Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Sympozjum Wsi Pomorskiej - czerwiec 2014 r.

Piątek, 20 czerwca 2014 (13:15) miniatura

„Obszary wiejskie - aktywność społeczna, aktywność zawodowa mieszkańców wsi  - zmiany i rozwój a rynek pracy”

W  perspektywie zmian demograficznych, a zwłaszcza zmniejszania się zasobów pracy w miastach, obszary wiejskie naszego województwa będą stanowiły znaczące źródło zasobów pracy dla gospodarki Regionu.

W  perspektywie zmian demograficznych, a zwłaszcza zmniejszania się zasobów pracy w miastach, obszary wiejskie naszego województwa będą stanowiły znaczące źródło zasobów pracy dla gospodarki Regionu.

Obecnie na wsi mamy do czynienia z niewykorzystanymi zasobami pracy i deficytem miejsc pracy. Mieszkańcy wsi, jako kandydaci do pracy mają gorszy start na rynku pracy niż mieszkańcy miast. Są gorzej wykształceni niż mieszkańcy miast, często brakuje im specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, mają mniejsze niż  mieszkańcy miast  możliwości zatrudnienia  w pobliżu miejsca zamieszkania i często niedogodne warunki dojazdu do pracy.

Skutkuje to dużym, bo aż 44% (105,4 tys. osób) udziałem mieszkańców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych (46,3 tys. osób) mimo, że na wsi mieszka jedynie 1/3 ludności województwa. Dane statystyczne dotyczące bezrobocia na wsi, niezależnie od źródeł jego pochodzenia, potwierdzają niekorzystną sytuację na rynku pracy osób zamieszkałych na terenach wiejskich. Bezrobocie na wsi ma inny charakter niż w mieście, jest bardziej trwałe, a rynek pracy jest mniej elastyczny.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z tych obszarów wymaga podejmowania kompleksowych działań, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia przede wszystkim w sektorze pozarolniczym. Niejednokrotnie pierwszy krok, wstęp do aktywizacji zawodowej stanowi aktywizacja społeczna o czym można się było przekonać na Sympozjum Wsi Pomorskiej, które odbyło się w dniach 12 - 13 czerwca w Szymbarku.

Sympozjum  zorganizowane zostało wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, przy wsparciu Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. 

Organizację Sympozjum wsparła Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, która jest narzędziem wspierającym inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w imieniu której w województwie pomorskim działa Sekretariat Regionalny usytuowany w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sympozjum realizowane jest w ramach cyklu poświęconego rozwojowi obszarów wiejskich województwa pomorskiego, który rozpoczęto w 2011 r. W 2014 r. problematyka Sympozjum poświęcona była czynnikom kształtującym aktywność społeczną i aktywność zawodową mieszkańców wsi w aspekcie rozwoju społeczności wiejskiej i zmian na rynku pracy.

Uczestników Sympozjum przywitali: Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Tadeusz Adamejtis - Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Łukasz Grzędzicki - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

W pierwszym dniu Sympozjum przedstawiono wpływ czynników kształtujących rozwój społeczności wiejskiej, a także czynników wpływających na dynamikę przemian na wsi. Przedmiotem prezentacji były również możliwości i sposoby wykorzystania potencjału społeczności wiejskiej w rozwoju  rynku pracy i rozwoju gospodarczym naszego Regionu. Prezentowano również dobre praktyki - doświadczenia samorządów lokalnych i organizacji, działających na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Podsumowaniem tego dnia była żywiołowa debata dotycząca spraw związanych z aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców wsi.

W drugim dniu Sympozjum jego uczestnicy odwiedzili instytucje i organizacje mające wpływ na aktywność zawodową i społeczną mieszkańców wsi. Wizyta na obszarze przedsięwzięcia realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Lokomotywa, a także wizyta w Zespole Szkół w Sierakowicach umożliwiły zapoznanie z praktycznym wpływem, jaki może mieć aktywność miejscowych organizacji i samorządów (biorąc pod uwagę umiejętność korzystania z różnych źródeł finansowania) na zmianę i rozwój lokalnych społeczności, a także na ich edukację oraz aktywność zawodową.

W Sympozjum wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i organizacji z naszego Regionu:

organizacji pozarządowych (Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Stowarzyszenie Loko-Motywa, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska, Stowarzyszenie Sołtysów Woj. Pomorskiego, Federacja Organizacji Pozarządowych, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne Lawendowy Szlak) powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych grup działania i grup rybackich, uczelni wyższych, szkół, instytutów naukowych, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni), Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Oddział Pomorski), Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Lasów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Materiały z Sympozjum zostaną opublikowane także w biuletynie „Kurs na pracę” wydawanym przez WUP w Gdańsku.

Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - aktywność społeczna, aktywność zawodowa mieszkańców wsi  - zmiany i rozwój a rynek pracy.

Relacja z wizyty studyjnej w dniu 14 czerwca 2014 r.

Relacja z wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Stowarzyszeniu  „Loko-Motywa” w gminie Czarna Dąbrówka (powiat bytowski).

Obie organizacje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Loko-Motywa” współpracują ze sobą na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy z powodzeniem realizując wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jest to równocześnie dobry przykład pracy zespołowej i współpracy partnerskiej.

Przedstawiciele Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia „Loko-Motywa” wraz z Panem Janem Klasą wójtem gminy Czarna Dąbrówka przyjęli uczestników Sympozjum bardzo serdecznie w Mikorowie wiosce ziół i kwiatów.

Panie Małgorzata Kotłowska, Beata Łozowska i Katarzyna Chrzan w otoczeniu miejscowej młodzieży i mieszkańców zaangażowanych w przedsięwzięcie, oprowadziły uczestników Sympozjum po wsi i zaprezentowały rezultaty realizacji projektu, w wyniku którego powstała wioska tematyczna "Wioska ziół i kwiatów". Należy zauważyć, że ciekawa jest idea stworzenia takich możliwości we wsi pozbawionej infrastruktury przemysłowej, położonej z dala od głównych szlaków komunikacyjnych na obszarze parku krajobrazowego "Dolina Słupi".

Uczestnicy Sympozjum mieli okazję zobaczyć początek ścieżki edukacyjnej „Szlakiem ziół” będącej jednocześnie trasą Nordic Walking, powstający właśnie artystyczny ogród sensoryczny, siedzibę Mikorowskiego Klubu Inicjatyw Społecznych wraz z Regionalna Izbą Tradycji oraz ziołowym gabinetem kosmetycznym. Można było także posmakować herbat ziołowych oraz syropów z ziół, kwiatów i owoców.

W międzyczasie Pan Jan Klasa wójt gminy Czarna Dąbrówka opowiadał o  reakcji mieszkańców gminy na realizację gminnych inwestycji infrastrukturalnych, natomiast miejscowa młodzież zaprezentowała dawne tańce.

Relacja z wizyty w Zespole Szkół w Sierakowicach (powiat kartuski).

Zespół Szkół w Sierakowicach  pełni szczególna rolę w swojej gminie z uwagi na wpływ jaki szkoły te wywierają na przygotowanie młodych mieszkańców gminy do wejścia na rynek pracy. Działają tam Liceum Ogólnokształcące, Technikum (w zawodach technik agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa domowego), Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Jak widać stworzono również szanse dla osób dorosłych chcących uzupełnić swoje wykształcenie aby się dalej rozwijać. Ponadto szkoły angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, wpływając w ten sposób również na aktywność społeczną swoich uczniów.

Dyrektorzy Zespołu Szkół (Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych) Pani Krystyna Formela i Pan Grzegorz Machola podjęli uczestników Sympozjum bardzo gościnnie. Wraz z doradcą zawodową Panią Aleksandrą Labuda przedstawili informację  o historii Zespołu Szkół,  idei jaka przyświecała kształtowaniu ich specyfiki, przedsięwzięciach w jakie szkoły się angażowały, ich wpływie na uczniów, a także dalszych losach absolwentów.

Uczestnicy Sympozjum mieli także okazję zapoznać się z warunkami i wyposażeniem specjalistycznym pracowni w poszczególnych szkołach. W międzyczasie uczniowie Technikum kształcący się w specjalności technik żywienia zaprezentowali swoje niezwykle smaczne wypieki.

Prezentację dotyczącą informacji o Zespole Szkół  zamieszczono poniżej.

12 - 13 czerwca 2014 roku

Centrum Edukacji i Promocji Regionu, Szymbark ul. Szymbarskich Zakładników 12

I dzień - 12 czerwca 2014 roku

Powitanie uczestników i rozpoczęcie
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego,
Tadeusz Adamejtis - Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
Łukasz Grzędzicki - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

Wystąpienie wprowadzające

 • Aktywność zawodowa społeczności wiejskich Pomorza dawniej i dziś - między indywidualistyczną konkurencją a wspólnotową kooperacją  - Prof. dr hab. Cezary Obracht - Prondzyński, Uniwersytet Gdański.

Wystąpienia problemowe

 • Aktywność społeczna na obszarach wiejskich województwa pomorskiego
  - dr Wojciech Goszczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Judyta Kroskowska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy.
 • Aktywność zawodowa mieszkańców pomorskiej wsi - Tadeusz Adamejtis,
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 
 • Jakość życia na obszarach wiejskich - Przemysław Susmarski, Instytut Badań
  nad Gospodarką Rynkową.
 • Możliwości i sposoby wykorzystania potencjału społeczności wiejskiej w rozwoju gospodarczym Regionu - Zdzisława Hołubowska, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.

Dobre praktyki i doświadczenia

 • Aktywność społeczna a aktywność zawodowa - z doświadczeń Kaszubskiego
  Uniwersytetu Ludowego - Marek Byczkowski KUL.
 • Aktywizacja zawodowa na Żuławach - z doświadczeń Powiatowego
  Urzędu Pracy w Malborku - Joanna Reszka PUP Malbork.
 • Działalność Lokalnych Grup Działania a aktywność mieszkańców wsi
  - Roman Grzyb, Pomorska Sieć Leader.
 • Aktywizacja mieszkańców wsi z perspektywy Ośrodków Pomocy
  Społecznej -  z doświadczeń Gminy Czarna Dąbrówka - Katarzyna Chrzan
  i Beata Łozowska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Seniorzy na wsi  - z doświadczeń Gminy Trąbki Wielkie - Władysław Kanka, Rada Seniorów w Gminie Trąbki Wielkie.

Debata dotycząca problemów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców wsi.

II dzień - 13 czerwca 2014 roku

Wizyta Studyjna

 • Wizyta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Stowarzyszeniu  „Loko-Motywa” w Czarnej Dąbrówce
 • Wizyta w Zespole Szkół w Sierakowicach.
Pliki do pobrania
Aktywność zawodowa społeczności wiejskich dawniej i dziś (PDF, 587,44kB)
Kapitał społeczny wsi pomorskiej (PDF, 1,58MB)
Aktywność zawodowa mieszkańców pomorskiej wsi (PDF, 565,67kB)
Jakość życia na obszarach wiejskich (PDF, 1,22MB)
Wykorzystanie potrencjału ludności wiejskiej w rozwoju gospodarczym (PDF, 1,62MB)
Aktywizacja zawodowa na Żuławach (PDF, 4,23MB)
Działalność LGD a aktywność mieszkańców wsi (PDF, 2,44MB)
Z doświadczeń gminy Czarna Dąbrówka cz.1 (PDF, 15,27MB)
Z doświadczeń gminy Czarna Dąbrówka cz.2 (PDF, 7,93MB)
Seniorzy na wsi (PDF, 364,87kB)
Wizyta w Zespole Szkół w Sierakowicach (PDF, 10,95MB)
Będzie się działo..., aktywność społeczna a aktywność zawodowa - z doświadczenia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego (PDF, 34,15MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

Galerie