Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych

Poniedziałek, 27 lutego 2012 (12:46)

Głównym celem projektu jest: rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez wdrożenie „Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju i dostosowania usług poradnictwa zawodowego do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Stanowić będzie rozszerzenie świadczonych przez doradców zawodowych Publicznych Służb Zatrudnienia usług o pogłębioną ocenę kompetencji i predyspozycji zawodowych osób z grup wymagających szczególnego wsparcia (osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby w wieku powyżej 50+). Takie podejście pozwoli uzyskać szczegółowe informacje o możliwościach, zasobach jak i ograniczeniach klientów Publicznych Służb Zatrudnienia, a dzięki temu możliwe będzie optymalne dopasowanie pracownika i oferty pracy. W konsekwencji zwiększy to szansę pracownika na pozostanie w zatrudnieniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele szczegółowe

 1. Określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu.
 2. Wypracowanie metodyk i standardów „Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”.
 3. Adaptacja dobrych praktyk szwedzkich służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych.
 4. Upowszechnienie i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakres usług publicznych służb zatrudnienia.

„Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”

W skład Modelu wchodzić będą narzędzia obejmujące swym zakresem:

 • Symulacyjną metodykę badania kompetencji zawodowych w oparciu o próbki pracy
 • Metodykę diagnozy sprawności psychofizycznej
 • Metodykę doradztwa w zakresie ergonomii stanowisk pracy
 • Standard wsparcia motywacyjnego
 • Standard pracy nowego specjalisty – terapeuty zawodowego
 • Standard pracy i współpracy zespołu asesorów
 • Standard łącznego stosowania usług oraz włączania Modelu w zakres usług PSZ wraz ze sposobami współpracy z innymi instytucjami pomagającymi głównie osobom niepełnosprawnym

W skład poszczególnych elementów wchodzić będą próbki pracy, testy, w tym testy diagnozy funkcjonalnej.
Narzędzia te będą stosowane w następujących celach:

 • badania możliwości wykonywania pracy,
 • badania możliwości i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem ciała w sytuacji pracy,
 • badania możliwości i ograniczeń związanych z odczuwaniem bólu,
 • orientacji zawodowej badania preferencji i predyspozycji zawodowych,
 • podniesienia motywacji oraz samoakceptacji,
 • dopasowania stanowisk pracy do specyficznych potrzeb pracowników.

Partnerstwo krajowe na rzecz realizacji projektu
W celu opracowania i przetestowania Modelu zostało zawiązane Partnerstwo pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Politechniką Wrocławską- Wydziałem Informatyki i Zarządzania oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie - filią w Sopocie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku odpowiedzialny jest za przygotowanie strategii wdrażania. Partnerzy za opracowanie poszczególnych metodyk i standardów Modelu.

Partnerstwo ponadnarodowe
Ze względu na to, że rozwiązania projektu bazują na doświadczeniach szwedzkich Publicznych Służb Zatrudnienia zawiązano Partnerstwo ze szwedzkim urzędem pracy w Gävle.
W ramach współpracy ponadnarodowej zostanie zorganizowana wizyta studyjna dla zespołu naukowców opracowujących Model oraz dla asesorów. Dzięki temu możliwe będzie zaadaptowanie do Modelu szwedzkich dobrych praktyk w zakresie diagnostyki funkcjonalnej oraz badania kompetencji. Ponadto opracowany zostanie zbiór dobrych praktyk, a w okresie testowania Modelu zawiązana zostanie współpraca szwedzkich terapeutów zawodowych i polskich asesorów dotycząca praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem Modelu.

Użytkownicy i odbiorcy Modelu
Użytkownikami Modelu będą Publiczne Służby Zatrudnienia – wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. Docelowo Model lub moduły uznane za efektywne wdrożone mają zostać w całym kraju w ramach usług świadczonych przez urzędy pracy. W trakcie testowania Modelu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku współpracować będzie z co najmniej 4 powiatowymi urzędami pracy z województwa pomorskiego.

Odbiorcami Modelu będą osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy
- osoby niepełnosprawne,
- osoby w wieku powyżej 50 lat,
- osoby długotrwale bezrobotne.

Okres realizacji: marzec 2012 – marzec 2015
Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap trwa 8 miesięcy.

Na pierwszym etapie planowane jest:

 • przeprowadzenie badania, które ma na celu określenie potrzeb odbiorców i użytkowników, a także włączenie ich w proces tworzenia Modelu
 • opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego zawierającej opis „Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych” wraz z jego wszystkimi elementami składowymi.
 • pod koniec etapu pierwszego zostanie również opracowana strategia wdrażania.

W drugim etapie planowane jest:

 • testowanie rozwiązań wypracowanych w pierwszym etapie oraz opracowaniu produktu finalnego uwzględniającego wnioski z analizy prowadzonej w trakcie testowania.
  Diagnozą objętych zostanie 300 osób. Każda z osób zostanie poddana wielodniowej pogłębionej procedurze diagnostyczno-wspierającej w odpowiednio przygotowanych warunkach zapewniających intymność i możliwość wnikliwej obserwacji przez zespół asesorów. Badanie będzie polegać na wykonywaniu przez osobę badaną różnorodnych zadań i testów. Ocena będzie dokonywana przez zespół asesorów w skład, którego wejdą: psycholog, doradca zawodowy oraz dwóch terapeutów zawodowych. Osoby te zostaną przeszkolone z zakresu procedur i standardu świadczenia nowych usług.
 • ewaluacja, która umożliwi bieżące wprowadzanie poprawek do Modelu.
 • opracowanie produktu finalnego, który przyjmie formę zeszytów metodycznych opisujących poszczególne moduły Modelu.
 • upowszechnianie i włączanie Modelu

Działania upowszechniające i włączające
Celem działań upowszechniających i mainstreamingowych jest włączanie Modelu lub jego elementów uznanych za efektywne w zakres usług świadczonych przez PSZ. Działania upowszechniające będą prowadzone na każdym etapie realizacji projektu.

Główne działania upowszechniające i włączające:

 • Pisemne informacje o narzędziach tworzonych w ramach Modelu dla interesariuszy projektu;
 • Informacje o Modelu do portali internetowych dotyczących spraw osób niepełnosprawnych
 • Artykuły prasowe o Modelu;
 • Powołanie i funkcjonowanie przy projekcie Rady Konsultacyjnej składającej się z interesariuszy projektu;
 • Spotkania służące prezentacji Modelu, uzyskanych efektów dla przedstawicieli:
  - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
  - Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy;
  - Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy;
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  - Komisji Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Pomorskiego;
  - Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego;
  - Podkomisji Sejmowej ds. Rynku Pracy;
  - parlamentarzystów z terenu województwa pomorskiego;
  - Naczelnej Rady Zatrudnienia;
  - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Warsztaty szkoleniowe dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy dotyczące metod stosowanych w ramach Modelu – łącznie 8 warsztatów;
 • Seminaria dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy- łącznie 6 seminariów;
 • Warsztaty implementacyjne dla instytucji zainteresowanych wdrożeniem Modelu;
 • Opracowanie ramowego programu kształcenia w zakresie diagnozy funkcjonalnej w kontekście rynku pracy i przekazanie go uczelniom kształcącym na kierunku fizjoterapia;
 • Opracowanie propozycji zapisów do ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy włączających zwalidowane rezultaty projektu do praktyki działań publicznych służb zatrudnienia i przekazanie jej do Ministerstwa Pracy i Polityki;
 • Opracowanie opisu standardu kwalifikacji zawodowych terapeuty zawodowego do klasyfikacji zawodów i specjalności i przekazanie jej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
 • Opracowanie propozycji standardu usług rynku pracy uwzględniająca usługi proponowane w ramach Modelu i przekazanie ich do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Społecznej;
 • Wdrożenie efektywnych metodyk w zakres usług publicznych służb zatrudnienia w oparciu o 3 wojewódzkie urzędy pracy.
Lider Partnerstwa
Partner nr 1

Politechnika Wrocławska - Wydział Informatyki i Zarządzania
Partner nr 2
Partner Ponadnarodowy

Urząd Pracy w Gävle, Szwecja
Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Rezultaty Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych i wdrożenie go w zakres usług świadczonych przez trzy wojewódzkie urzędy pracy w Polsce


Rada Konsultacyjna stanowi organ opiniodawczo-doradczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – Lidera projektu innowacyjnego „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”. W skład Rady wchodzą osoby reprezentujące instytucje i organizacje wspierające merytoryczne i dostarczające wiedzy eksperckiej w zakresie objętym projektem innowacyjnym.

Lp.Imię i nazwiskoReprezentowany organ/organizacja
1. Grażyna Morys-Gieorgica Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
2. Karolina Pawłowska – Cyprysiak Centralny Instytut Ochrony Pracy
3. Dariusz Gobis Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
4. Wojciech Szczepański Pracodawcy Pomorza
5. Aleksandra Peszek Franke Foodservice Systems Poland sp. z o.o.
6. Karolina Sikora Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych O/Pomorski
7. Dariusz Majorek Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Pomorski
8. Krystyna Dominiczak Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Wiesława Dudziak Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
10. Jerzy Boczoń Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
11. Prof. UG dr hab. Mariola Bidzan Uniwersytet Gdański
12. Janina Liedtke - Jarema Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
13. Marlena Waruszewska – Jewsienia Przedstawiciel Miasta Sopot
14. Beata Grzegorska Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Przedstawiciel Miasta Gdyni
15. Magdalena Jurczyńska Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
16.

Alicja Wróbel

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
17. Grażyna Sobieraj Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
18. Bogusława Jaworska Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Posiedzenia:
29.10 2012 r. / Gdańsk
1. Agnieszka Fedorowicz Kierownik projektu
2. Barbara Szymańska Główny Specjalista/koordynator merytoryczny
3. Wojciech Banach Asystent projektu
4. Katarzyna Indraszys Specjalista ds. sprawozdawczości i finansów
5. Małgorzata Drewing Asesor / psycholog
6. Jaremi Sciepurko Asesor / fizjoterapeuta
7. Dorota Terman Asesor / fizjoterapeuta
8. Elżbieta Wojciszke Asesor / psycholog
9. Magdalena Sych Asystent Pomorskiego Ośrodka Kompetencji