Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rozwój i Kwalifikacje

Piątek, 9 maja 2014 (09:39)

”Rozwój i Kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” – projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

WUP w Gdańsku chce aktywnie pomagać zwalnianym nauczycielom m.in.: podnosząc lub zmieniając ich kwalifikacje zawodowe. W latach 2014-2015 realizował projekt systemowy (Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie") oferujący kompleksowe wsparcie dla 100 osób z instytucji sektora oświaty zwolnionych po 31.12.2012 r., przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 września 2015 r. odbyła się bezpłatna konferencja podsumowująca projekt „Rozwój i kwalifikacje - Program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego”.

Relacja z konferencji

--------------------

Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu.

Pobierz

Opublikowano - 19 grudnia 2014 r.

--------------------

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2014 zakończył się nabór do Projektu Rozwój i Kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” – projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

--------------------

Lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w ramach projektu.

Pobierz

Opublikowano - 19 sierpnia 2014 r.

-----------------

Informujemy, że Formularz Zgłoszenia do projektu uległ modyfikacji. Aktualna wersja znajduje się na stronie projektu.

Opublikowano - 21 lipca 2014 r.

----------------

Lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w ramach projektu Pobierz

Opublikowano - 14 lipca 2014 r.

----------------

Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja dla osób chcących ubiegać się o bezzwrotne wsparcie na działalność gospodarczą.
Jednocześnie przypominamy, iż w dalszym ciągu trwa nabór do projektu dla osób zainteresowanych pozostałymi formami wsparcia.
Serdecznie zapraszamy !

Opublikowano - 27 czerwca 2014 r.

----------------

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej realizowana jest forma wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego dla pierwszych uczestników projektu.
Od 2 czerwca br. ruszyła I edycja szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, które zamierzają ubiegać się o dotację na rozwój działalności gospodarczej. 
Wykonawca szkolenia - Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku - został wybrany w drodze zamówienia publicznego.

Kolejne edycje przewidziane są w terminach:
II edycja 24.06.2014 r. – 02.07.2014 r. – w Słupsku
III edycja 30.06.2014 r. – 08.07.2014 r. – w Gdańsku

Opublikowano - 11 czerwca 2014 r.

----------------

29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził projekt pt. „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” - UCHWAŁA Nr 443/348/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

W ramach projektu przewidziano: studia podyplomowe oraz różnego rodzaju szkolenia, umożliwiające podniesienie, zmianę bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. Ponadto zaplanowano poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe oraz jednorazowy dodatek relokacyjny (5 tys. zł). Oprócz bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł będzie też proponowane wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy w wysokości nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Trwa rekrutacja uczestników do projektu.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem:
poczty internetowej e-mail: rik@wup.gdansk.pl, poczty tradycyjnej
oraz w siedzibie WUP w Gdańsku i w Słupsku.

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pok. 209, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 058 326 18 25, tel/fax 058 326 48 74,

Odział Zamiejscowy w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18 A, tel. 059 846 83 00

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00
Serdecznie zapraszamy !

TYP PROJEKTU (Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie):

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement (obejmującego m.in. szkolenia i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, staże i praktyki zawodowe).

CEL PROJEKTU
Zmieniająca się sytuacja demograficzna w kraju ma wpływ na obserwowany spadek liczby uczniów, czego efektem jest wzrost zwolnień wśród pracowników sektora oświaty. Trudna sytuacja nauczycieli związana jest również z wejściem w życie nowej podstawy programowej.
Celem głównym projektu jest dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po 31.12.2012 r.

GRUPA DOCELOWA
Projekt zakłada udzielenie bezpłatnego wsparcia o charakterze outplacementowym 100 osobom fizycznym, zwanych Uczestnikami projektu, tj. nauczycielom i pracownikom instytucji sektora oświaty (ISO) zwolnionych (bezrobotni i nieaktywni zawodowo), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli osobom:
a) które utraciły pracę po dniu 31 grudnia 2012 roku (bezrobotne, nieaktywne zawodowo), lub
b) które są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lub
c) zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

Pracownicy zatrudnieni w ISO na czas określony/ umowy na zastępstwo, oraz nauczyciele w stanie nieczynnym kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektu jako osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. przebywa na terenie województwa pomorskiego z zamiarem pobytu stałego.
Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej (w tym w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej – o dzieło lub zlecenia).
W przypadku osób planujących ubieganie się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (JDI), muszą to być osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie.

FORMY WSPARCIA
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie – każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z :

  • szkoleń i poradnictwa zawodowego (obligatoryjne formy wsparcia),
  • poradnictwa psychologicznego,
  • pośrednictwa pracy,
  • studiów podyplomowych,
  • staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  • bezzwrotnego wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez:

- doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenie i prowadzenie działalności gospodarczej (ABC Przedsiębiorczości),
- 6 lub 12 miesięczne wsparcie finansowe wraz z doradztwem w wykorzystaniu dotacji,
- dotacje na rozwój działalności gospodarczej - do 40 000 PLN na osobę,

  • jednorazowego dodatku relokacyjnego na pokrycie kosztów dojazdu/zakwaterowania (5 000 PLN) dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia

Każdy z uczestników projektu skorzysta z doradztwa zawodowego zakończonego opracowaniem Indywidualnego Planu Działania: indywidualnego i grupowego prowadzonego przez cały okres realizacji projektu przez wykwalifikowanych doradców zawodowych – pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku (CIZ I) i Słupsku (CIZ II).
Zaplanowane szkolenia mają na celu zmianę/podwyższenie posiadanych kwalifikacji lub zdobycie nowych. Szkolenia zostaną indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników projektu oraz profilu zawodowego danego uczestnika projektu.

OKRES REALIZACJI
Projekt jest realizowany od lutego 2014 r. do września 2015 r.

1. Kandydaci na Uczestników Projektu są informowani o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w Projekcie w szczególności przez postanowienia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zw. dalej Regulaminem). Podpisując Formularz Zgłoszenia (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) Uczestnicy Projektu potwierdzają, że zostali o tych kryteriach poinformowani.

2. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) określone w § 1ust. 6 i 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zw. dalej Regulaminem),
b) nie była karana za przestępstwa skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
c) w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do Projektu nie była zatrudniona przez Instytucję Pośredniczącą tj. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub Realizatora Projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i nie łączy jej z pracownikami ww. instytucji:
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
d) nie była karana karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)
e) złoży prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia do Projektu, zwany dalej Formularzem Zgłoszenia,
f) zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie,
g) nie prowadzi działalności gospodarczej, ani innej działalności zarobkowej (w tym w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej- o dzieło lub zlecenia).

3. Udział w Projekcie rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Projektu, tj. z chwilą złożenia Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na druku, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), co następuje w dniu udzielenia Uczestnikowi Projektu pierwszego wsparcia w ramach Projektu.

4. Przystąpienie do procesu rekrutacyjnego oznacza pełną akceptację Regulaminu oraz Regulaminu Dotacji (dot. osób, które wypełnią część B pkt. II Formularza Zgłoszenia).

5. Nabór trwa w sposób ciągły do wyczerpania miejsc w Projekcie. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą ubiegać się wyłącznie osoby przyjęte do Projektu w ramach rekrutacji prowadzonej do 30 czerwca 2014 r., pod warunkiem że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc objętych tego rodzaju wsparciem (20 osób). W przypadku niezakwalifikowania do projektu wystarczającej liczby uczestników (100 osób) nabór zostanie przedłużony, o czym Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.

6. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, obejmującego w szczególności dane i oświadczenia, których złożenie stanowi warunek zakwalifikowania do Projektu. Ww. Formularz można złożyć:
a) osobiście w Biurze Projektu (ul. Podwale Przedmiejskie 30 , pok. 209, 80-824 Gdańsk, w godz. 8:00 – 15:00) lub jego oddziale (ul. Jaracza 18 A punkt kancelaryjny, 76-200 Słupsk, w godz. 8:00 – 15:00) lub
b) za pośrednictwem poczty/kuriera. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do siedziby WUP w Gdańsku lub jego Oddziale w Słupsku.
c) drogą mailową na adres: rik@wup.gdansk.pl można złożyć wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. W ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania deklaracji drogą mailową konieczne jest złożenie osobiście do Biura Projektu lub jego oddziału wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego na druku stanowiącym zał nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku dostarczenia dokumentów w późniejszym terminie bądź pocztą/kurierem za datę należy uznać dzień osobistego dostarczenia Formularza Zgłoszeniowego, lub faktycznego jego wpływu (pocztą/kurierem) do biura projektu lub jego oddziału.

7. W razie wątpliwości co do treści dokumentów, o których mowa w ust. 3 Regulaminu, WUP w Gdańsku może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata na Uczestnika Projektu warunków uczestnictwa w Projekcie.

8. Koszty przygotowania i dostarczenia zgłoszenia do projektu ponosi osoba zainteresowana udziałem w projekcie. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

9. WUP w Gdańsku może w każdym czasie zawiesić rekrutację. W takim wypadku osoby, które złożą Formularze Zgłoszenia po wstrzymaniu rekrutacji będą wpisywane na listę rezerwową, a ocena ich kwalifikowalności będzie dokonywana po ponownym uruchomieniu rekrutacji.

10. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

11. Kandydaci na Uczestników Projektu są zakwalifikowywani do Projektu według:
kolejności zgłoszeń do projektu i opinii doradcy zawodowego wyrażonej w postaci punktacji. Do projektu zakwalifikowane zostanie 100 osób z najwyższą liczbą punktów.

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej doradca zawodowy dokona oceny kandydata według następujących kryteriów:
a) motywacja- max 10 pkt.,
b) gotowość do zmian/ podnoszenia kwalifikacji zawodowych- max 10 pkt.,
c) chęć potrzeby rozwoju zawodowego- max 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką kandydat może otrzymać w wyniku 2 etapu rekrutacji do projektu wynosi 30 pkt.
Minimalna liczba punktów, jaką kandydat musi uzyskać w 2 etapie rekrutacji by zostać zakwalifikowanym do projektu wynosi 18 pkt.
W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu osoby do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń do projektu .
Dodatkowo ze wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w pierwszej kolejności skorzystają osoby, w przypadku których istnieje pewność, że w najbliższym czasie utracą zatrudnienie lub utraciły je z przyczyn zakładu pracy przed dniem przystąpienia do projektu nie wcześniej jednak niż po 31.12.2012r.
Osoby, które nie zostaną przyjęte do Projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc w
Projekcie (osoby od pozycji 101), są wpisywane na listę rezerwową.
Realizator projektu każdorazowo pisemnie informuje osoby ubiegające się o udział w projekcie o wynikach procesu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do podpisania deklaracji uczestnictwa i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji zawarte zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz w Regulaminie dotacji.

Załączniki:
1 - Formularz zgłoszenia do projektu
2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3 - Karta oceny formalnej
4 - Karta oceny merytorycznej
5 - Karta Usług Doradczych

Załączniki:
1 - Wzór oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
2 - Wzór oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
3 - Wzór biznesplanu
4 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków
5- Wzór karty oceny merytorycznej
5a - Wzór karty oceny merytorycznej o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
6 - Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych
7 - Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
8 - Wzór Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji
9 - Wzór karty oceny formalnej
10 - Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
11 - Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
12 - Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
13 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
14 - Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
15 - Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
16 - Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
17 - Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
18 - Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, partnera lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków
19 - Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240, z późn. zm.)
20 - Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
21 - Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT
22 - Wzór Deklaracji wystawcy weksla in blanco

Pliki do pobrania
RiK ulotka (PDF, 3,79MB)
Formularz zgłoszenia do projektu (PDF, 914,28kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader