Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zadania

Czwartek, 20 grudnia 2012 (10:03)

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w zakresie polityki rynku pracy.

Do zakresu działania wojewódzkich rad zatrudnienia należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego  zatrudnienia w województwie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 8. delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia;
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę  cudzoziemców.

W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa:

 1. wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
 5. przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk;
 6. przedstawiciel wojewody.

Podstawa prawna działania:

 1. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).