Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zadania

Wtorek, 29 listopada 2016 (10:51)

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy, a do jej zakresu działania należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  • opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.