Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uchwały

Piątek, 18 listopada 2011 (14:36)

Uchwały podjęte przez Pomorską Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Gdańsku

Kadencja 2008-2012

Lp.W sprawieNr uchwały/ Nr/ Data posiedzeniaZobacz tekst
1. delegowania przedstawiciela Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na członka Naczelnej Rady Zatrudnienia 1/I/21.10.08 Uchwała nr1/2008
2. wyrażenia opinii dotyczącej gospodarności środkami Funduszu Pracy przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2007 roku 2/II/1.12.08 Uchwała nr2/2008

Załącznik do Uchwały nr2/2008
3. zaopiniowania projektu Założeń Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009 i lata 2010 -2011. 3/II/1.12.08 Uchwała nr3/2008

Załącznik do Uchwały nr3/2009
4. zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009 4/III/23.03.09 Uchwała nr4/2009

Załącznik do Uchwały nr4/2009
5. zaopiniowania opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego w 2009 r. 5/III/ 23.03.09 Uchwała nr5/2009
6. zaopiniowania zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”

 

6/III/23.03.09 Uchwała nr6/2009

Załącznik do Uchwały nr6/2009
7. wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna oraz opiekun osoby starszej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych  im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 7/III/23.03.09 Uchwała nr7/2009
8. oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2008 roku 8/IV/7.05.09 Uchwała nr8/2009

Załącznik do Uchawły nr8/2009
9. oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2008 roku 9/VI/26.10.09 Uchwała nr9/2009

Załącznik do Uchwały nr9/2009
10. zaopiniowania zmian „Kryteriów stanowiących podstawę do ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań” przyjętych Uchwałą nr 212/XII/2007 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r., zmienionej Uchwałą nr 317/XIX/2008 Sejmiku Województwa Pomorskiego  z dnia 25 lutego 2008 r. 10/VI/26.10.09 Uchwała nr10/2009

Załącznik do Uchwały nr10/2009
11. wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2010 11/VIII /15.02.10 Uchwała nr11/2010

Załącznik do Uchwały nr11/2010
12. powołania Zespołu Roboczego ds. kształcenia zawodowego 12/VIII/15.02.10 Uchwała nr12/2010
13. wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku  kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni 13/IX /19.04.10 Uchwała nr13/2010
14. wyrażania opinii dotyczącej przedłużenia okresu realizacji projektu systemowego PO KL „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” oraz włączenia terenów byłej Stoczni Gdynia S.A. do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 14/IX /19.04.10 Uchwała nr14/2010
15. oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2009 roku 15/X/24.05.10 Uchwała nr15/2010

Załącznik do Uchwały nr15/2010
16. oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2009 roku 16/XI/18.10.10 Uchwała nr16/2010

Załącznik do Uchwały nr16/2010
17. wyrażenia opinii dotyczącej założenia od 1 września 2011 r. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących  w Wejherowie 17/XIII /14.03.11 Uchwała nr17/2011
18. wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia kierunku kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 18/XIII/14.03.11 Uchwała nr18/2011
19. zaopiniowania zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” 19/XIII/14.03.11 Uchwała nr19/2011

Załącznik do Uchwały nr19/2011
20. wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2011 20/XIII/14.03.11 Uchwała nr20/2011

Załącznik do Uchwały nr20/2011
21. oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2010 roku 21/XIV/10.06.11 Uchwała nr21/2011

Załącznik do Uchwały nr 22/2011
22. zaopiniowania zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” 22/XV/17.10.11 Uchwała nr22/2011

Załącznik do Uchwały nr22/2011
23. oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2010 roku 23/XV/17.10.11 Uchwała nr23/2011

Załącznik do Uchwały nr23/2011
24. opinii dotyczącej uruchomienia kierunku kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie 24/XVI/12.12.11 Uchwała nr24/2011

Załącznik do Uchwały nr24/2011
25. zaopiniowania zmiany „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa pomorskiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na lata 2008-2013” przyjętych Uchwałą nr 212/XII/2007 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2007 r., zmienionej Uchwałą nr 317/XIX/2008 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 25 lutego 2008 r. oraz Uchwałą nr 1044/XL/2009 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 30 listopada 2009 r. 25/XVI/12.12.11 Uchwała nr25/2011

Załącznik do Uchwały nr25/2011
26. Wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik sterylizacji medycznej” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku 26/XVII/12.03.12 Uchwała nr26/2012

Załącznik do uchwały nr26/2012
27. Wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „kucharz”, „krawiec”, „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, „technik żywienia i usług gastronomicznych”, „technik archiwista”, „technik usług kosmetycznych”, „dietetyk” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie 27/XVII/12.03.12 Uchwała nr27/2012

Załącznik do uchwały nr27/2012
28. Wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2012 28/XVII/12.03.12 Uchwała nr28/2012

Załącznik do uchwały nr28/2012
29. Wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „asystentka stomatologiczna” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni 29/XVIII/21.05.12 Uchwała nr29/2012

Załącznik do uchwały nr29/2012
30. Wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „kucharz” w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 6 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie 30/XVIII/21.05.12 Uchwała nr30/2012

Załącznik do uchwały nr30/2012
31. Oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2011 roku 31/XIX/11.06.12 Uchwała nr31/2012

Załącznik do uchwały nr 31/2012
32. W sprawie zaopiniowania zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” 32/XX/8.10.12

Uchwała nr32/2012

Załącznik do uchwały nr32/2012

33. W sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2011 roku 33/XX/8.10.12

Uchwała nr33/2012

Załącznik do uchwały nr33/2012