Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ogłoszenie wyników V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Środa, 11 maja 2016 (15:11) miniatura

Celem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy jest:

  • popularyzowanie wiedzy na temat rynku pracy,
  • promowanie problematyki rynku pracy w działalności naukowej uczelni, prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego,
  • promowanie uzdolnionych studentów zainteresowanych problematyką rynku pracy,
  • wyłanianie prac o szczególnych wartościach merytorycznych i praktycznych związanych z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy.

W dniu 4 grudnia 2017 roku Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów V Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Przy ocenie prac magisterskich Komisja brała w szczególności pod uwagę następujące kryteria: jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków; dobór i sposób wykorzystania źródeł; stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu; podejście metodologiczne; poziom redakcyjny i edytorski pracy; walory aplikacyjne pracy. Komisja wzięła także pod uwagę spójność i logiczność wywodu w aspekcie całości pracy.
Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody (I i II nagrodę) i jedno wyróżnienie, Komisja nie przyznała III nagrody.

I nagroda
Pani Ewa Kozłowska – absolwentka Politechniki Gdańskiej (Wydział Mechaniczny - kierunek Inżynieria mechaniczno - medyczna)
Temat pracy: Projektowanie urządzeń medycznych z wykorzystaniem informatycznych narzędzi współpracy inżynierów i lekarzy.
Promotor: prof. PG, dr hab. inż. Marek Szkodo
Nagrodę przyznano za zaproponowanie i przetestowanie nowatorskich, informatycznych narzędzi współpracy, a także ich implementacyjny, praktyczny charakter dla rynku pracy. Praca wyróżnia się ogromną dojrzałością. Szczególnie cenne jest wykorzystanie realnych doświadczeń we współpracy inżynierów i lekarzy przy projektowania urządzeń medycznych.
Opis doświadczeń Autorki stanowi doskonały przykład ścieżki kariery, ścieżki rozwoju, która dostępna jest dla innych osób. W myśl idei uczenia się przez całe życie, najcenniejsze dla rynku pracy przyszłości są doświadczenia i praktyczne propozycje, które rozwijają elastyczność oraz budowanie relacji w różnorodnych zespołach.
Zagadnienia współpracy interdyscyplinarnej to niezwykle ważny problem współczesnego rynku pracy. Praca, mając bowiem charakter sieciowy i projektowy, coraz częściej wymaga doskonale dopasowanych narzędzi wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia. Bez dopasowania, którego różnorodne narzędzia były przedmiotem badań Autorki, trudno dziś zarządzać różnorodnością na rynku pracy.

II nagroda
Pan Mateusz Rutkowski - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych – kierunek praca socjalna)
Temat pracy: Bezrobotny to znaczy kto? O konstruowaniu obrazu osoby pozostającej bez zatrudnienia.
Promotor: prof. dr hab. Maria Mendel
Nagrodę przyznano za analizę procesu kształtowania społecznego postrzegania osób bezrobotnych. Autor wskazuje w swoich wnioskach na brak jednej uniwersalnej tożsamości „bezrobotnego” oraz rolę mediów jako determinujących sposób kształtowania spojrzenia na problem bezrobotnych i bezrobocia. W pracy poruszono również kwestię znaczenia profesjonalizacji służb pomocowych dla instytucjonalnego wsparcia osób pozostających bez pracy..

Wyróżnienie
Pani Małgorzata Masłyk - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji – Katedra Prawa Pracy)

Temat pracy: Ukierunkowanie szkolnictwa wyższego na potrzeby rynku pracy województwa pomorskiego
Promotor: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina
Nagrodę przyznano za podjęcie tematu i próbę analizy ważnego zagadnienia jakim jest relacja zachodząca między edukacją wyższą a potrzebami rynku pracy. Autorka podjęła próbę weryfikacji dotyczącej uwzględniania, przez szkoły wyższe w naszym województwie, potrzeb rynku pracy na etapie kształcenia, prowadzenia badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 18 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku