Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Statystyka rynku pracy

Program badań statystycznych statystyki publicznej obejmuje badanie bezrobocia rejestrowanego, którego celem jest:
- pozyskiwanie danych o liczbie i strukturze bezrobotnych, zarejestrowanych
w urzędach pracy, według cech demograficzno - społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz płynność bezrobocia z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych,
- diagnoza sytuacji na rynku pracy w zakresie ludności bezrobotnej zrejestrowanej w urzędach pracy oraz realizacji działań na rzecz promocji zatrudnienia (pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy), obejmująca również informacje o liczbie ofert pracy będących w dyspozycji urzędów pracy;
jest to badanie, które dostarcza także informacji o osobach poszukujących pracy oraz o osobach niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy.