Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zlecanie usług aktywizacyjnych

Czwartek, 14 sierpia 2014 (14:11)

Co to są działania aktywizacyjne?

Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.

To uzupełnienie działań publicznych służb zatrudnienia. Niepubliczna agencja zatrudnienia ma dużą swobodę w doborze form i środków wsparcia, jakie oferuje osobom bezrobotnym.
Są to m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, wsparcie logistyczne, organizowanie dojazdów do pracy bądź dofinansowanie do przejazdów i zakwaterowania, wsparcie
w kontaktach z pracodawcą, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, wsparcie finansowe na: zapewnienie opieki nad dzieckiem, zakup materiałów edukacyjnych, ale też finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów, fryzjera, czy kosmetyczki.

Dla kogo dodatkowe wsparcie?
Wsparcie adresowane jest do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy, dla których ustalono II lub III profil pomocy.

Kto realizuje działania aktywizacyjne?
Działania aktywizacyjne realizowane są przez agencję zatrudnienia wybraną w drodze zamówienia publicznego. Agencja zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie nie za zrealizowane działania, a za efekty zrealizowanych działań aktywizacyjnych, w tym przede wszystkim efekty zatrudnieniowe.

Kto zleca realizację działań aktywizacyjnych?
Marszałek Województwa Pomorskiego, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku.

Procedurę wyboru niepublicznej agencji zatrudnienia organizuje i przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Marszałek Województwa Pomorskiego dokonuje, w uzgodnieniu ze starostami, wyboru powiatów, z których są kierowani bezrobotni i zawiera z wybranym realizatorem – agencją zatrudnienia oraz z powiatowymi urzędami pracy umowę
o świadczenie działań aktywizacyjnych.

Kto daje skierowanie na działania aktywizacyjne?
Powiatowy urząd pracy w którym zarejestrowana jest osoba długotrwale bezrobotna.

II KONTRAKT REALIZOWANY W LATACH 2016 – 2018 /w trakcie realizacji/

Podstawa prawna
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego
nr WUP/OZP/100/2016 z 28.10.2016 r.
Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych nr WUP/PR/109/2016 z 7.11.2016 r.

Kto realizuje działania aktywizacyjne?
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku

Działania aktywizacyjne realizowane są w pięciu centrach aktywizacji zawodowej utworzonych przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego:

 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Wejherowie ul. Jana III Sobieskiego 227
  koordynator: Aleksandra Nadaczna-Czyż, e-mail: a.nadaczna-czyz@parr.slupsk.pl
 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Bytowie, ul. Hieronima Derdowskiego 4
  koordynator: Katarzyna Kozłowska, e-mail: k.kozlowska@parr.slupsk.pl 
 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 14
  koordynator: Aleksandra Nadaczna-Czyż, e-mail: a.nadaczna-czyz@parr.slupsk.pl 
 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Czesława Miłosza 2/4
  koordynator: Aleksandra Kazmierczak , e-mail: a.kazmierczak@parr.slupsk.pl
 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Malborku, ul. Kościuszki 5
  koordynator: Aleksandra Kazmierczak, e mail: a.kazmierczak@parr.slupsk.pl

Dla kogo dodatkowe wsparcie?
1 300 osób długotrwale bezrobotnych, dla których ustalony został II lub III profil pomocy, skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy z powiatów:

 • bytowskiego, 
 • nowodworskiego, 
 • malborskiego, 
 • starogardzkiego,
 • wejherowskiego.

Finansowanie
Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dodatkowe wsparcie osób długotrwale bezrobotnych z województwa pomorskiego przeznaczono środki Funduszu Pracy w wysokości 14 mln zł.

I KONTRAKT REALIZOWANY W LATACH: 2015 – 2016 /działania zakończone/
Podstawa prawna

 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego, nr WUP/DZP/30/2015 z 16.03.2015 r. 
 • Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych nr WUP/DZP/31/2015 z 20.03.2015 r.

Kto realizował działania aktywizacyjne?
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku

Działania aktywizacyjne realizowane były w czterech centrach aktywizacji zawodowej utworzonych przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego:

 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Chojnicach
 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Człuchowie 
 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Słupsku 
 • Regionalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 

Dla kogo dodatkowe wsparcie?
1 000 osób długotrwale bezrobotnych, dla których ustalony został II lub III profil pomocy, skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy z powiatów:

 • chojnickiego 
 • człuchowskiego 
 • słupskiego
 • sztumskiego

Wynagrodzenie wypłacone realizatorowi za osiągnięte efekty
Wynagrodzenie wypłacone realizatorowi za efekty działań aktywizacyjnych wyniosło 5.872.995,23 zł.
Powyższa kwota wynagrodzenia obejmowała:

 • wykonanie dla 997 osób długotrwale bezrobotnych diagnozy zawodowej i projektu działań aktywizacyjnych,
 • doprowadzenie do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, trwającej nieprzerwanie minimum 14 dni przez 614 osób,
 • utrzymanie odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej przez okres co najmniej 90 dni przez 412 osób,
 • utrzymanie odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej przez okres co najmniej 180 dni przez 290 osób.

Wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej
Realizator osiągnął wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej na poziomie 61,40%, (tj. powyżej wymaganego umową wskaźnika na poziomie 50%.) Przez wspomniany wskaźnik rozumie się stosunek liczby bezrobotnych, którzy w wyniku działań realizatora podjęli i utrzymali odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 dni, do liczby bezrobotnych, którzy na podstawie skierowań PUP zgłosili się do realizatora.

Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu
Realizator osiągnął wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu na poziomie 61,73%, (tj. powyżej wymaganego umową wskaźnika na poziomie 40%). Wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej jest rozumiany jako stosunek liczby osób aktywizowanych, które po upływie 90 dni od dnia podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej nadal pozostają w zatrudnieniu, do liczby osób aktywizowanych skierowanych do zatrudnienia przez wykonawcę, które przepracowały co najmniej 14 dni.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.).