumentów rynku pracy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przewiduje się, że aktywizacją zawodową w ramach programu objętych zostanie łącznie 876 osób bezrobotnych, natomiast zaplanowana efektywność zatrudnieniowa wyniesie 63% (co oznacza, że 553 uczestników programu zostanie zatrudnionych po jego zakończeniu).