Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia z województwa pomorskiego

Czwartek, 29 października 2009 (09:13)

Projekt „Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia z województwa pomorskiego jest projektem szkoleniowym, którego adresatami są następujące grupy pracowników publicznych służb zatrudnienia zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego:

 • pośrednicy pracy
 • liderzy klubu pracy
 • specjaliści do spraw rozwoju zawodowego
 • specjaliści do spraw programów

Głównym celem projektu jest rozwój kwalifikacji zawodowych wyżej wymienionych grup pracowników.

Cele szczegółowe:

 • uzupełnienie i poszerzenie wiedzy
 • rozwój umiejętności
 • wymiana doświadczeń w obszarze wykonywanych czynności zawodowych związanych ze świadczeniem usług aktywizacji zawodowej na rzecz bezrobotnych.

Czas trwania projektu: maj 2009 – grudzień 2010

Harmonogram projektu:

 • rekrutacja uczestników: wrzesień/październik 2009
 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń: listopad 2009 –czerwiec 2010
 • organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych: grudzień 2009 – październik 2010
 • konferencja podsumowująca projekt: listopad 2010

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia i studia podyplomowe.

Szklenia dla pośredników pracy:

 1. „Obsługa klienta i zdolności interpersonalne”,
 2. „Metoda Indywidualny Plan Działania oraz prowadzenie klienta”,
 3. „Współpraca z pracodawcami”,
 4. „Wybrane zagadnienia prawne z zakresu promocji zatrudnienia, prawa pracy i KPA”,
 5. „Narzędzia analizowania rynku pracy”.

Szkolenia dla liderów klubu pracy:

 1. „Rozwój umiejętności trenerskich”,
 2. „Sposoby prowadzenia zajęć grupowych”,
 3. „Instrumenty wspierające poszukiwanie zatrudnienia”.

Studia podyplomowe z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i z zakresu programów i projektów rynku pracy dla specjalistów do spraw rozwoju zawodowego i specjalistów do spraw programów.

Promotor

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Finansowanie

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie

Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Główne rezultaty

 • objęcie wsparciem szkoleniowym 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia z województwa pomorskiego
 • zorganizowanych zostanie 18 szkoleń (obejmujących swoim zakresem 8 tematów)
 • zorganizowane zostaną dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i z zakresu programów i projektów rynku pracy
 • raport ewaluacyjny
 • rozwój kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy z zakresu
 • obsługi klienta i zdolności interpersonalnych
 • metody Indywidualny Plan Działania
 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pracodawcami
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i innych zagadnień prawnych
 • narzędzi analizowania rynku pracy
 • prowadzenia zajęć grupowych
 • umiejętności trenerskich
 • instrumentów wspierających poszukiwanie zatrudnieniaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego