Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Sympozjum Wsi Pomorskiej - 28 - 29 maj 2015 r.

Czwartek, 25 czerwca 2015 (08:29) miniatura

„Sympozjum Wsi Pomorskiej: Obszary wiejskie - rozwój usług i tworzenie miejsc pracy - szanse, bariery, perspektywy”

W perspektywie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich województwa pomorskiego, wspieranie rozwoju usług i tworzenie miejsc pracy będzie miało kluczowe znaczenie. Województwo pomorskie już teraz charakteryzuje się dużą aktywnością gospodarczą mieszkańców - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą to 196 384 podmiotów. Dotyczy to jednak głównie terenów aglomeracji miejskiej. Mieszkańcy obszarów wiejskich wykazują stosunkowo niską aktywność gospodarczą stanowiąc jedynie 33% wszystkich podmiotów (64 273 podmiotów), gdyż na wsi jest ich dwukrotnie mniej niż w miastach (dane na podstawie publikacji „Województwo Pomorskie 2014 -  Podregiony, Powiaty, Gminy”, Urząd Statystyczny w Gdańsku).

Biorąc pod uwagę zróżnicowaną strukturę gospodarczą i uwarunkowania przyrodniczo - geograficzne obszarów wiejskich naszego województwa, we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i kreowaniu miejsc pracy (przede wszystkim w sektorze pozarolniczym) konieczna jest różnorodność działań i kierunków wsparcia, o czym można było się przekonać na Sympozjum Wsi Pomorskiej, które odbyło się w dniach 28 - 29 maja w Starogardzie Gdańskim.

Sympozjum zostało zorganizowane wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przy wsparciu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Organizację Sympozjum wsparła Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, która jest narzędziem wspierającym inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w imieniu której w województwie pomorskim działa Sekretariat Regionalny usytuowany w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sympozjum zrealizowane zostało w ramach cyklu poświęconego rozwojowi obszarów wiejskich województwa pomorskiego, który rozpoczęto w 2011 r. W roku 2015 problematyka Sympozjum  poświęcona była zagadnieniom związanym z tworzeniem miejsc pracy oraz rozwojem usług na obszarach wiejskich.

Uczestników Sympozjum przywitali: Tadeusz Adamejtis - Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Zdzisław Czucha - Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

W pierwszym dniu Sympozjum prezentowano tendencje, rozwiązania, problemy oraz dobre praktyki towarzyszące powstawaniu miejsc pracy na wsi. Zostały przedstawione także zagadnienia  dotyczące wykorzystania potencjału obszarów wiejskich województwa pomorskiego w perspektywie rozwoju usług na wsi. Podsumowaniem tej części Sympozjum była debata dotycząca problemów związanych z rozwojem usług i tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego.

W drugim dniu Sympozjum jego uczestnicy odwiedzili firmy związane z branżą pozarolniczą oraz pośrednio z rolnictwem, funkcjonujące na obszarach wiejskich Kociewia. Wizyta w Podstrefie Czarna Woda Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakładach firmy „Steico” Sp. z o.o. oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowym „Herold” w Zblewie umożliwiły praktyczne zapoznanie się ze specyfiką pracy w tych podmiotach, ich problemami oraz potrzebami  związanymi z tworzeniem miejsc pracy i kwalifikacjami zawodowymi pracowników. Natomiast spotkania, które odbyły się przy okazji wizyty studyjnej z przedstawicielami samorządów lokalnych, tj. z Burmistrzem Miasta Czarna Woda oraz Wójtem Gminy Zblewo, umożliwiły zapoznanie się z oddziaływaniem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój lokalny oraz specyfiką gospodarczą gminy Zblewo.

W Sympozjum wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i organizacji z naszego Regionu:

organizacji pozarządowych, urzędów pracy, lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich, grup producenckich, uczelni wyższych, samorządów lokalnych, przedstawicieli pracodawców, spółdzielni socjalnych, stref ekonomicznych, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni), Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Lasów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Wybór materiałów z Sympozjum zostanie opublikowany w biuletynie „Kurs na pracę” wydawanym przez WUP w Gdańsku.

28 - 29 maja 2015 roku Hotel REN, Starogard Gdański ul. Skarszewska 5

I dzień - 28 maja 2015 roku
Powitanie uczestników i rozpoczęcie

Tadeusz Adamejtis - Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Zdzisław Czucha - Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Wystąpienie wprowadzające

 • Trendy rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego i ich znaczenie dla mieszkańców obszarów wiejskich - Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - pobierz

Wystąpienia problemowe

 • Działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w aspekcie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie pomorskim i ich dostępności dla mieszkańców wsi - Jarosław Szponarski, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - pobierz
 • Inwestycje zagraniczne na Pomorzu. Stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju - Marcin Piątkowski, Invest in Pomerania - pobierz
 • Turystyka jako czynnik rozwoju usług na obszarach wiejskich - Katarzyna Mysiak,  Akademia Morska w Gdyni - pobierz
 • Rynek usług leśnych, a miejsca pracy dla mieszkańców wsi - Andrzej Schleser, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - pobierz
 • Ekonomia społeczna w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym - Beata Bałka/Maciej Kisała, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - pobierz
 • Srebrna gospodarka -  rozwój usług na rzecz seniorów źródłem nowych miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich - Danuta Makowska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - pobierz

Nowe możliwości, dobre praktyki

 • Kopalnia kruszywa jako gospodarcza szansa Gminy Człuchów - Adam Marciniak Wójt Gminy Człuchów - pobierz
 • Opieka nad osobami starszymi w Mieście i Gminie Czarne w perspektywie rozwoju „srebrnej gospodarki”- Piotr Zabrocki Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
 • Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców - Zdzisław Czucha, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - pobierz
 • Biznesowy sposób działania Spółdzielni Socjalnej ”Iskra” w Sztumskim Polu - Jakub Gossa,   Spółdzielnia Socjalna ”Iskra” - pobierz
 • Wspieranie zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w nowej perspektywie finansowania - Stanisława Bujanowicz/Łukasz Korcz - Lewandowski,  Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa; Piotr Jaśniewski Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - pobierz

Debata dotycząca zagadnień związanych z tworzeniem  miejsc pracy na wsi i rozwojem usług

II dzień - 29 maja 2015 roku

Wizyta Studyjna

 • Wizyta w Podstrefie Czarna Woda PSSE w zakładach firmy „Steico” Sp. z o.o.
 • Wizyta w Urzędzie Gminy Zblewo oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowym „Herold” w Zblewie

Firma „Steico” Sp. z o.o. (będąca głównym udziałowcem międzynarodowej korporacji) jest  największym producentem płyt porowatych w Europie, a także drugim największym producentem belek w technologii LVL stosowanych w budownictwie. Produkuje również różnego rodzaju materiały izolacyjne. W Polsce działają dwie fabryki: w Czarnkowie oraz Czarnej Wodzie, w których zatrudnionych jest łącznie 800 osób. Obecnie w zakładach w Czarnej Wodzie realizowana jest budowa nowej fabryki do produkcji płyt w technologii LVL a teren inwestycji objęty został Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zakłady „Steico” są jednym z największych pracodawców w powiecie starogardzkim, a w związku z realizowaną inwestycją  tworzą także nowe miejsca pracy. Działalność zakładów powoduje również generowanie miejsc pracy w firmach kooperujących, a także w usługach tj. w obsłudze fabryki, transporcie, zakwaterowaniu itp.

Dzięki uprzejmości dyrekcji zakładów uczestnicy Sympozjum zwiedzili fabrykę, w tym budowane linie produkcyjne w technologii LVL, z których już część działa. W trakcie zwiedzania rozmawiano również o tworzonych stanowiskach pracy, rekrutacji pracowników, wymaganych kwalifikacjach oraz szkoleniach pracowników.

Uczestnicy Sympozjum spotkali się również z  Panem Arkadiuszem Glinieckim, Burmistrzem Czarnej Wody w nowym gmachu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który został zbudowany przez firmę „Steico” w ekologicznej i energooszczędnej technologii szkieletowej (pierwsza Szkoła w Polsce w tej technologii).

Podczas spotkania przedstawiciel firmy z fabryki w Czarnkowie zaprezentował zalety budownictwa ekologicznego i energooszczędnego oraz technologię w jakiej został zbudowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie.

Szczególnie interesujące było wystąpienie Burmistrza Czarnej Wody dotyczące dalszych planów rozwoju Miasta w związku z inicjatywą utworzenia Pomorskiego Klastra Drzewnego. Działalność Klastra będzie miała miejsce w trzech zasadniczych obszarach: szkolnictwo zawodowe, badania i rozwój (podniesienie poziomu innowacyjności lokalnych firm) oraz utworzenie parku przemysłowego w Czarnej Wodzie. Dzięki temu Czarna Woda będzie miała szansę stać się liczącym i silnym ośrodkiem produkcyjnym, badawczo – rozwojowym i szkoleniowym, co wywrze niewątpliwy wpływ na rozwój obszarów wiejskich i z czego skorzystają również mieszkańcy wsi.

W Urzędzie Gminy Zblewo, uczestników Seminarium powitał Pan Artur Herold, Wójt Gminy Zblewo wraz z Panią Elżbietą Glaza, inspektorem ds. promocji gminy Zblewo. Dziecięcy Zespół Kociewski zaprezentował miejscowe piosenki oraz wiersze. W trakcie spotkania Wójt Gminy Zblewo przedstawił potencjał gospodarczy Gminy oraz przedsiębiorców działających na jej terenie, natomiast Pan Henryk Świadek specjalista d/s doradztwa rolniczego (Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) przedstawił charakterystykę miejscowego rolnictwa.

Zgodnie z programem Sympozjum zaplanowano również wizytę w jednej z wielu firm działających na terenie Gminy Zblewo, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym "Herold". Jest to przykład małego przedsiębiorcy funkcjonującego od wielu lat i tworzącego stabilne miejsca pracy na obszarach wiejskich dzięki podnoszeniu konkurencyjności oraz stałemu polepszaniu jakości swoich produktów. Rezultatem takiego postępowania było także stworzenie możliwości generowania nowych miejsc pracy. „Herold” jest firmą rodzinną, która funkcjonuje na rynku od 1 października 1998 roku. Zajmuje się skupem trzody chlewnej i bydła, ubojem oraz produkcją wędlin. Przedsiębiorca wspiera też rozwój miejscowego rolnictwa poprzez skup trzody chlewnej i bydła od okolicznych mieszkańców.

Podczas spotkania przedstawicielka firmy Pani Lucyna Herold - Wąs przedstawiła prezentację dotyczącą działalności firmy, jej osiągnięć, miejsc pracy, potrzebnych umiejętności i kwalifikacji. Rozmawiano również o problemach kadrowych związanych z trudnościami w pozyskaniu pracowników o potrzebnych przy produkcji kwalifikacjach. Na zakończenie właściciel firmy Pan Edmund Herold oprowadził uczestników po siedzibie firmy (z wyłączeniem miejsc produkcji).

Galerie