Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wsparcie dla młodych

Środa, 13 stycznia 2016 (12:50)

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego do końca 2018 r. mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia.

Program Wsparcie dla młodych skierowany jest do pracodawców lub przedsiębiorców,    którzy zatrudnili  osoby bezrobotne do 30 roku życia.

W okresie od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2017 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogli podpisać umowy ze Starostą, na podstawie których Starosta refunduje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy    za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek  na  ubezpieczenia społeczne     od refundowanego wynagrodzenia.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest utrzymanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja i przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Ponadto, aby pracodawca mógł skorzystać ze wsparcia, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogło wystąpić zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna

Art. 150f  -150gh ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe oraz wzory wniosków i dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy.