Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim

Poniedziałek, 3 sierpia 2009 (13:36)

W ramach projektu „Szanse i bariery zatrudniania osób 45+ w województwie pomorskim” przeprowadzono w październiku 2009r. badania pracodawców z terenu województwa, których celem było dokonanie analizy zatrudnienia oraz określenie skłonności pracodawców do zatrudniania osób powyżej 45 roku życia.

Badanie składało się z 3 części:

 1. Analizy zatrudnienia w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego w celu określenia skłonności pracodawców do zatrudniania osób 45+  przeprowadzonej na podstawie badania kwestionariuszowego na próbie 2010 respondentów. Przy doborze próby uwzględniono potrzebę otrzymania wyników w podziale na wielkość przedsiębiorstwa pod względem zatrudnienia (4 kategorie: 5-9, 10-49, 50-249 oraz 250 i więcej pracujących), rodzaj prowadzonej działalności (sektory ekonomiczne - rolnictwo, przemysł, budownictwo, handel, usługi rynkowe i nierynkowe) oraz zróżnicowanie terytorialne (podregiony - podregion trójmiejski, gdański, słupski i starogardzki). W ramach badania zebrano również dane o stanie zatrudnienia w kategoriach wiekowych 15-44  i 45+ z uwzględnieniem czynnika płci ze względu na wykonywany zawód (według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy - kod 3 cyfrowy) – próba 1900.
 2. Analizy danych statystycznych o jednoosobowych działalnościach gospodarczych na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Analiza dokonana została w podziale na podregiony (trójmiejski, gdański, słupski i starogardzki) i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (sekcji PKD).
 3. Analizy sytuacji osób w wieku 45 lat i więcej na rynku pracy w województwie pomorskim na podstawie danych zastanych.


Czas trwania projektu:
maj 2009 – maj 2010

Działania upowszechniające

Działania upowszechniające skoncentrowane będą głównie na przekazaniu wyników badań i analiz w postaci prezentacji oraz raportu końcowego podczas konferencji upowszechniającej oraz posiedzeń: konwentu dyrektorów powiatowych urzędów pracy, konwentu starostów, powiatowych rad zatrudnienia w ramach podregionów i Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku oraz posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Ponadto przeprowadzona zostanie kampania medialna promująca projekt oraz wyniki badań.

Harmonogram projektu:

 • maj-grudzień 2009 r. - przeprowadzenie badań terenowych, desk research i opracowanie raportu końcowego wraz z rekomendacjami
 • styczeń-maj 2010 r.- upowszechnianie wyników badań i analiz

Promotor

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Finansowanie

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie

Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Główne rezultaty

 • analiza rynku pracy osób 45+ w województwie pomorskim i zwiększenie wiedzy o tym obszarze rynku pracy
 • identyfikacja szans i barier zatrudniania osób 45+ w województwie pomorskim
 • rekomendacje dla samorządów powiatowych i samorządu województwa pomorskiego w celu zwiększenia zatrudnienia osób 45+
 • badanie 2000 pracodawców województwa pomorskiego
 • raport metodologiczny
 • raport z badań i analiz zawierający rekomendacje dla regionalnej polityki rynku pracy
 • konferencja upowszechniająca
 • 8 spotkań upowszechniających
 • kampania medialna

Raport z badań (Plik PDF 11MB)

Raport skrócony (Plik PDF 2MB)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego